#4337: Skandia

I. OBS.! lllz timmes program!

Arbetareförenilagell.

 

 

 

 

-. l "mv l

5 :2) v"

f f

 

 

Program från och med l Februari.

Hvdelning l:

Donaus stränder

från Passau till Wien.
Resebild.

Vi se här den mångbesjungna Donau inför våra blic-
kar med sina trollska stränder på vilka vi än fästa vår
uppmärksamhet vid staden Linz, än på slottet Greinburg och
staden Grein. Vidare Gottesthal med dess klosterruiner,
I-larbach, samt på höjden den berömda vallfartsorten Maria
Taferl; så slotten Schönbichl, Aggstein samt Emmersdorf,
Spitz, Szt Michael, fästningen Durenstein, där Leopold 6 lät
inspärra Rickard Lejonhjärta.
dess kajer, där en livlig rörelse ständigt råder.

IV  är 

Den årlige skepntsaren.

ÅEtt bankbud låter på gatan en skoputsare borsta sina skor, hälsar
på en förbigående vän, men märker i det samma att han förlorat sin vä-
ska, innehållande mycket pängar.
han mycket förargelse och tillsäges att återskaffa pängarna inom 24 tim-
mar. Skoputsaren har emellertid funnit väskan och medtagit den till sin
bostad, ett riktigt rövarnäste bland inbrottstjuvar. Dessa mottogo honom
med stryk, men då de märkte att han hade mycket pängar, blevo de
övermåttan belåtna. -

Vårt bankbud har emellertid kommit hem till sin familj, som blev
helt bestört över olyckan, då han berättade därom och att han måste åter-
skaffa pängarne inom 24 timmar, eljest blev han tagen som tjuv. Hans
hustru ilar till polisen, hvilken hämtar alla den kan misstänka, även sko-
putsaren. Dä bankbudet icke kan förklara på vilket sätt han förlorat vä-
skan, bliver han häktad, men då kommer den lille skoputsaren fram, dri-
ven av samvetskval, och berättar hela"händelsen.

Man kan lätt tänka sig bankbudets glädje, då han nu återfår sin
plats i banken. Vägen till ett bättre levnadssätt har nu öppnat sig även
för den lille skoputsaren.

Flvdelning 2:

5. Pathé-Journalen n:o 94.

Vet allt -- ser allt!

Tävlan om "Prix Leimonier" ägde nyligen rum för 10:e
gången, varvid priset vanns av Jean Bouin från Marseille.
- Paris. En taxameterdroska råkade för ett par dagar se-
dan att i en kurva åka direkt ner i Seine-floden från "Pont
de llarcheveché". - Paris-moder. Pälsverk från Ruzeis
samt dräkter från Margaine Lacroix. - Nizza. Januari 1911.

I Den årligen återkommande tävlingen om "Grand prix de
Nice" fgde rum under stort tillopp av människor. Priset
hemfördes av Cheschire Cat. f Mellilla (Marocko). Denna
hamnstad hemsöktes för ej länge sedan av ett förskräckligt
oväder. - Reims (Frankrike). Luftseglaren Veymann med
två passagerare ombord slår världsrekordet i sträckan Bouy
f Reims och åter. - Le Bourget (Frankrike). Annu en
tågsammanstötning att inregistreral Snälltåget från Hirson
körde nämligen för kort tid sidan in på ett godståg. -
Melilla (Marocko). Konung Alfonso XIII åser det maroc-
kanska rytteriets fältövningar.

Obs. Ombyte av Pathés veckojournal kom-
==== mer hädanefter att ske varje måndag.

 

  
   
    
   
  
  
  

 

Slutligen Stein och Wien med i

-- liggande - f r i i --

Då han kommit till bankchefen får l

  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
    

Konstfilm! Konstfilm!

4. vETERnNENS nen.

Drama.

. En gammal krigare, som varit med på Napoleons tid och av honom
egenhändigt blivit hedrad med hederslegionen, blir 40 år därefter till
följd av sina gammaldags kläder och sirliga manér föremål för tre unga
glopars skämt. De unge männen hålla just på att avsluta sin middag på
en restaurang, då den gamle översten kommer in och slår sig ner
bordet bredvid. De kasta körsbärskarnor på honom. Den förste ynglingens
kärna träffar hono-rn på armen, den andres på ena örat, den tredjes studsar
mot hans bröst. Oversten tar lungt den ena kärnan efter den andra isin
nåsduk och går därpå sin väg. Ä Efter någon tid bliva ynglingarna i ett
sällskap föreställda för översten, och få veta, att han är sin tids skick-
ligaste skytt. Omedelbart utmanar översten den unge mannen, vilkens
kärna träffat honom på armen till duell och sårar honom i armen. Därpå
kommer turen till n:o 2, hvilken blir sårad i örat. Den tredje ynglingen
avvaktar under ängslan sin tur, ty han vet, vad som skall hända. Men 
utmaningen kommer ej, utan i stället ett brev från den nu på sin dödsbädd

till honom. - De skratta ej längre åt den gamle själsfine mannen, 0

på detta sätt lärt dem att skicka sig. Det blir ett minne förfilivet för1
dem, denna rörande stund vid en dödsbädd. .

Hvdelning 5:

5. Hmerikansk konstfilm
utgången från den stora världsfirman The Vitagraph Co.

HITTEBÅRN ET.

l. Asylen för föräldralösa barn 7. En dag senare.
överlåter försöksvis barn till 8. Ett pojkstrerk.
aktningsvärt folk. 9. Fru Welton. Den lille Ernst

2. Två dagar senare, ett svar.
3. Fru Welton. Vi överlåta Eder
försöksvis den lille Ernst på

må nu vänd tillbaka till asylen
så framt Ni icke önskar adop-
tera honom. Sarah Adams.

fjorton dagar. Ni vill säkert 10. Du måste vända åter till asylen.
adoptera honom. SarahAdams. ll. Smärtsamt avsked.

4. Förberedelser. 12. Sorg.

5. Henikänsla. 13. Förenade för alltid.

6. Endast fjorton dagar. -

e. .PHRHSOLLEL

Kpmisk scen av Prince.

Döljande sig för obehöriga blickar bakom sin kårestas parasoll, ser
Petter plösligt icke utan oro sin hustru och sin svärmor nalkas, medan han
som bäst drömmer om ett litet kärleksäventyr. . . Hans följeslagerska gör
sig hastigt och lustigt osynlig, låmnande i sticket den lättfärdige äkta
mannen med parasollet i handen. Med en snabb rörelse stoppar Petter
den förargliga tingesten bakom sin väst, varpå han med ett småleende på
läpparna tager vägen hemåt med hustrun och svärmodern på var sin sida,
alltjämt bemödande sig att för de båda damerna dölja parasollet, som
emellertid glidet ned i ena byxbenet, förlänande åt hans gång en viss
likhet med en ankas otympliga sätt att röra sig. Till råga på olyckan
faller Petter omkull, varvid det komproinetterandc parasollet bliver synligt.
Svärmodern är ej sen att giva honom en välförtjänt näpst. Under tiden
igenkänner en förbigående det olycksaliga parasollet såsom tillhörande
hans egen hustru! Petter utmanas på duell, varvid detI bestämmes, att
12 kulor skola växlas på 4 meters avstånd. På det att en rättvis försyn
må ensam fälla utslaget, skiljas de båda motståndarne åt av ett förhänge.
Duellen äger rum i den förorättade partens salong. Darrande av fruktan,
döljer sig Petter bakom en möbel, under det att hans motståndare, som
trots allt tvivlar på den rättvisa försynen, kryper in i ett skåp. De 12
knlorna växlas sålunda utan resultat. i Till sist uppenbara sig de båda
rY of-ståndarnes hustrur på valplatsen. Petter upptäckes i en garderob och
överantvardas skamflat och darrande åt sin svärmors vrede av sin teröv-
ringt, som fått nog av detta äventyr.

 

ENTRE: l:sta plats 50 öre, 2:a plateL 35 öre;
Barn 25 och 15 öre.

   

 

Nytt program onsdagen den 8 Febr.

Obs.! Eventuella förändringar av programmet förbehållas.

 

  

  

i å.,

Obs.! Lör-l, sön- ooh helgdagar tre föreställningar kl. 6, 7,30 och 9 e. rn.
Ovriga dagar tvà, föreställningar 6,15 ooh 8.15 e. rn.

E. A. elins tr., Örebro.

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1911
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain