#4361: Skandia

, visas var]

N

1,300 meter Films. utsökt tina tryheielr

e:- föreställn

mg

störtar sig Dalälven vid Al-vkarleö utför de väldiga
fallen med detta namn, vilka med rätta räknas såsom
ett av Sveriges största sevärdheter. Strax nedanför

 

 

 

 

OBS. 1 V2 timmes program.

Program från och med 16,1." och med 22 Oktober.

Avdelning -1. i
De engelska besittningarna

i Nord-Borneo.
Nord-Borneo är en engelsk besittning, omfattande
öns nordligaste trakt. q f
Vi rinna här. samma Vegetation som pa den stora
ön. Mangroveträd, kokospalmer, sagopalmefr, gummi-
och hartsträd, bainburör o. s. v. växa därymnigt och
erbjuda ögat en följd av friska och grönskande tavlor,

iii ä iii

f fProiessor Rouiis

H .f -..i.fff. 1..4", V.
nyupptackta gift.
Drama.

Jean u de Ledrain hyser en passionerad olycklig
och Ihopplös kärlek till sin professors, den framstående
kemisten Rouffs hustru. Helene känner sig även dragen
till honom, men förblir dock" sin man trogen, ty oaktat
denna yarrnare känsla är hon honom uppriktigt tillgiven.

i hemisten har nyligen upptäckt ett nytt Och farligt
gift. Jean, som är förblindadav sin passion. fatta: det

brottsliga hälla-tål att fiffiliiiia sin lärare samt häller

nästa .QSOPPWT :iv gifter i hans tekopp. Men lina
2515011-, Kouffs dotter, flyttar under lek med sin docka

herr avsiktslös om kopparne och det blir Ledrain själv

som förtär giftet.

Roufi bereder hastigt ett motgift,
det eljes dödande giftets verkningar, och då han ej
anar, att .giftetvar ämnat åt honom, söker han förmå
konvalescenten att omtala motivet till den förtvivlade
handlingen. Jean Ledrain kan ej yppa hemligheten
utan föredrager att gå i landsflykt för att finna glöm-
ska och försoning.

åt?

i Älvkarleby-fallen.

somy upphäver

w v
a na

o I u H ..
A ömse sidor omgivenI av skogskladda strander,

fallen vidgar sig älven ånyo, kantad :i ena sidan av
karaktäristiska s. k. nipor. -

Avdelning 2.
PATHE-JOURNALEN. I
Senaste nytt från .alla land.

iii

 

 

 

 

åt? iii

Little Morits glasögon

Komisk scen av Z. Rollini.

Little Morits tillbringar sommaren vid ett havsbad. Han
besväras av närsynthet och går till en optiker för att -köpa sig
en pinee-nez. Medan handlanden visar honom sådana- passar den-
nes okynnige son på att måla kundens Iornjett.

Little Morits finner ej vad han önskar och återtager sin
lornjett saint ,- ser allt i blått. Råkar härigenom ut för miss-
öden och är nära att drunkna, men dras upp på- en fiskares spö.

Vid detta äventyr blir Iornjetten rentvättad och han kan

åter se solen.

Obs! Lördagar samtsön- och helgdagar tre föreställningar kl. (i, 7,30 Och   I

Övriga dagar tvà. föreställningar 6,15 ooh-8,15 e. m.

g

Eventuella ändringar av på, grammet förbehålles.

 

-  ENTRE= ha Plats 50. kr piats ss amg:
.Arbetareföå-eni-ngen

han: 25 och 15 öra

 

 

 

 

lll-ll ...gi-P
lir

v lfli
 ,

..

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Ur sagocsikeln om riddaren av runda bordw år 516 e. fKr.f.

å

fr H t Den moderna kinematografienss mästerverk- i
Y Ik naturliga. färger! i

 

Tristan och Isolde, denna underbara: medel-

.  fr .inr-narin
eruENsK KoNsTFlLMi. Smk-n M

Il OCII ISOlhlE.

tidslegend, som givit upphov till poemersrchf ro-
maner på så mångajolika språk, har nu äveniseen-
satts för att kinematograiisk-t återgivas, och aaiådenna

 

.än

anl-

 

bildserie, på vilken stora kostnader nedlagtsg. terde
få räknas till det yppersta som hittills gàitöver
den vita duken, skall en var med nöje erkänna..

.i
- v.
Ö
i
.vi
.- I v y

 

Tristan är enligt sagan son av riddaren Rivalin i
dennes kärleksförhållande med Blancheflour, syster till
Konung Marke av Cornvvall, vilken är vasallI under
Irlands hjälte Morold. Rivalin stupar i en tvekamp
och Blancheflour flyr, för att dölja följderna av sitt för-
hållande, till nBretagne, där lipn döende föder Tristan.
Gossen växer under den trogne Kurwenals skydd och
återvänder som yngling till Cornwall, där hans mor-
broder mottager honom med stor hjärtlighet. Tristan
utför nu en rad bedrifter och dödar Morold. Tristan
får i striden själv ett svårt sår, för vilket intet läkemedel
synes finnas.
ländska kungadottern Isolde, är emellertidbkänd för sin
undergörande läkekonst. Under det antagna namnet
Tantris seglar Tristan över till den irländska kusten
och lyckas väcka Isoldes medlidande. Oinsider får
Isolde dock veta vem Tristan är, och utom sig av
harrn vill hon nu utkräva hämnd på sin trolovades
baneman genom att döda honom-med hans eget svärd.
Men då Tristan i sin Pfeberdvala ser upp på henne,
röres hon djupt av hans elände - och svärdet faller
ur hennes hand. Med helande salvor lyckas-hon så
läka hans sår, att han tillfrisknar. Tristan svär henne
evig tack ocn trohet, och Isolde låter honom-Tara hem
till sitt land igen. i

Snart kommer han likväl åter - denna gång på
ett präktigt skepp för att åt Cornwalls gamle konungI
Marke kräva Isolde till brud. Trots det djärva i att
den skattskyldige Cornwallsfursten vågar begära Irlands
konungadotters hand, mottager hon dock anbudet, att
bliva vasallens brud och medföljer Tristan till Cornwall
- och därmed börjar dramats handling.

Någral rubriker, biev m.v m. till förtydligande av
bildens innehåll:

Första avdelningen.
Märke, konung av Cornvåall, giver riddaren Tristan

Den stupade Morolds trolovade, den ir- I

i uppdrag att gfrärf hans räkning .anhåiifa om den ira-

ländska prinsessan: Isoldes hand. i

 Konung!

Lanniiérser  sorg att Eders Määieziät ännu
ej gift sigjzuchä amååller värdsamt att Ni kårKonung
ville tryggar-.- trrmföljden genom att gifter; Eder med
prinsessanijguideÅ

Ätföljdjayfiäesen, hans favoritslaniirna, begiver sig  -

Tristan åstadrförr att uppsöka den bloraia Isolde.

Isolde-3; ser trån sin slottsterrasSsTristans skew i Ä

nalkas. s.

Hård i. Cornwall önskar en droåäming. Konung
Maekeåfskuffe ej kunna finna en älskfieåårdare härska-

finns; .15119ng sitt land än den sköna Isbåiie. -

Tristarn, som är förälskad i Isoiiie, är nära att ialla
ett otier- förr-sin slavinna, som är svartsjuk på, horrom.

Feed; Morgana förvandlar. ttiä en kärlekäryck,
innehåll-Jet; i? den giftbägare, SOmiÖYerräckes till de: bådax
älslmridef av slavinnan Rosen...

Sràigsren och nedstämd knrnnaer Isolde till konung
Markesshev. I

.Andra avdeliningen.
Konung Marke given earn präktig fest.. iör att fira
sinÅ fäaiovning med Isolde!A q f
V Kårleksdrycken, sosnr han druckit, förmår Tristan
att; äortröva Isolde. i -
Slavinnan Rosen berättar för konrnng Märke omI
trains trolovades flykt.l
- Rörd över de nåda älskandes gora ungdom, be-.
nådar konung Marks: Tristan ochlsoide.
Gripna av fasa över den kärleksyra, som fått makt,
med dem söka Tristan och Isolde döden tillsammans.v
Och sålunda dogo riddar LWiristan och Isolde sillenw
blonda" en  i kärlek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örebro IQII. E A.Welins trycijeri. I

 

- .M --. .kr .W

isiupuigj suequgn AV

 

V:

Set-WW!! lä un inte

i

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1911
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain