#4352: Skandia

varje föreställning. Ä 

m- l,300 meter Films, utsökt fina nyheter, visas

l

  
 
 
 
 
 

 

 

 

=. .43.

OBS.! l tj; timmes program!

 

 

"Hun-U Ni?

Arbetareföreningepi.

 

 

Program från och med 8 lVlaj. Sista för säsongen.

Hvdelning l:

Senaste fathe-jenrnalen
Nytt från alla land.

Jael och Sisera.

I :Ti-i  .42:
(Tillhör Pathe Freres konstnärliga serie i färger.)

 

Första tablån föreställer barbaren Siseras läger i det ögonblick då

Jael, hustru till den med Sisera förbundne 4lfleberpar. sysselsatt med att "- ,

W befria Vsinaffähgna stamfränder. i

Sedan dessa sålunda lyckats sätta-sig i säkerhet, skynda de sig .att
för israeliternas anförare, Barak, angiva platsen för fiendens läger och
tåga mot den. Efter en drabbning kastas Siseras har i floden Kison och
största delen omkommer. Sisera flyr och söker en fristad i .laels tält.1
Denne låtsas gå in harpå för att en stund efter sedan flyktingen somnat
taga hans liv och befria sitt folk från en av dess värste fiender.

 :Ja se
avdelning 2;

lnskeppning af för Marocko
afsedda kolonialtrupper.

En på samma gång
som visar oss truppernas

intressant och vacker nuturbild,
ombordstigning före :if-resan till

llfflarocko.
:z ia se

En hårt straffad fader.

American kinema.

l .

En banktjänsteman, Roger Williams, familjefader i goda omstän-
digheter och gynnad av lyckan, överraskas en dag av sin hustru i säll-
skap med en nväninna".

Hustrun erhåller skilsmässa samt får sig anförtrodd vården om ma-
karnes barn, Suzie. Fadern skaffar sig ett nytt hem tillsammans med
"väninnaan Jane. Men han kan ej glömma sitt gamla hem. i

Enfdag under en hemfärd hör Roger ett skri från järnvägen, skyn-
dar dit och finner sin lilla dotters massakrerade lik.

William ser i denna olycka ett straff och skiljer sig från "vänin-
nan". Vid barnets grav träffar han sin förra hustru. De försonas och

börja livet på nytt.

Syltburken.

Komisk scen av Peyre de Bétouzet.y

En fattigr bokhållare, Léonce Plumeau, mottager ett telegram, vari

i han underrättas om, att hans tants sjukdom tagit en oroande vändning.

Liéonce visar sig högst förtjust över detta meddelande, samt skriver
genast till sin hustru för att bedja henne resa till tan-ten med en burk
av det sylt, hon just håller på att koka, allt i det genomskinliga syftet
att påverka tanten att göra sitt testament till deras förmån. Léontine
skyndar sig att hörsamma sin mans råd och begiver sig helt upprymd
till sin tant, åt vilken hon utvalt sin allra största syltbnrk. i

Tanten mottager henne mycket kärleksfullt och visar henne sitt
testamente, varigenom hon insåttes till universalarvinge. Léontine åter-
vänder därpå hem synnerligen tillfreglstålld med sin resa... Knappast
har hon givit sig av, förrän tantan, vilken år förtjust i sylt, skyndar sig
att öppna burken för att smaka på dess innehåll, då hon plötsligt på
det papper, som betiicker densamma, upptäcker sin systerdotters mans
stil. Är det månne en vänlig tillågnan till henne? Hon siitter glas-
ögonen tillrätta, samt läser: wKära Leon - - jag har just mottagit ett
tele - - från doktorn, vari han meddelar- - det gamla kärings-
skrället tant Ursula - d beslut-at sig för att gå hädan - ; Res
genast till henne, ty måna om arvet à - Din tillgivne make Leonce.

Det var herrskapet llumeaus jungfru, som kommit den olyck-
saliga tanken Iatt använda brevet till omslag på syltburken. Tant Ursula
är nära1 att kvävas av harm, samt får en häftigr nerv-attack. Några dagar
efteråt- avsomnar hon för alltid, efter att till sin jungfru hava testamen-
terat hela sin förmögenhet, samt till sin systerdotter och hennes man à

i den syltburk, som de sa vänligt skänkt henne.

Hvd ln"ng 3-

Naralellerfde heliga hatas
park i Japan.. 

Biografbild i färger från Pathé Freres.

Vid det mitt i en skog belägna templet i Nara hålles
hjorten högt i vördnad såsom varande etts heligt djur. En
hel-skara lever i frihet i templets närhet. 1

Det en synnerligen anslående tavla dessa djur er-
bjuda, då de utan rädsla nalkas besökande :för att bliva
smekta och mottaga läcker-bitar ur handen.

 

 

 

s 1 vi. v y
. . n. - a

Försmådd kärlek.

Drama av Chavignaud.

En rik, tämligen till åren kommen fabrikör, Michel Combert, för-
älskar sig i sin maskinskriverska, Laura Fontaine, en förtjusande blondin,
samt övervakar svartsjukt varje yttring av närmande mellan den unga
flickan och kassören, Rene Andoux. En vacker dag tror han sig upptäckt, v
att det vänskapliga förhållandet mellan de båda unga utvecklat sig till
en verklig böjelse, varför han, driven av sin svartsjuka, beslutar att göra
den unga flickan sin kärleksförklaring. Men denne stöter honom tillbaka
med avsky och förakt. Följden bliver, att hon avskedas, varpå hon för-
tvivlad återvänder hem till sig efter att hava utfått sin blygsamma månads-
lön. Hon står nu utan plats, med en gammal sjuk morfader att försörja.
Förgäves söker hon ny anställning; hennes små besparingar smälta allt-
mera ihop, och hon har fortfarande ingenting funnit. H René som får
reda på hennes nödställda belägenhet, säljer för hennes skull sin klock-
kedja till en pantlånare. - Emellertid har .Combert, som misstänker, att
de båda unga fortfarande råkas, följt efter sin kassör ända fram till den
unga flickans hus. Efter att .hava blivit vittne till den nöd, vari han
genom sitt .tarvliga handlingssätt störtat henne och hennes morfader,
kommer fabrikören efter en häftig strid mellan sitt hjärta och sitt samvete
på bättre tankar, samt avstår från Laura till förmån för sin kassör.

 få? åt?

.Det första körtsbåret.

Herrskapet Balandard, som nyligen dragit sig tillbaka från affären,
indyttar i1 en vacker villa på landet. De äro förtjusta över lantlivets
behag och följa med kärleksfulla blickar ett av dem mitt i trädgården
planterat körsbärsträds utveckling. .Sedan de upptäckt ettkörsbår känner
deras glädje inga gränser. De omgiva trädet med en inhägnad, kring
vilken de platser-a en hel rad av fågelskrämmor och vargsaxar. . ..

Körsbär-et börjar äntligen mogna! Aldrig, så långt herrskapet kan
minnas. har man sett ett sådant körsbär! q - Kommer -så en rovlysten
skata, som plockar det läckra håret, varpå hon flyger sin kos så fort
vingarna. bära." Familjen Balandards medlemmar störta efter1 tjuven,
men fastna i de uppsatta vargsaxarna, nr vilkas fasta grepp de endast
med möda kunna befria sig.

X

  

 

  
 
  
 
 
 

 

 

ENTRE: l:sta plats öre, 2:a plats 35- öre;
Barn 25 och 15 öre.

 

OBS.! .Söndag sista dagen.

Obs.! Eventuella förändringar av programmet förbehållas.

 

 

 

1 Obs.! Lör-, sön- och helgdagar tre föreställningar kl. 6, 7,30 och 9 e. in.

Övriga dagar 1":

 
 

Örebro 1911.

Vä, föreställningar 6,15 och 815 e. m.

E. A. Welins tryckeri.I r X

 
 

sejjenaeno ie uejj

 

.AV 

 
 

ienuqej ejsiuguagj suej-ijngni

l .

l

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1911
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain