#4354: Skandia

mg

, visas hvar]

itä

1,300; meter Films, utsökt fina nyheter

e, .löreställn

" Fran

 

 

OBS. 111 V2 timmes program.

Arbetareföremämgen -

 

 

   

ENTRE: 1:a plats 50, 2:a plats 35 öre;
barn 25, och 15 öre-

 

Program från och med 4 till och med 10 September;

p Eventuella ändringar av programmet förbehålles.

Avdelning 1. f

sk "
Hårindustri.

I färger av Pathé Fréres.

 

i "sina storartade prestationer på trapez.

I detta enastående akrobatnulnmer hava vi .äran att för
publiken föreställa systrarna Silvere, som besitta en i sanning
sällsynt smidighet, parad med en osviklig säkerhet i rörel-
sernas utförande. j 4

f

är ät ik

TvåA präktiga gårdvarar."

Tom och Azor vakta huset under husbondfolkets fråhvaro, då: två
inbrottstjuvar göra en påhälsning. De präktiga hundarna lyckas att med
stora ansträngningar slita sig lösa och rusa mot porten, men tinna den
stängd.. Torn skyndar till polisvaktkontoret, under det Azor står på
utkik, samt medför tva konstaplar. Nu börjar ett- lustigt förföljande,
som forsättes över taken och slutar nied att vålra tjuvar infångas, tack
vare de trogna bandhundarnas klokhet.

åé I I iii

Avdelning 2.

. Pathé-
Journalen.

Senaste nytt från alla land.

olyckli

På det kontor, där den sjuklige Jngues arbetar, liirtar en ung och
glad nlaskinskriverska med hans mer ungdomsfriska kmnrater, utan att
lägga märke till. hans hopplösa kärlek.

w
4

"I

Al

:les

w
4

wI

4!"I
A

s

-

1
4

w..r
4ll-

.r
I;

.r

I;

itä

I O
vf

"å
i. .

g kärlek.

Drama.

r bli 

i

En morgon lägger han en blombukett på den vackra flickans pul-

pet. Två af hans kamrater hade åsett detta och fbeslöto roa sig på hans

i bekostnad och uttiinka en mystifikation. De lagga ettkuvert på Jacques

pulpet. Denne linner brevet, vari en okänd kvinna ber om ett möte.
Han skyndar till mötesplatsen. Men väntar förgäves i kölden. Plöts-
ligt ser han en kamrat arm i armlmed den han väntar. Jacques svim-
mar och sjuknar. XHan yrar och drömmer om sin tillbedda. Denna,
driven av sainvetsförebraelser, skyndar till sjukbiidden och Jacques får
återse den han älskar, innan han slutar.

e.. i

   

På kanalerna och lloderna färdas vi tvärs igenolnlen

hel strandstad, genomkorsad av båtar ooh piroger, franldrivna
med paddelåra. Vattnet kantas av svala bostäder, belägna
på lagom avstånd från varandra. En flitig och verksam
befolkning hastar fram ooh äter på de träbroar,l som slagits
från den ena stranden till den andra. "

Denna vackra bild. som tagits i det fria, förhöjes-

genom glada ooh harmoniska färger.

Avdelning 3. Y ,

En konflikt mellan plik-

-tens och hederns bud.

Drama ao Andreani, spelazL av Alex. vid Comedie Pralzgaise.

Andre Vassel, vilken mottages som vän hos doktor Pierre de Marsan,
förälskar sig i dennes hustru. Doktorn bortkallas, men återvänder helt oför-
modat och överraskar dem. Han skjuter mannen. Den förskräckta kvinnan
tar upp revolvern och riktar den mot sig själv. En tjänarejinkommer, och
då han ser henne, tror han att hon är mörderskan. Emellertid är André

Vassel svårt sårad, och om han ej får snart hjälp, är det ute med honom.-

Doktorn tvekar. Det står en strid inom honom mellan den äkta mannen
och läkaren, mellan hedern och plikten. Den senare segrar dock och
läkaren vårdar och botar den som frånrövat honom heder och lugn. André
Vassel är över all beskrivning rörd av mannens ädelmod, och han an-
ropar honom, ehuru förgäves, om förlåtelse.- Sedan Vassel avlägsnat sig
de båda makarna stående mitt emot varandra. Oaktat sin grämelse
är dock Pierre alltjämt kär i sin hustru: "Behåll mig kvar, ntropar hon,
jag skall försona allt." - , i

sö; - -

hål
.. 4. .-

Little Moritz uppövar sina
gymnastiska anlag.) j b

Kemisk scen av Romeo.

l denna skrattretande scen utvecklar "Little Moritz"
alla de för honom så karaktäristiska egenskaperna av hän-
förelse, humor och livlig fantasi. 1

Vår hjälte .förolämpas av en grov slyngel samt svär
att hämnas. Men han är klen och Spenslig; För att bli
stark skaffar han sig en gymnastikapparat samt övar sig
outtröttligt.

Han blir snart så stark, att han efter vartannat slår ut
fönstret, dörren, en bit af väggenoch taket, vari apparaten
är fäst. . , V s,

Sedan den nye Herkules förvandlat sitt hus till en

-grushögy går han att med glatt mod tillintetgöra sihfiende.

 

 

 

Obs! Lördagar saint sön- oell helgdagar tre föreställningar kl. 6, 7,300011X 9 e.4 ln. -

övriga, dagar tvà föreställningar 6,150011 8,15 e. m.-

Örebro 19.31..

E, A. Welins tryckeri.

 

"sejjalluano ie un), jleljnqej elsulguag; sueppgf; AV .Sk

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1911
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain