#4349: Skandia

088.! lllz timmes program!

 

 

 

i Arbetareföreningen.

 

Program från och

Bastia till Corte på Corsika.

Vi företaga en liten resa på järnvägen. På baggeusidor
granitklippor och blott har och där se vi1 på bergväggarna
ett litet träd stå. Ofta måste vägen sprängas genom klip-
porna och åter se vi len ny bild. Så se vi kullar och dal-
sankor, en liten flod rinner förbi och snart se vi i fjärran
havet på vilket solen kastar sina sista strålar.

VI III Y
sk :år att

I
. Hvdelning 1:
1. En järnvägsresa från
l

 

 

 

 

   

X

3.SenastePatte-journaler

:Nytt från alla land.
s s s

4. En smart man.

Komiskt.

as se se

Hvdelning 2:
ska bergbanan några av de mest :Q
.imponerande och magnifika scene-

Efter Tolstojs berömda roman..

I UPPTRÅDANDE;

. 5I i .
o " o
Eli föSä Mitflilizött.
- Bland frappanta naturmålningar upp- [Lö]
X rullar denna färd med den österriki-
l=1
l rä
i rier ögat blir i tillfälle att skåda.
 år :e
i K .
6. Anna afelllna.
Fru Soroktina, från Korsehteatern................ Anna Karenina i
Herr xNassilieff, från de kejserlign teatrarne... tGreve .Karenina
Troianoff, från Operetteati-rn i. Petersburg Vronsky

uAnna Kareninm jämte viKrig- och F red f: lir lolstojs mest berömda
arbete. Denna scen, som inspelats på. ort och ställe av de förnämsta

åka-Iden Gustaf Frödngs - 

u

med 15 Februari.

artister från Moskvas och St. Petersburgs teatrar, skildrar det otillåtna
kärleksförhållandet mellan löjtnant Vronsky och ryske statsministern
Kareninas fru, Anna. Vronsky stod i begrepp att gifta sig med Kitty
Cherbatsky. Men Anna kommer i hans väg, och han slår upp sin för-
lovning. Den unge officer-en bortstötes emellertid av Anna, och söker i
ett anfall av förtvivlan döden under en hinderritt. Han såras blott
lindrigt. Men för att komma underfund med sin hustrus hemlighet,
låter greve Karenina henne tro, att Vronsky ar död. Anna förråder sig
och tillstår sin brottsliga kärlek, varpå hon lämnar sin make för att upp-
söka Vronsky. Men missrakningar och förödmjukelserna följa tatt på
varandra i det nya hemmet tills Anna slutligen en vacker dag finner
sig övergiven. Hon söker nu i hemlighet en ersättning i sitt barns
kärlek, men bortstötes av sin make, varpå hon söker döden under ett
framilande jarnvagståg.

.w .  J i i "HVdiéIningpä-.f "V n .iii lider! i

.N

Förvaltaren
i I eller

Samvetets röst.

S tort spännande drama.

Huvudrollerna spelas av:

Grosshandlaren... Herr Lagoni.
Frun ............. .. Fru Henriksen. i
Förvaltaren .... .. Herr Emanuel Larsen. i

Förvaltaren Jansson hos grossören Möwe år allt annat än 
afhållen av arbetat-ne. Härtill kommer att han icke är ärlig och
plikttrogen, varför grossören vid ett tillfälle, efter en sammanstöt-1
ning med en arbetare, avskedat Jansson. Denne lovar att hämnas.
Hemma instänger han sig och arbetar på en helvetesmäskin, inlagd
i en liten väderkvarn, med vilken han tänker utföra sina hämd-
planer. Grossörens lilla dotter skall dö! Äntligen är han färdig,
och med den ohyggligä tingesten dold under rocken ilar han till ä
grosshandlarens ställe och afvaktar dennes bortgång. Han smyger
sig, då vägen är fri in till barnet, givet henne väderkvarnen och
visar henne hur vingarne löpa runt och skyndar bort. Modern kom-
mer in och för denne berättar barnet om mannen, som givit henne
kvarnen. Hon fattar misstankar och kastar den farliga leksaken
ut ur rummet. En sekund och ett brak höres, en våldsam explo-
sion raserar väggen, men både moder och barn blevo lyckligt räd-
dade. ! Jansson tror ätt han lyckats med sitt attentat, men kan I
ej freda sig för samvetsförebråelser. Misstänken blir ledd på ho-
nom och han häktas. l fängelset öfvergår kvalen till fullt vansinne
och han föres därför till hospital. Läkaren ser, att han icke har långt
kvar, skickar bud på grosshandlären och hans dotter; han hoppas
att åsynen av barnet skall giva honom frid. Då Jansson ser den
lilla, far han upp, troende det är en syn, men då han upptäcker,
att barnet är i livet, går ett leende över hans- ansikte,hän utstöter
en suck f den sista! .

mmmmmmmmmä
X

ämmmm

j i

wa vf vf
p. pg As

"8. Skola vi gifta 4bort

Svensson P -

Svensson iir förtjust i Meyers Greta, den vackra.tjitnstiiickan. Fru
Meyer år en riktig Xantippa och lämnar varken sin dotter eller sin
svår-son någon ro, varför de helst se att hon sjalv gifter sig med Mever.
Brölloppet skall av stapeln, men så kommer då tjanstiiickan mitt iipp .
i alltsammans ogh man kan omöjligt låta bli att skratta åtialla roliga
upptagen. .

 

b ENTRE; usla puts 50 öre, aa plats 35 öm;
Barn 25 och l5 öre.

 

i.Obs.! Eventuella förändringar av programmet förbehållas.

Nytt program onsdagen den 22 Febr.

l

 

Obs! Lön, sön- och helgdagar tre föreställningar kl. 6, 7,30 och 9 e. m.

n

 

 

Ovriga dagar tvà. föreställningar 6,15 och 8.15 e. rn.

  

E. A. Wel

ins tr. ,

  

Wien 9.11 r 

Örebro. f v u,

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1911
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain