#4335: Skandia

1 upp" i

OBSJ l 112 timmes program! Kg, I Musik av direktör Karl Holmberg.
Arbetareföreninggn.

 

 

 

Program från roch med 18 Januari.

 

 
  
   
   
   
    
   
   
    
  
    
   

1. Ett besök i Domkyrkan
i Milano.

Resebild.

Domkyrkan i Milano, som påbörjades år 1386, år alltjämt ofull-
bordad, ehuru man ständigt arbetat på densamma. Denl långa tid,
under vilken byggnadsarbetet pågått, förklarar den brist på. enhet, som
utmärker byggnadsplanen. Tyska, normandiska, franska och italienska
arkitäliter hava arbetat på denna kyrka, var och en därvid följande sin
egen individuella smak, som i sin tml påvårkats av de med idessa olika
konstnärer-s samtidiga slitniugar. - Denna helt :och hållet av marmor
uppförda katedral - som av :innevånare i Milano betecknas såsom
världens åttonde underverk år en götisk, femskeppig domkyrka. Det
från kupolen uppstigande tornet befinner sig på ett avstånd från marken
av 108 meter. Utvandigt förhöjes kyrkans utseende av ett hundratal små
götiska torn, vartill komma tvåtusen mai-morstatyer.

 1 år sf sf

 

2. Pathé-Journalen mo 92.

Vet allt -- ser allt!

En lyckans gullgosse. Mr Dolborough vann nyligen
två millioner vid rouletten i Monte Carlo. àDen nye sven-
ske ministern i Bryssel, av Klercker, på väg för att avlämna
sina kreditbrev. w London-tragedien. Polisen håller de
nyfikna i styr i närheten av det ryktbära huset i Whithe-
chepel. . . . de av ministern, mr Vinsten Churchill, ledda
trupperna hava helt inneslutit detsamma. . hällre än att
giva sig7 sökte de belägrade döden efter att hava sätt eld
på huset. - Newyork. En häftig explosion förstörde helt
nyligen en spårvägsbolagets huvudstation med dess vagn-
park. . verkningarna av denna explosion voro märkbara
vitt omkring; en avtomobil och en spårvagn blevo... -
Toulon. Vice amiräl Bellue, som nyligen utnämdes till högste
befälhavare över första eskadern . .. Den nye beiälhavaren
låter hissa sitt beiälstecken på ämiralsskepp-et "Patric". w
Wetteren (Belgien). Statens krutbruk flög nyligen iluiten.
Räddningsmanskapet sysselsatt med att leta efter kvarlevorna
av de åtta... w Paris. Luitseglaren Veiss försökte lör en
tid sedan på aerodromen vid Juvisy ett aeroplan av ny kon-
struktion, den s. k. Sioan-apparaten. Baserande sig på en
intressant princip för jämviktslägets upprätthållande, gav
denna apparat de bästa resultat.

s 1 sy s..
s .gi 1,?

z. Fåglarna i sina bon.

Kinematograii i färger.

1, Långt från månniskeboningar
framleva vadare-fåglarna sitt

medan honan några ögon-
blick avlågsnat sigJr från boet

liv. för att söka föda.

2. Stormsvalan häckar i otillgting- 6. Fasanungar på uttiird under
liga klipphålor å de mot havet föräldrarnes vård.
brant nedstupande bcrgvtig- 7. Trådgårdssångare, som byggt
garne. sitt bo på en tallgren.

3. Den unga. stormsvnlau liknar 8. Boiinkens vackra bo.

.vid kläckningcn en vanlig, 9. En trasthona på. vakt inför

dunklådd kyckling. en anod fara.

4. Vildsvanen bygger sitt ho likt lO. Koltrastungar glädjande sig

åt sin mammas återkomst.
Sitdesiirl-.tns bo.
Håmplingen med sina. ungar.

en detta, som. på samma

gång tjänstgör som vagga. 11.
6. Doppingen. Vi hava passat 12.

på att install-a vår apparat

f

4. Heltimmes-skådespelet

Massösens offer.

Dramatisk konstiilm
i 2 akter och 41 avdelningar.

PERSONER:
Godsågaren Winge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Herr Dynesen.
Beate Winge, hans hustru . Fru Uda Nielsen.
Henry, deras son., studerande . . . . . . . .. Herr Hilmer Clausen.
Nancy Brun, massös Fru Nyrop-Christensen.
J. Nathan, procentare . . . . . . . . . . . . . . . . .. Herr Peter Nielsen.
En damfrisörska .f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. F rn Gudrun Stephensen.
Samtliga konstnärer äro medlemmar av Otto Jacobsens
teatersällskap.

Handlingen försiggår i våra dagar, dels i en huvudstad och dels på
i . ..4,-..ALn-i-,Å.i,. 23.:.u Ai. -m

en större herrgård."

l. Avskedet från hemmet. 23. Efter nattsölet.

2. Ett rum sökes. 24. Hårt mot hårt.

3. Hos massösen. 25. Hemmet förgätes.

4. Kärleken vaknar. "26. Nya frestelser.

b. Den nya hyresgästen. 27. Hos procent-aren.

li. Studierna försumuins 28. Reversen underskrives.
7. rllväbrevoch dessföljder 29. Nuttliga orgier.

8. Den glömdnlnmdväsknu 30. Moder-ns förtvivlan.

E). lflenrys kmnmission 91. Privatdetektiveus hjälp
ll). På jiirnvåigsstationeii. sökes.
i , Grevens besök. Blomsterförsäljerskan. 
12. Kim-kan halv 9. 33. Ett misslyckat försök. H
13. Klockan il. 34. Förfallorilagen.

14. Henrys misstankar 35. Päugzu- saknas till re-

vnkun. versen.

lö. På inötesjillatscn. 36. Procentaren går till
lG. En oväntad återkomst polisen.

17. En avbruten sujuå., 37. En uy plan.

18. Tilliutetgjord. 38. Förkliiddtilldemimonde
19. Viljaus svaghet. 39. En skandal.

20. Försonude. . 40. Oväntad hjälp.
21. Det efterlängtade brevet 41 llioderskärlekeus seger.

22. Fadern beslutar sig för

att hämta hem sonen

Obs.! Fullständig beskrivning till "Masiösens offer" fin-
nes mot en avgift ao 5 öre.

s:- is se

5. Qetter beslutar sig för
i att arbeta.

Komisk scen av Prince.

Petter vill arbeta, därför att han är kär och därför att
han endast till detta. pris kan få sin kusin, densköna
fröken Duplanards hand. - Den elegante Petters anlag gå
i en mycket demokratisk riktning. Sålunda återfinna vi
honom ömsom som stensättare. som skyltbårare,lsom stads-
bud, mjölnare etc. - Slutligen får hans trägna arbete-sin
belöning. AvV-äpnad genom den goda vilja, som av denne
originelle friare lagts i dagen, giver honom greve Duplanard
till slut sin dotters hand.

 
 

s.. I q W

 

ENTRE: lzsta plats 50 öre, 2:a plats 35 öre;
Barn 25 och 15 öre. i

     

 

Nytt program onsdagen den 25 lan.

Obs.! Eventuella förändringar av programmet förbehållas.

 

Obs.! Lör-2 sön- och helg-dagar tre föreställningar kl. ti, 7,30 och 9 e. m.
(ivriga. dagar två. föreställningar 6,15; och 8.15 e. In.

E. A. Welims tr., Örebro.

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1911
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain