#4341: Skandia

l

N l,300 meter Films, utsökt-fina nyheter, visas .varje föreställning.v W

  
 

 

 

 

 

 

xr)

Blntnnrrn

 

OBSJ. l llz timmes program!

 

Arbetareföreningent.

 

q , Hvdelning l:

9 01116th lS ft flllä.
Infödingar på, Madagaskar upptagas till franska med-
borgare. Å Storartad demonstration i Tananarive. -w In-
vigning av amlnnelsemonumentet. A Sakalaver med Hatat
har, småfliokor från Ambohimanga, kladda i de mest skri-
kande färger, gamla hovaer, mera än 200,000 infödingar,
lagrade på gräsinattorna, hylla civilisationens välsignelse.

Den mycket glada festen avslutas med eMarakelyr, en gam-
mal madagasklsk krlgsdans.

American Kinema.

Dolly tvekar i valet mellan sina båda beundrare, Jim och Jack.
Hon skulle ej hava något emot att fortfarande uppvaktas av bägge två,
men, ställd inför nödvändigheten att bestämma sig, utber hon sig betänke-
tid ända till aftonen. Ä.Under väntan på utslaget, söker den av svart-
sjuka svårt ansatta Jim att omintetgöra sin rivals utsikter, i det att han
med tillhjälp av en ark blanksmörja förvandlar den sovande Jack till en
kolsvart neger. i ,

Vid sitt uppvaknande kommer även Jack, som föga förlitar sig på
verkan av sina yttre företräden, på den idén att stämma ödet till sin
förmån, vadan blanksmötjeaskan ännu en gång får göra tjänst såsom för-
vandlingsmedel.

Vid åsynen av sina båda svarta friare får miss Dolly en nervattack,
och de båda friarne köras utan misskund på dörren.

Nu upptäcker Jim och Jack varandras lilla spratt, samt besluta att
låta en boxningkamp slita tvisten, då ett brev från Dolly underrättar dem
om hennes avresa till Newyork: "Låtom oss uppskjuta fortsättningen av
vår lilla idyll till nästa sommar", säger hon däri bland annat, samt till-
lägger spydigt: "Jag hoppas, att ni under tiden hunnit vitnaUJ

Ett mönsterlant-
I bruk i Tunisien. I

Denna .film visar oss åtskilliga bilder från lantlivet i
Tunisien: jordens plöjning, skördearbetet o. s. v., allt ut-

maskiner1 som finnas.
Dessa lantliga scener hava flera verkligt vackra tavlor

att visa, så t. eX. beteshjordarnes hemkomst, skörden, far-
kattarne, Ioxarne ooh hastarne vid vattningsstaillet o. v.

Hvdelning 2:

Senaste Pathe-jenrnalen

Nytt från alla land.

ff". Iitemminiawiefrtaavmentrains1-inanstrgiaeavr "

Eniksommarsaga;

fört med de "modernaste och mest fulländade akerbruks-Å

Program från och med 18 April.

" Indianhöfdingens.

tacksamhet.

American Kinema.

lndianen Bisonhjärta överraskar tvänne guldgrävare i det ögonblick,
då de äro sysselsatta med att nedgräva sina Rnuggetsn, och skyndar att
angiva dem för sin stam. Indianerna fangsla de båda guldgrävarne, men
Bisonhjärta bevarar för sig själv hemligheten Imed skatten.

Emellertid insjuknar indianhövdingen Ornöga och nödgas, för att
bliva frisk igen, anlita den ene guldgrävarens kunskaper i lakekonsten.
Sedan han tillfrisknat, frigiver han av tacksamhet för den visade tjänsten
de båda guldgrävarne, efter att först hava överhopat dem med presenter.

yVid nyheten härom lämnar Bisonhjärta i gryningen lägret för att
förekomma guldgrävarna och bemäktiga sig deras skvatt. Men förrädaren,
övervakas, .sig själ-v ovetande, av ett par medle i -

- Wife Ii;
nande förföljelse, vars olika episoder utspelas 1 ett på samma gång vilt
och storslaget landskap, uppfyllt av berg och sjöar, störtar den av trötthet
uppgivne Bisonhjärta till slut ned i en avgrund, sålunda fallande ett offer
i för sin snikenhet. 1 . . 1

iii-littlev

 

    

i

rengaqe; eisiueuioj snappat; AV

i

Hvdelning 5:

Ver nutiden leder.

Dramatisk scen av Mévisto.

Uppträdande:
Herr Candé 
Fru Massard i
Lilla Hacquard

A l

Den äkta mannen
Hustrun
Barnet

André de Bandy, vilken är anställd som ingeniörjvid en stor-:in-
dustriell anläggning; har en årslön av 20,000 francs. Hans inkomster
räcka likväl icke till för att bestrida hans hustrus. Helenas, utgifter.
Avundsjuk på sina bättre lottade väninnor för deras lyx, lider hon av
att nödgas bitra jämförelsevis enkla toiletter utan vare sig smycken,
pälsverk eller spetsar. -M En, dag, då hon känner en särskilt livlig åtrå
efter att äga ett pärlhalsband, går hon in i en juvelerarebutik och ber
att få se på några1 smycken. Men prisen äro långt högre tin vad4 hon
tänkt Skall hon alltså nödghs avstå fran det smycke, av vilket
hon väntat sig så mycket nöje? l ett ögonblick av förvillelse, stoppar
hon ett av de dyrbara" hulsbanden i fickan och avlägsnar sig brådstörtat.

Stölden upptäckes inom kort och den skyldiga bliver häktad.
Hennes man, som underrättats om vad som httnt, vägrar att förlåta
henne, varpå hon gar att avtjäna. sitt straff: ö månadars fängelse. f-
Under hennes frånvaro råkar familjens dotter, den lilla Yvonne, att
häftigt insjukna. I saknad av moderns ömma omsorger tynar barnet
alltmera av, och läkaren fruktar det värsta, då modern, som lössläppts
ur fängelset, kommer tillbaka för att anropa sin make om förlåtelse för
sitt felsteg. Mannen tillåter henne att vårda det sjuka barnet, ooh
sedan detta tillfrisknat, går han slutligen in på att tillgiva henne för
vad hon förbrutit.

seuenaeno la ne).

l

Petter .förbjudes att gå ut.

Komisk scen av Prince.

m w w IKolossalt skämtsamt. w w 

 

  

ENTRE: lzsta plats 50 öre, 2:a plats 35 öre;
Barn 25 och l5 öre.

Nytt program måndagen Iden 24 April. i

Obs.! Eventuella förändringar av programmet förbehållas. I

 

 

 
   

Obs.! Lör-, sön- och helgdagar tre föreställningar kl. 6, 7,30 och 9 e. m. 1 

Ovriga dagar

Örebro 1911. E. A. Welins tryrchi.

två, förestä.

llningar 6,15 ooh 8,15 e. m.

 

I)

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1911
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain