#4363: Skandia

l,300 meter Films. utsökt fina nyheter, visas varje föreställning. "än

 

 

 

OBS. 1 1,42 timmes program.

Program från och med 6

Eventuella ändringar Pav programmet förbehålles.

Avdelning 1.

 Pathé- 
i--i Journalen. " 

.g
ll..
w
.a

1,; Senaste nytt från alla and. 

ååå
ätt

Petters näsa.

Komisk scen av Boutet de Monvel, spelad av Prince.

l

Petter underhåller från sitt fönster den ömmaste idyll med sin
granne Amelie. Slutligen stiger han: rhflin kiira granne, jagI avvaktar
endast Edert ja för att göra Eder till den mest tillbedda makzm Hon
svarar: vSkaiIai lCder en annan nitsa och Ni skall bliva den lyckligaste
Petterpf) Petter misströstar om att kunna andra sin norrköpingsn sa,
men fiir hjälp av sin vän skådespelaren, som lånar honom en örnniisa.
Petter står nu vid målet för sina önskningar, men när aktenskapskon-
traktet skall undertecknas iir Petters hund framme och tar lösniisan.
Amelie röres av sin älskar-es förtvivlan och tar honom som han iir.,

. . .5. 1 f .
:år 2. får 4

Avdelning 2.

Inbrottstjuvens pdotter.

Amerikan Kinema.

Twi inlnrottstjuvar överraskas av polisen men James
lyckas nndkonnna. För att gottgöra sina förvillelser för-
söker han sin lycka som guldgravare44 Lyckan ar med
honom. i

Hans f. d. kamrat har nn blivit frigiven och uppsöker
den rike James. För att kunna ntpressa pangar påminner han
om deras förflutna liv. James villfar-.lnms begaran.

James dotter har hört samtalet och fadern känner sig
förödmjnkad inför sitt barn. Dottern uppfattar dock sin
fars sjalsstorhet, sluter honom i sina armar och stärker
honom i hans mod och dygd.

s 1 .51 s a
1.- ar får

Dyrtiden i Frankrike.

Kemisk scen.

Det blåser en upprorsvind över stadens salutorg. Hus-
hållerskorna ha proklamerat strejk. Luften är förmörkad av
kålstockar, melonskal, morotsblad; alla ansikten äro upp-
hettade av striden. Man tillkallar militären. Men den ur-
sinniga kvinnohopen frukt-ar icke bajonetterna och ger myn-
digheterna en sträng tillrättavisning. Hushållerskorna segra
utefter hela linjen. Hädanefter skola de, betjänade av ga-
lanta soldater, älskvärda lantpoliser och förekommande krigs-
bussar betala matvarorna 75 proc. under priserna och vid
köp av för 50 öre erhålla ett skålpund smör gratis. På
detta sätt löses problemet beträffande billigare livsmedels-
priser.

Obs! Lördagar samt sön-I ooh helgdagar tre föreställningar kl. 6, 7,30 ooh 9 e. m. --
övriga dag-ar två. föreställningar 6,15 0011 8,15 e. m. i

Le ... I. V. H

 

Örebro 1. 1,

...fl-"mn
..- (
:sf f,

Arbetareföreningen

ENTRE: 1:a plats 50, 2:a plats 35 öre; I
barn 25 och 15 öre

till och med 12 November.

Avdelning 3.

Finskt W i
i vinterlandsap. Q

Denna film erbjuder oss det storslagna skådespelet av
de ninlerbara polarlandskapen ined:deras massor av gla- .fli-

 

 

eiåirer, genomfarade av vilda och brusande strömmar, på ä
vilkas strander nagra enstaka trad avteckna sig, liknande
 stora = skelett-överdragna med;rirnfrost-i4 i I r-
på:
1
I i 2.4 .a
m
=
(I)
O"
1
=
I N:
(D
l-II
Drama. N
UPPTRÄDANDE: -h
Herr Dinjuesne Greve de Lnnnion ä.
r l-iandrin Apotekare-.n 1
lfrn Andree Pascal . . , . . . . .. Jeanne Morin -l
Pazza Montlonis . . . . .. Fru Morin b -Q- F i. bug, ä
u-r-

l

(Ill-sve de Lannion, som förblivit änkling, inn-"träffats
av ett hårt slag genom sin 16-åriga dotters död. Odet för
i hans en fattig arbeterska. Jeanne Morin, vilken, då.
hon ar alldeles utblottad, tar emot hans allmosa för att an-
vanda den till inköp av niedikamenter at sin mor, som har
hjartlidarnle. Men ödet ar den unga flickan ognnstigt.

. Myntet iir falskt or-h hon föres till polisvaktkontoret saint dar-
efter hem mellan tvåinne jmliskonstaplar, ty man vill nt-

 

i. ...y

röna huruvida hon ej iir medlem av ett falskmyntarebalid, 2:
vilket driver sin verksamhet ildetta kvarter. Den sjuka dör cb
av förskrnekelse, och Jeanne star ensam utan tillgångar. :h
Emellertid far greve de Lannion genom tidningarna vetskap .I-
om den olycka han ofrivilligt förorsakat. Han blir siniirt- 
samt berörd härav och vill hjalpa den unga nrbeterskan, 5."
som. stolt tillbakavisar honom. Men hon tar emot den plats w
greven, till minne av sin avlidna dotter, bjuder henne i- "-

sitt hem.

än; :4

x nu

s.
.f

v Little Moritz1
fraokkostym.

Komiskt scen.

 
 
  
 
 
  

Hela vin-iden vet, att Little Mor-its ej har någon ståtlig figur,oeh q
misstaget att beställa kläder passande en jätte, skaffar honom fiera obe- 
hagliga äventyr. I i l

Resultatet av hans experiment att förkorta jiittebyxorna blir endast .-
ett par små simbyxor. i

Det ledsnmma är att denna länk i händelserna utspelas i moderna V.
salonger, där det fordras ett korrekt uppträdande, i stället för vid en Y
badort: De förklaringar- som bli en följd liiirav äro synbarligen mycket i
stormiga. ,

s

 

E.. A.

  
 

u

av, . i: s H. . f.

  

Welins trka

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1911
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain