#4353: Skandia

l

dställn

l,3005meter Films. utsöktP tina nyheter, visas varje för

mg.

 

 

OBS. i V2 timmes program.

Arbetareföreningen

 

 

 

ENTRE: 1:a plats 50, 2:a plats 35 öre;
r "bam 25 och 15 öre

 

Program från och med 21

Avdelning 1.
Tunis och Kartagos ruiner.

Högst intressant resebild.

Infödingarnas kvarter utbreda sig på kullen, som skiljer
Bahira från kSedjourni, samt bildar en vidsträckt vit fläck,
mot vilken minareternas fina silhuetter afteckna sig. Me-
dina är moskeernas, palatsens och de krokiga gatornas stads-
del;ri Harat vimlar det av eländiga tunesiska judar. Over-
allt slingrande passager och gallerfönster, för att ej tala om
det egendomliga skådespel vi se i usouks", d. v. s. den
samling av krokiga gränder och basarer, därbmanlsäljer
parfymer, broderade tyger och seldon samttillveikdthile..
tunga smycken, varmt-ed infödirfgärna pryda sig.HH i"

Kartago, som fordom var Tunis lysande granne, har
nu endast.111 att visa lämningar från 1forntidens civilisation.
Dessa lämningar ha genom kardinal Lavigeries omsorg sam-
lats i en präktig trädgård, vilken är föremål för turisternas
beundran. i

Konstfilm! j ,
En episod ur

V k I.. X
a n Dyc s lv.
PKärleksdlrama från den världs-
bekante artistens ungdomsår.

Praktfull färgkinematografi.

Greve Belline, vilken upptäckt den gryende talangen
hos den unge målare, som sedermera blev den ryktbare Van
Dyck, uppdrager åt denne att måla hans dotter Reginas por-
trätt. Den unge mannen, som blir hänförd av sin modells
fägring, erfar med gråmelse, att hon är förlovad. Då han
ej kan öfvervinna sin passion, ämnar han resa sin väg. Vid
underrättelsen härom kan Regina ej dölja sin rörelse, och"
den unge målaren förråder sin kärlek.l- Reginas fästman
överraskar, dem under avskedstagandet samt utmanar sin
rival. Greven, som ditlockats av grälet, förebrår målaren,
att denne1 missbrukat hans gästfrihet. - Van Dyck reser
därifrån i förtvivlanoch Regina går i kloster.

Med en pages biträde enleverar Van Dyck den unga
novisen, men flyktingarna förföljas och nås av en kula, just
då de tro sig ha uppnått lyckan. Regina blir dödligt sårad
och dör i sin älskades armar. ,

v:

.re

Den okunniga Augusta Iåter

i fara.
Komisk bild.

  
 

r -Avdelning 2.

I Ma nillafåEatta r.

1obarmhertigt afvisad.

Något om, tillverkning av ,

 

Augusti im och med 27.v

Eventuella ändringar av programmet förbehålles.

 

Napoleon =
och general Pichegru.

, i År 1804. 1
Historiskt skådespel av Mitchell.
Af Pathé Fréres konstnärliga serie i färger.

Herr Ravet vid Come-.die Francaise Pichegrii.
i Snillard  Napoleon.

2 Etievant  .  För-rädaren.

 

 

 

Bonaparte, som fatt reda pa hans återkomst, utfärdar order om hans
haktning. Polisens spaningar förblifva emellertid utan resultat, och en
vacker dag infinner sigr polisinspektören Loupaille hos förste konsuln för
att meddela honom, att han misslyckats i sitt uppdrag. General Bona-
parte låter då kungöra, att en belöning af 100,000 franks kommer att
tilldelas den, som utliimnar f. d. general Pichegru.

Sedan denne tillW en början lyckats unga alla efterforskningar, tack
vare en pålitlig väns bistånd, bliver han ein-dag igenkand af en af sina
vänner, medborgaren Treille, kladeshandlare, som erbjuder honom en frii-1
stad hemma hos sig. i i

I det ögonblick. då den landsflyktige, efter att hafva blivit jagad
som ett vilt djur, äntligen tror sig vara i säkerhet och njuter af lyckan
att få åter befinna sig bland de sina, förrådes han av en av sina forna
officerare, Leblanc, Treillels kompanjon. i

Når Bonaparte kort därefter Iåterfinner sin forne vapenkamrat,
som med honom deltagit i så många. fälttåg, slagen i bojor som en sim-
pel fånge och- helt över-lämnad åt hans våld. kan han icke värja sig för
sin rörelse, samt kastar med en gest full af förakt den utlofvade belö-
ningen till förrädaren Leblanc.

är är

ä

Efter att hafva lyckats fly från Guyana, återvänder f. (1. gener-alert
Pichegru, som dömts till deportering på grund af stämplingar mot dåva-
rande förste konsuln, general Bonaparte, till Paris, för att besöka s hus- I
   

Avdelning 3.V

En utflykt till Vargklyftorna.
(sydfrankrrkeg . i
Biografbild i färger från firman Pathé Fréres.

I sällskap med en skara turister genomströva vi ett
högst pittoreskt landskap, som genomflytes av xVargström-
mem med dess vilda stränder. Denna flod erbjuder oss
anblicken ömsom av svallande forsar, ömsom af vackra
Vattenfall, i vars närhet en uppfriskande svalka råder.

w: I vf
An

I. PETTER vILL Dö.

X

Komisk scen -av Prince. I i 
Petter år förälskad i en ung. förtjusande engelska,
som ägnar sig åt att utbilda sina muskler, men enar han
är fullkomligt okunnig i boxning och gymnastik, blir han
Den afskedade friaren vill nu hänga
sig inför den grymmas ögon. l brist på rep gör hon helt

försmadligt i ordning en improviserad galge med tillhjalp 

af en SandoW-apparat, vid hvars anda Petter blir hängande,

hoppande, upp och ned som en sprattelgubbe, dock utan att 

lyckas afskara lifstråden. Ett försök med revolver lyckas

icke bättre, emedan miss Nelly bytt ut det farliga vapnet "i

mot en överraskningspistol, som slungar en blombukett i
nasan på. den levnadströtte. y
repet och eldvapnet, söker han för-gifta sig. Men så snart

han börjar kanna häftiga magplagor, ångrar han sig och i

sänder efter enlakare. I
Miss Nelly, som fångas 1 sm egen snara, kan ej mot-
stå en  stark kärlek, utan vill nu lyckliggöra Petter. Allt

reder ut sig tlll slut, ty Nelly har bytt ut det farliga giftet -
imot en flaska laxervatten.

ieijgiqei" nrsiuriuiojw suepji

 

Sedan Petter misslyckats med" i

 

 
     

Örebro 13"..

 Obs! Lördagar saint sön- och helgdagar tre föreställningar kl. 6, 7,30 och 9 e. ni.
i i i Övriga dagar två, föreställningar 6,15 och 8,15 1e. m. 

f . i .
L. A. Wellns tryckeri.

  

 

   

igi ny

i

.mono la ua).

Sena

l

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1911
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain