#4351: Skandia

m9- "än

I

, visas varje f

l,300 meter Films, utsökt-fina nyheter

 

töreställn

 

 

 

 

 

 

 

i ""-. "nu"

.f
,

085.! .1 1i2 timmes program!

 

Arbetareföreningen. i

 

Program från
Flvdelning l:

Senaste fnthé-jonrnalen
Nytt från ana rann.

Ié är

Legenden om den gamle
i ringaren.,

Den gamle ringaren Gilles låter varje dag sina klockor ljuda.

Händer-så en dag att klockornn upphöra att ljudn, trots ringarens
ansträngningar. Lantdomaren underrättar hon-om. att om klockor-na ej
ringa till aftonen, skall han brännas som kitttare. I sin förtvivlan gör

Gilles ett nytt försök attfbrytauklockornas tystnad; de äro somiörtrollade...

Emellertid kommer en liten tiggerskn och ber om en allmosa. Den
gamle ringaren glömmer för ett ögonblick sina egna bekymmer och tager
barnet med sig hem, där han på bästa sätt undfägnar detsamma. Då
inträder en gammal gubbe, som erbjuder sig att riidda honom, om han
vill underteckna ett papper. i

Overviildigad av glädje skriver han under, men låser efteråt till
sin förfäran: iOm mina klockor ringa till affonbönen, säljer jag till
Satan den första själ, som betriider kyrkans.

Ringaren blir förtvivlad. Plötsligt hör han i den lugna kvällen
de kära klot-.korna ringa till bön. Den lilla tiggnrfiickan var nämligen
en Guds ängel, sänd att pröva ringar-ens sinne-lag, och som nu kommer

klockor-na att ljuda. .

Hvdelning 2: f

0 o 0 I oo
Il] Hfll V öl l Bill llilIT.
Firman Pathe Freres populärvetenskapliga serie n:r 12.
En hel värld av insekter och vaftendjur lever och frodas i vara
kärr: skalbnggar, fiskar och amiiber. Alltifrån spiggen till grodan, frän

salamandern till trollslii-ndan påträffas1 där alla former av liv i olika ut-
vecklingsstadier. -

.I Vi Vi
:år .f i:

Konsten att bliva kvitt sina
skulder.

Komisk scen av Hennequin.

En stackars målare, som hotas med utmätning av en ockrarare, känner
sig olycklig och förtvivlar om sin räddning, då hans vänner på ett högst
oväntat sätt rädda honom. Utklädda, den ene till björn, den andra till
chimpäns och den tredje till ett spöke och taga emot den väntade ockraren
vid hans besök, samt sätta en sådan skräck i honom, att han faller ned
avsvimmad. De passa nu på att fråntaga honom den fatala reversen f
och målaren är räddad.

s . en. en.
W: 1,: 1..

Flvdelning 5:

Kokosskönnnu

PÅ FILIPINERNA (Naturens).

Första tablån visar en dunge med högstnmmigä palmer, vilka
uppnå en höjd av 25 meter. Det är kokospalmer. Sedan man väl fått
ner kokosnötternä på marken, hopbinder man dem två och två, varpå man
förenar dem till en lång "strängfg vilken hoprullad bildar ett slags flotte,

och med .l Maj. f

som forslas vidare lsjöledes. .Vid bestämmelseorten underkastas de en
särskild behandling, som består däri, att ytterskalen, efter att någon tid
hava leget i blöt och krossats, avlägsnas. De fibrer, varav ytterskalen äro
bildade, användas till att tvina rep, mattor etc., även för borstar. Själva
kokosnöttcrna vklyväs, varpå kärnorna, eller de s. k. "copran" uttagas.
Copran torkas och försändas till Frankrike, varest den pressas till olja, som
i sin ordning användes vid tvålfabrikationen.

.5. .. .-
W- 2. .

Ett frieri pånålar.

Vår vän Petter är kär, men hindras av hjärllösa föräldrar. Träffar
sin tillbedda, Jeannine, på en bjudning. Husets dotter spelar piano och
pappa Dupont tär sig en tupplur. Jeannine passar på att träffa Petter
medan pappan slumrar. Under "träffet" erfar Petter en stickande smärta.
Han satt på två hattnålar. Nu inkommer herr Dupont, som förargad vill
bortföra sinldotter, men var äro hattnålarne? Petter har ej sett dem, men
värdensesäef .P i

   
 
 

= a. . täcke. - -t-r .tfn I -,= fara? pch t.y ter e .spra 
Mbleklgfii-bbud vidde-eihl äls Våpe räigtwääwetààmävf i

Petters stoiska lugn och förenar de unga.

år .s s

avdelning 4: v i

Det hemlighetsfulla brottet på.-.
tarmen Lonely Gulch. 

Detta drama påminner om en roman av Conan Doyle, med dess
spännande situationer.

En rik gammal farmare, Basil Hall, ägare till Lonely Guloh, åter-
vänder till sitt gods i sällskap med en ung skådespelerska från Reno,
Mary Lewes, som handskall gifta sig med. En deras vän, Jack Bunyan,
följer dem på färden.

Skådespelaren Esmond, som är känd bland cow-boys för sin skick-
lighet att föl-klåda sig, mottager dem. -l)en unga skådespelerskan befin-
nes vara en kamrat från teatern, och ett brev, som hon skriver till ho- Ä
nom, visar att hon önskar bliva kvitt sin gamle beundrare för att med
Esmond kunna få dela gnbbens förmögenhet.

Under en utflykt hittar Esmond på en föreviindning för att åter-
vända till tarmen och träffa Mary. Basil .misstänker något och vänder
iiven hemåt. I I

Efter en stund kommer han ur huset bärande en till synes livlös
kropp. Vad har föl-siggått? Intet brott står att upptäcka, men skådeA
spelaren år försvunnen. Emellertid tillkännager l-lnsil ts all. att han am-
nar sälja sin farm. Högst förvånad ditröver, fattar Jack Bunyan miss-
tankar och får dem bekräftade under en utflykt bland bergen. Han
hör rop och finner det; gamle farmaren i en avgrnnd. I

Den verklige Basil Halls återkomst till tarmen avslöjar Esmönds
bedrägeri och denne häktas.

s . .5. . .
.e 1,: 4-

Max gifter sig.
Komisk seen av! Max Linder.

Max har äntligen funnit en fru! Efter bröllopet vid balen känner
brudgummen en högst fatal klåda. Han går avsides på en balkong, där
han avtager sina benkläder för att gripa loppan. Olyckligtvis tappar han
byxorna, som falla ned på gatan. Max, som står i bara kalsonger-na, får
i en hast tag i ett draperi, i vilken han svepar sig och gor ånyo sin entré
i salongen, där hans dräkt väcker allmän uppståndelse. Utom sig av vrede,
tvingar svärfadern sin dotter att begära skillsmässa. Max hittar på en list
för att hjälpa upp sin sjuka sak inför rätta. l-lan skaffar sig en hel
skäppa fgll med loppor, vilken han tömmer i rättsalen.y Denna onekligen
ganska originella bevisföringsmetod har åsyftande verkan, i det såväl
juryn som åklagaren à" för att nu icke tala om åhörarne 4 nödgas göra
som den stackars Max gjorde på bröllopsdagen. -- Max vinner på detta
sätt fullständig upprättelse och målet avskrives till allmän belåtenhet.

   

 

 

 
 
  
 

 

 

ENTRE: l:sta .plats 5G öre, 2:a plats 35 vöre;1
Barn 25 och 15 öre.

 

Obs.! Eventuella förändringar av programmet förbeh-ållas.l

 

 

 

 

Obs.! Lör-, sön- och helgdagar tre föreställningar kl. 6, 7,30 ooh 9 e. in.

Örebro 1911.

Övriga dagar två. föreställningar 6,15 ooh 8 lö= e. m.

E. A. Welins tryckeri. I - I i q , X

  

ieniiqe; msn!

 

n

euro

i

segenieno le ung

i

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1911
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain