#4364: Skandia

l,300 meter Films, utsökt tina nyheter, visas varje föreställning. W

  
 

 

.1 1 mågor.

 

 

 

 

 

OBS. 1 V2 timmes program.

Arbetareföreningen

R

 

 

 

i ltFliå -

à- ..
kyl-.-

ENTRE: 1:a plats 50, 2:a plats 35 örg;
I barn 25 och 15 öre

Program från och med 13 till Goch med 19 November.

Eventuella ändringar av programmet förbehålles.

Pathét
Journalen.

äåä

ågåå

"I
I
Il-

ä

"I
Al

ä

.r
I;

.It 
tt ., ll:
g; Senaste nytt fran alla land. 1;

äåä
ät

 

" Little Moritz på Storviltsjakt.

Komisk seen av Machin.

Little Moritz, väpnad ända till tänderna, genomströvar Afrika som
upptäcktsresande. tföljd av negrer, vilka darra inför hans mod, upp-
vticker han skogens vildaste djur och -tslfutar med en ursinnig flykt vid -
åsynen av den allra minsta lilla nos. Moritz ämnar ej återvända tom-
hitnt, och helt tlämtande lägger han gevär-et till axeln och träffar en
tam kanin. För att ha något byte med hem, köper han ett menageri,
tack vare vilket han blir mottagen med stormande jubel. När han be-
rättar om sina bragder, råkar en panter komma lös och gör ett tragiskt
slut på hans skrävel. Det återstår snart endast en kask och några spillror
av utrustningen, men dessa intaga nu en framstående plats i ett museum.

 

 

Heltimmesdrama.

I

 

   

 

l

Briand, advokat . . . .
Marcell, hans hustru . .
Susanna, Briands kusin .
Greve de Raymond . . .
Philip, kamrerare . . .

Pressens uttalanden:

Sydsvenska Dagbladet Snällposten av den 3 oktober
skriver:
Stora Biografteatern visar ett gripande drama, wAn4

f förtrodda medelw, av teaterns egen fotografering. som bör
" dra mycket folk, enär det är både vådiscensatt och inspelat,

Skånska Aftonbladet för 4 oktober:

Stora Biografteaterns senaste attraktion vilnförtrodda
medeb ett nummer, som verkligen kan sägas vara våtrt
ett besök. Stycket utgöres av en bearbetning för kinema-
tograti av Palle Rosenkrantz valskriviiia drama och har in-
spelats av de Äliölfieiillatfiislni teatrarnas bästa sceniska för-

Beskrivning av dramat saljes à 5 öre.

Drama i 2 akter av alle Rosncrantz.
I Arr. av Fru Nyrop-Cnristensen.

Personerna:

Herr Henry Seemann,
Fru Philippa Fredriksen, ,,
Fru Nyrop-Christensen,
Herr Otto Dethlevsen, Central-Teatret.
Herr Arnold Christensen, Kasino-Teatret.
Handlingen försiggdril wåra dagar.

Fotograferingen är förtjänsttull och skådespelarnes"

Ensamrätt i Örebro.

I Bl.

 

 

  
  
 

Kasino-Teatret.

Det Kungl. Teater.

mimik den bästa.
på en mycket hög nivå..

Arbetet för 4 oktober:

Stora Biografteatern bjuder under veckan på ett hel-

timmesskådesiriel, kallat xAnförtrodd-a medelv, som Aar val 
Stycket ar fl
inspelat av Danmarks mest framstående sceniska förmågor 

vart ett besök och bör locka fulltalig publik.

och spelas med verkligt god geist och mimik. Det är upp-
taget för biografens egen räkning och är synnerligen väl
utfört. Ainnet hämtat ur Palle Rosencrantz bekanta
vBctroede Medeb och har för kinematografen utarbetats av
skådespelerskan fru Nyrop-Christensen. -

 

 

Petter som apotekare.

Komisk scen av Paul Gravollet, spelad av Prince.

Rigttdin, som blivit apoteket-e, "plågas av ett biträde och en
kokerska, bägge ha ett svårt lynne och grälsjiikt sinnelzig. Him. häller
ett strängt förinaningstnl till sina biträden och till följd härav blir han

, de bägge brottslingarne tarmvred.

deras offer. Biträdet låter sin linsbondc undergft en behandling med
nyspulvcr, droppar och lustgas, som åstadkomma det säkraste och mest
oförutsedda- resultat. lMen även de bits-ta skitlmstycken hava ett slit-t, och
apotekaren nämnas genom användandet av vissa, pulver, vilka fot-skaffa

 

 

arn äga ej tillträde! 

 

övriga

W, tm

 

Urcbro 1

Obs! Lördagar saint sönt ooh helgdagar tre föreställningar kl. 6, 7,30 ooh 9 e. m.
dagar två, föreställningar 6,15 och 8,15 e. in.

L. A. Welins try

 

 

-4

Det intressanta innehållet ställer bilden 

 

   
 
  

  

gsettelileno le ne). liennqet etsnuguloi suepllgn j-.AV .W

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1911
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain