#4362: Skandia

e lörestalln

, visas var]

1,300 meter Films. utsökt lina nyheter

ing.

 

 

 

 

 

.,,

 

 

Jill

när-:15 I

OB S. 1 1,2 timmes program.

 

Avdelning 1.

Mnrn-fol

på ÅNord-Borneo.

Vi få här en inblick idenna folkstams dagliga liv,

 

 krigsövningar och lekar. I -

De äro av en synnerligen utpräglad typ, vilken är
mycket intressant Iatt iakttaga.

är I I åt?

fonograf. -

Rosalie har köpt en llmogrnf, och efter takten av en
f vals, en polka, en mazurk-.L och en kallrill hörjar hon dansa
och drar därvid med sig hela. sin omgivning och snart in4
drages älven möblerna ooh alla luisgeritdssaker-na i virveln.
En kafeuppassare, som ser sina gäster virvla bort, fruktar
att miste om sina (jlrickspangar1 samt kastar finit-grafen
under en hil, som krossar den, och nu iir det shit med
musiken och dansen.

Avdelning 2. i

  

Drama. (italiensk konstfilm.)

U rrrritÄoANon ;

Dillo Lombardi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cola di Rienzo

Giovanni Orsini
Francesca Bertini . . . . . . . . . . . . . . . . .. Clelia

(lola di Rienzo. son till en anspråkslös vardshnsvard,
vid namn Lorenzo, ägnar sig från sin tidigaste ungdom at
studiet av forntiden och harigenom fattar han en hög tankel
om Roms storhetstid och sörjer över-(dess förfall.

Då den nedriga Orsini försöker att bort-föra hans hustru.,
gripes han av hat till adeln och besluter att befria staden.
På pingstdagen utfärdar han den nya författningen. Orsini
är ursinnig över att Rienzo lyckats omintetgöra hans planer
och försöker störta honom i det ögonblick han avsätter va-
sallerna. Rienzo kommer likväl till makten och folket ger
honom titel av tribun. .

Han tar genast sina mått och steg mot adeln och för-
söker befasta Roms överhöghet över de andra staterna. Men
den nya tribnnen fattas av höngd och förakt för sina
forna vänner. Vasallerna under-blåsa nu hans växande im-
popularitet samt ingå. förbund med Orsini tillhans störtande.
De sammansvurne anfalla Rienzo just slim han står i be-
grepp att låta kröna sig till konung.

lförföljd av sina fiender tar Rienzo sin tillflykt till ett
kloster, men upptäckes av Orsini, vilken låter sina soldater
döda honom.

tf I
MKR)
Arbetareföreningen

i. Program från och med 30 Oktober till och med 5 November.l

Eventuella ändringar av programmet förbehålles.

 vilken vbehor den stora ön i den lndo-Malajiska arkipelagen. i
Vara ögon skåda med nöje och intresse deras danser, i

"Rosalieeoch hennes 

Amonkvist, när de återkomma från en li övrigt ganska nliss- "i

 

 

i

ENTRE: 1:a plats 50, 2:a,plats 35 öre;
bam 25 och 15 öre

Avdelning 3.

Den kvinnliga kläde-
dräktens förändring
genom tiderna.

Aternpplivad av sömmerskan Pascault.

Vi fil här en överhlick av de på varandra följande I
växlingar-ne av dyrhara moder, som hava prytf7 förhöjt i,
och innefattnt denna äkta juvol av skönhet och behag, som 
heniimnes kvinnan. 

 

1 vf s
lm nu on

l-.wn- M e f .L eer.;eae.wwW-a.Ang--..NT ,:-

aaazsaeasasasasasaean

 -Pathéfl 
 Journalen. v

å

L: Senaste nytt från alla land. 

få

än

vn va 1
)-. p

Hvdelning 4.

Lösdriverskan.

Fröken Mistinguett i titelrollen.

 

Denna gripande och sorgliga scen skildrar en zige-
nerskas öden, vilken lockady av ett lysande levnadssätt låter
Övertala sig av en rik förförare att följa honom till Paris.

Hon förvandlas här.till en förförisk demi-mondedam
och berusas av sitt nya liv. Slutligen gripes hon dock av
längtan efter den forna fria och obundna tillvaronfoch när
ödet för hennes förra man i- hennes väg, lämnaråhofi sitt
nya konstlade liv och följer honom. - -

 
 
  
 
 
 
 

Tjänstefolket har
främmande.

Vilken överraskning vantar .icke herr och fru Plom- l i

lyckad resa! De få till sin harm konstatera,1 att möblernan- 1 Å
get till större delen bortflyttats eller sönder-slagits under . l
deras. frånvaro av tjanarne i huset, som verkligen visagsig f
hava en alltför modern uppfattning om sina plikter gent I
emot. husbondefolket.

 

Örebro 1951.

Obs! Lördagar samt sön- och helgdagar tre föreställningar kl. 6, 7,30 och e. in, i
Övriga dagar två, föreställningar 6,15 och 8,15- e. m. i

ll. A. Wlins trycceri.

 

SBHEJHQÅQ la UH). i  AV. . i 

i

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1911
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain