#4348: Skandia

,

M- l,300 meter Films, utsökt fina nyheter, visas varje i

mn- av

tålln

dres

 

 

 

OBS.! l 112 timmes program!

Arbetareföreningeg,

 

 

 

 

n

Program från och med 22 Februari.

Hvdelning l:

l Neapel-viken.
l Storslagna naturscenerier.

f 2" Präriernas Y son.

Amerikansk konstfilm. ,,
En ung indian, "Den enslige Räven" kallad, har räddat en rik

I forskningsresande från att omkornma i ödemarken. W Upptagen av den

l Vegindianens gastygnlåglmam, pvisar forskningsresanden på allt sätt sin
tacksamhet mot sin rä I
tycke för civilisationen. Efter någon tid uppsöker hall den stad, där
forskningsresanden, som under tiden blivit en rik bankir, lever ett liv i
överflöd. Bankiren har en dotter,1 Nell, i vilken Äderl unge indianen för-
älskar sig. Men, sviken i sina förhoppningar och bortstött av bankiren,
höjer den unge indianen, som i detta ögonblick av förtvivlan känner alla
sin ras, mordiska instinkter vakna till liv inom sig, sin dolk för att döda

den i en länstol inslumrade förmente bankiren. f Just i det ögonblick-

han står färdig att stöta till glider det klädesplagg, vari den sovande in-
svept sig, undan och indianen igenkänner till sin förfäran idet tillämnade
offret sin älskade Nell.- Trött på storstadens konstlade liv, för vilket hall
icke var född, återvänder "Den enslige Räven" till prärierna, vilkas för-
delar han ett ögonblick misskänt. "-

l

3.

en lille kusinen.

Komisk.

Herr Moutardier har varit vänlig nog att till sin betjänt antaga en
liten kusin från landet, vars läraktighet och förstånd lnan på det högsta
berömtl inför honom. Sanningen nödgar oss emellertid att säga, att han
4mycket illa belönas för sin vackra handling. - Den lille kusinen, som
tyckes fullständigt okunnig om seder och bruk i staden, är icke just vidare
lycklig, då han för första gången kommer itberöring med dem. -à Slut-
ligen anser herr Moutardier, att det är föga lönt att fortsätta med ett upp-
fostringsförsök, som hotar att stå honom dyrt, varför han sänder den lille
betjänten tillbaka till landet att vakta får och gäss. à Denna scen spelas

" mästerllgt av den genomrolige Little Pitch, vars världsrykte är allom

bekant

s se a

Hvdeilning 2:
4- Senaste Pathé-journalen.
Nytt från alla land.

   

vi: :1 v-
n. q ns

5- Odling av I alior.

1. Rotknölarne. 5. l ma månad utplanteras plan-
2. ljanuari planteras rotknölarne torna på kalljord för att
i krukor. blomma.
3. De första skotten skäras av 6. Dalior i full blomning.
och sättas. 7. Olika variationer av blommor.
4.

Plantorna överflyttas i drivbänkar.

are, VLochmffDen cnslige Räven" å sinlisfitda-ff-àtta-re-

V.Imördarenökas-kyrrlfligen1bort från zigenarstammen, som mottagit

6- Zigenarne.

Rysk konsttilm efter Puschkin.

UPPTRÄDANDE :
Hr Wassilieff Fadern.
Hr Kvanine................................. Aleco.
Frk. Kapotoradja .................... J.. Zemphyre.

Från de kejserliga teatrarna.

Bonden Aleco, som förälskat sig i den sköna Zemphyre, gifter sig
med henne och följer henne till zigenarnes läger. Men nyckfull och lätt-
färdig, giver Zelnphyre kort efter sitt giftermål Aleco grundad anledning
till svartsjuka, i det hon mottager dansören Ivans hyllning. Ett häftigt
hat uppstår mellan de båda männen. ! En natt begiver sig Zemphyre
olovandes och i hemlighet till ett möte, som Ivan stämt med-hm
Aleco överraskar dem och dödar sin rival. Bortstött av sin hustru,A jagas

...HN i l-

gàfjte. f. f-  w 

Hvdelning 3:
Konstfilm. i Konstfilm.

Kärlekens offer.

Spelad av Kungliga teaterns artister i Köbenhatfn.

7.

Unge greve Henry skall resa- till en badort ogh giver därför-gen
avskedsfest för sin väninna, lilla fröken leonne och sin gode vän baron
dlAuvignao. Henry tänker på att gifta sig och har även tröttnat på be-
kantskapen med Yvonne, varför han med beräkning inbjudit baronen,
enär han upptäckt, att denne var mycket förtjustwi henne.

Visst är hon söt, men att gifta sig .med henne vill han ej, varför
bästa lösningen vore, om ball-onen övertoge hans plats i hennes hjärta.
Med alfsikt lämnar Henry dem ensamna en stund och baronen passar
tillfället; att förklara sin kärlek för henne, som emellertid bestämt av-
visar honom. W

Vid badorten blir Henry bekant med vicomte dlEstel-naly, vars dotter
Susanne vid första mötet sätter hans hjärta i brand, och kort därefter
bliva de förlovade. Henry, soln älskar sin fästmö ochlefveri ett glädje-

vl-us, titnker dock någon gång på Yvonne, men hon iir ju en för-ständig

flicka och bör ju tänka sig, att deras bekantskap ej kan vara i evighet.
lin afton tager han mod till sig ooh underrättar henne om sin förlov-
ning samt bor henne tänka på honom med vänlighet.

8. , ,
Rosalie-.ställer i ordning
sin nya våning.

En husmoders vedermödor. - Mycket rolig bild.

Rosalie är en liten energisk husmoder. Hon vill att hennes nya
våning skall vara riktigt skinande fin. Vi finna henne sysselsatt med att
hyfla, som hon gör med ell iver, som vore vård ell bättre sak, ty rätt vad
det är öppnar sig golvet, som i det närmaste förvandlats till hyvelspån,
och Rosalia störtar ned i källaren. à Rosalie låter sig ej avskräcka av
detta missöde, utan återupptager sitt larbete med iordningställandet av
våningen. Men hon har fortfarande otur. Ån är det en spik, som tränger
in i grannens våning och välter omkull en möbel över honom, än är det
en annan spik, som gör ett hål på vattenledningsröret, varigenom våningen
översvämmas av vatten, än är det slutligen ell krok, på vilken takkronan.
skall hänga, som intränger i våningen ovanför och borrar sig inbi en
koffert. - När ägaren sedermera, med tillhjälp av ett block, låter hissa

. upp kofferten, medföljer icke blott golvet och Rosalies taklampa, utan

även hon själv på en vådlig luftfärd.

honom i sitt I!

 

   

 

 

 

 
  

  
 

 

ENTRE: lista plats 50 öre, 2:a plats 35 öre;
Barn 25 och 15 öre.

 

Nytt program onsdagen den l Mars.
Obs.l Eventuella förändringar av programmet förbehållas.

 

 

 

om! Larm, Sön- .och helgdagar fre föreställningar kl. e, 7,30 och sem.

Övriga dagar två, föreställningar 6,15 ooh 8 15 e. m.

E. A. Welins tr., Örebro.

  

jleljlaqel ersluguagl sueplÅ-.thgll AV .SE

sejlenrellg ie ung:

.4.

1

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1911
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain