#4359: Skandia

i OBS. 1 V2 timmes program.

ENTRE: 1:a plats 50, 2:a plats 35 öre;
barn 25 och 15 Iöre

 

Arbetareförenilngen

Program från och vmed 9 till .och med"15 0ktober.I

Eventuella ändringar av programmetförbehålles. I

Avdelning 1.

Bla.anÅ indianer.

.m4

  

g? LAventyrligjt drama.
5 En nybyggaretfamilj anfalles av indianerna. Den enda,
ä som lyckaslundkomma, är en liten gosse vid namn Bertie.
2.- under det att hans syster, Vilken av modern stängts in i
än; en kodert, blir upptagen .i indianstammen. : i. .b 
.I- tem-V V- Femtoif "i pik s :fisk
.IE trappen, råkar även i händerna på de plundrande india-
-nerna. Han skall torteras, men hövdingens fosterdotter,
.0-2.- ä Den vita indianskan, såsom hon benäinnes, lyckas Iutverka
L " ett uppskov. Fången får syn på ett arr på den unga flic-
 g kans arm samt igenkänner nu sin jsyster: Under natten
lyckas de fly och bli upptagna i en deligens, men de för-
w" följas av indianerna och HVhite Squaww återföres till sina
CU gamla vänner. Härefter liyttar stammen sitt läger till en
.å säkrare trakt,- men påtradas och besegras av några cow-

boys. Efter alla dessa dramatiska händelser återfinna bror
och syster slutligen varandra.

u vi
n p

!

I

v-
nu

f laBaloylas bebor ett
v fridfullt hus.

Kemisk scen.

där han, för att bota sin nevrasteni ämnar tillbringa sitt liv i lugn och ro.
Det dröjer dock ej länge förrän han förlorar sina illusioner beträf-
fande detta fridfulla Åhem, där sång, buller, dans och alla möjliga oljud
utgöra förnämsta hemtrevnaden. ,
Men Babylas är en beslutsam man och hämtar hastigt den rykt-
bara panter, som han fått i arv. Han släpper lös vilddjuret några minu-

åsynen av detfsmidiga kattdjuret har samma verkan som en grundlig
rengtring. i

ars ae-

Avdelning 2

ponung Johans

l,300 meter Films. utsökt tina nyheter

 

 

 

 

 

lösepänning. .
Historisk anekdot av Morlhon.

Konung-Johan, som tillfångatagits av engelsmännen vid Poitiers
- (13-56), frigavs sn..rt ånyo för att hopsamla den dryga lösepiinning, som
avfordrades honom; dock måste han lämna engelsmännen sin son som
gisslan. . .
lien vackra Jeannine kan endast räkna på sin hemgift för att gifta

sig med sin husbondes son. I
Konung Johan funderar på sättet att få ihop lösepåtnningen. För
att lista lsig ifrån sina officerare, som vilja hindra hans affärd, klär
Konung Johan ut sig till pilgrim. rEn insamling till Konungens för-
måm. Jeannine, som Irörts av medlidande över den folkkäre ko-
nungens olyckor, erbjuder honom hela sin hemgift för att bidraga till
hans befrielse. Landstlyktigl ltörd över Jeannines ädelmodiga gåfva,

Babylas tror sig ha funnit ett fridens och lycksalighetens hemvist, I

ter och därunder blir huset fullständigt rensat från bråkmakarne, ty blottaV

a

 

reliejäiederismmrav

visar henne Kung .lohan sin tacksamhet utan att dock giva sig tillkänna. I

Konungens officerare, som fått reda på att han iir för-klädd, igenkänna
honom under hans kåpa. I f

Brev:

Eders Majestät! Eder son, Härtigen av Anjou, har tlytt från
England. Ni kan följaktligen, eftersom jag ej längre har någon gisslan,
behålla lösepänningen, men anser Ni att det vore rätt handlat?

Edvard.

Brev nzr 2: i

Om hedern förvists från den övriga delen av, mänskligheten, så
borde den dock dnna en fristad i konunga-rnes hjärtan. Jag kommer
följaktligen-för att överlämna mig i Edert våld som fånge. Johan.

Annons:

Got-t folk, vi skola sjunga för Eder för att samla ihop den löse-
påinning, som fordras för Konung lohan, den hederligc och präktige
riddaren.

Brev nzr 3: .

Min kära Jacques! Din fader har jagat bort mig

därför att jag
givitx min hemgitt tillngom l " "å

. 119an

 
 

se.. v -
79? k

..
att

Avdelning 3.

f Rio de Janeiro.

I Isiillskap med tva förtjusande brasilianska skönheter Jil

besöka vi republiken Brasiliens huvudstad.

Vi ledsaga dem på. deras intressanta promenad ooh
genom sina kikare visa de oss den ryktbara stadens vaok-
raste punkter. I

v en
n m nu

w

assssasssssssasssasnä

 Pathé-v 

Journalen.
Senaste nytt från alla land.I

H .5.
är .. 14:

:a

w
4
"I
41

u-pr
Allé:
i.Eå:
ÅII-

l-

.r

äåå

Den Idjurskydclsvänliga
i I fru Babylas.

K omisk srerzt.

Den ömsinta fru Babylas har ett :underligt hjärta för alla skapade
varelser och delar sin kärlek mellan Qucn, hennes make, och en de] djur
lav olika slag. " I

Sedan även en gris blivit medlem av familjen, svär Babylas, vilken

ej delar sin makas känslor för våira lägre bröder, att hiimnas och skaffar .i

sig för detta ändamål en panter.

Man kan lätt titnka. sig följderna7 av den nya pensioniirens inträde 

i fru Babylas menageri. Fjäderfän dyga förskräckta sin kos, katterna
och aporna gömma sig på och under möblerna, men den eviga grisen
kommer ihop sig med den vilda bristen, blir sjuk och nlasie intnga
sängen.

Obs! Lördagar samt sön- ooh helgdagar "tre föreställningar kl. 6,130 ooh 9 e. m.

  

Ovriga dagar "tv à, föreställningar (itä ooh 8,15 e. rn.

.A.

leIelins tryckeri.

All;

 
 
  
    
  
  
  

 

o; suapla

jenguqej eislu I,

 fa ne).

 

  
 

BUJ

ll

sejjenueli

I

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1911
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain