#4340: Skandia

OBS.l l 112 timmes program!

 

 

Arbétareföreningen.

 

 

Program från och med 15 Mars.

Hvdelning l:

. En Amerika-resa.

Från Kristiania till Newyork,

Denna ovanligt vackra och väl fotograferade film för
oss med på en resa från Norge till Amerika.

Landgången drages in och vi se vänner och bekanta
på stranden allt mer och mer försvinna. Snart befinna vi
oss i öppen sjö. Det är en stormig resa. Och vi få. be-
undra både isberget och fyr-tornet, som vi passera. Sjöresan
är snart öfverstånden, och vi glida långsamt in iNeWyorks

moi-an

- hamn, där vi se de amerikanska skyskraporna. och andra
å intressanta saker. ,

:cd . . ,
 -W , M. .e-:W-.gw ärm-t- tä-"fi-Åf. is.  5"--2--1-7-1UNI--i  i" I i
:D I -l .

L ,,, I
:c D " kl. i l
q-
q, ell lllilllS lgil Vlthl Il.
g Kolorerad akrobatbild. -

Detta intressanta nummer, vilket utföres av några
:g högst intagande kvinnliga akrobater, erbjuder oss ett till-
wl fälle att förevisa de utomordentligaste kraftproduktioner,
"; som garna kan tänkas.

as:-

Les Film des Auteurs.

é Brandsoldat

V I I I
mot sln vllja.
VKomisk scen 1av Maurice Desvallieres.

Huvudrollema spelas ao: Hrr Boucal vid Alcazar-teatern.
i s W agmann i) Dejazet-teatern.
Fru Dorville i: Renaissance-teater.

de s är
Hvdelnlng 2: i.

Senastefathé-journalen

Nytt från alla land.
I s a a

Moses1 räddning
ur vågorna.

Biblisk konstffilm!

M- l,300 meter Filmsfutsökt fina nyheter

Scen ur Den Heliga Skrift.
Biografbild i färger från firman Pathé Fréres.

Denna film, vars verkan ytterligare förhöjes genom dess fårgprakt,
har utförts med iakttagande av den yttersta trohet mot de heliga tex-
terna. och med ett pietetsfullt återgivande av den poetiska legenden.

Faraonen Ramses II, som" brakt Israels folk under träldomens ok,
låter utfärda en befallning, att alla nyfödda gossebarn av judisk här-
komst skola dödas, på. det att detta folk ej måtte vidare föröka sig.

På den tid, då förföljelsen rasar som svårast, föder Amrams hustru
Jokebed ett underbart vackert gossebarn. Då hon ej kan förmå. sig
att döda detsamma, håller hon det dolt under tre månaders tid, för-
tröstaude på. Herran. Men förtvivlande om möjligheten att längre undgå.
upptäckt, utsätter hon gråtande sitt barn i ett korg bland Niltlodens
vassar. Tillsammans med sin dotter Maria. gömmer hon sig därpåi
närheten för att se vad som skall inträffa. Efter en stund kommer
Faraos dotter ned till floden för att-bada och upptäcker Mosesbarnet,
som en av hennes slavinnor för i land. "

I Rörd av medlidande över det gråtande barnets jämmer, säger hon:
wUtan tvivel är detta 4ett barn avlsrael). hu visar sing kibed och
.erbjuder sigamme Joargriet.,V f- Eareö-fgiweråisimälieftd l; i "I  f 

"taga detsamma under namnet aMosesa d. v. s. wDen ur vagorna raddadew.

ass-

Flvdelning 3:

JLos Guerrerosj. 

aLos Guerrerosw är namnet på ett världsberömt-akrobat- i
sällskap, vars rykte fullkomligt rattfardigas genom de pre-
stationer, som vi se upptagna på denna film.

ess

D I

lsysle rn.

Fröken Susanne .Revonne från Comédie Francaise.
Kolorerad komedi.

Grevinnan Montancé efterlämnar vid sin död ett barn i späd ålder.
Vansinnig av smärta, anförtror hennes man den lilla flickan åt sina arren-
datorer och begiver sig utomlands för att under resor söka glömska av
sina sorger. - Emellertid växer den lilla Yveline upp under lantlivets

q välgörande inflytande, sida vid sida med sin dibroder Pierrot, son till de.

goda människor, som tagit Yveline i sin vård, och som hålla av henne
som vore hon deras egen dotter. - En oskyldig idyll-utvecklar sig mellan
de båda unga, då graven, soln återkommit från sina resor, kommer för
att återfordra sin dotter.

De båda ungas förtvivlan känner inga gränser. Yveline återtager
i sina förfäders-4 slott det lif, som tillkommer hennes börd. Men hon kan
icke glömma den lilla tarvliga lantgård, där hennes kärlek vaknat till liv.

En dag föreställer hennes fader för henne en adelsman, som blivity
intagen av hennes skönhet, och som begär hennes hand. I valet mellan

sin faders vilja och sin ungdomskärlek, besluter sig Yvelineför att åter- .

taga sitt lantliga liv och återvända till sina fosterföräldrar. v.
Yvelines beundrare, som gissat hennes hemlighet, begär ädelmodigt

nog och erhåller grefvens samtycke till de båda ungas förening.

I Detta är innehållet i denna näpna idyll, som tolkas med värme av

den unga och vackra Susanne Revonne från aComédie Francaise".

vv v 1
nn ns
f

. i i .
Murarestre] ken.
En munter strejkhistoria av det mest roande slag.
- Oernotståndlig skrattsuccés. m

    
  
 

 

 

 

ENTRE: l:sta plats 50 öre, 2:a plats 35 öre;
Barn 25 och l5 öre.

 

Nytt program onsdagen den 22 Mars.

obsl Evenlnelln förändringar av programmet förbehållna .

   

 

Obs! Lör-. sön- och helgdagar tre föreställningar kl. 6,7,300011 9 e. ni.
två. föreställningar 6,15 och 8 lå e. m.

Övriga dagar

   

Örebro 1911.

E. A. Welins tryckeri. k

  

 

lellliqel elslugulpl snopp

sellenlello le uey

s

  

EA.

l

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1911
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain