#4293: Biorama

KAs. P

 

 

Torsdagen den 8, Fredagen den 9 och Lördagen den 10 Febr.
kl. 7,15 och 8,80 e. in.

Söndagen den 4 Febr. kl. 3,30, 6.0, 7,15 och 8,30 e. m.
0118.! De förändrade tiderna.

-PRoeRAM

1" PROVENGE.

. Vacker naturhild.

 

"  Det dagliga brödet.

Drama af Maitre.

De kringirrande landsstrykarne, som vandra dagar i ända utan att veta hvad
morgondagen bär i sitt sköte, ha att kämpa en härd och rastlös kamp för tillvaron.

Barnen, hvilka redan från sina spädaste år vänjas vid arbete, åtfölja dem, de-
lade i grupper, för att pä detta sätt fä flera slantar. Vi se här några helt små,
som sköta en marionetteater, andra sjunga och dansa.

De lidande de fått utstä ha utvecklat deras barmhärtighetskänsla. De ha upp-
täckt en fattig djupt nödställd kvinna, hvilken tillika med sitt lilla barn håller på.l
att dö af hunger. För att bistä henne ge de en storartad föreställning. Behåll-
ningen häraf blir riklig. Innan de goda barnen, hvilka äro alldeles förbi af trötthet.
förtära sin torftiga1 Å(mältid,(vfrarnsäO-fii .den med: barnslig. gudsfnuktari; flädergag, 
Lär i himlen, Värt"Vdagligåvbrödfgäifnoss :ildlafl-gu. vi .4 I i n

3- Om framställningen af träkel i Bretagne. I

I pittoreska taflor upprullas för oss de olika skedena i träkolstillverkningen, hvilken är
mycket intressant och lärorik, samt försiggär i en af Frankrikes mest karaktäristiska trakter.
Vi fä först äse byggandet af kolmilan, som sedan täckes med jord för att underlätta vedens
långsamma förbränning. k D I

I toppen af milan anbringas ett häll för att kunna underhålla elden. Sedan förbränningen
är fullbordad, sorteras kolen och läggas i säckar, afsedda för försäljning.

     

 

 

 

 

4" Gerrio-Croup.

Storslagen akruliatnppvisning.

 

 

 

Mary, dottern till en gammal skeppsredare, är älskad af en af sin fars 
befälhafvare. Men denna kärlek oroar skeppsredareii, Och hans missnöje förmår ...I
honom att vägra den unge befälhafvaren sin tillåtelse att företaga en del tvung- I".
na reparationer å det fartyg han för. t t 

Fartyget afseglar, medförande Mary, hvilken sin fästman, George, ovetande ...I
gätt ombord för att förena sig med honom. Fartyget råkar ut för storm, blir I."

. . I...
skadat och fylles med vatten. En del af besättningen flyr och George och Mary 
gä sin undergång till mötes pä vraket. I...

Efter att ha tillbragt en ängestfull natt, observeras de skeppsbrutna af 

ett skepp, som tager dem ombord och för dem till hamnen, där den gamle 
skeppsredaren gär af och an i förtviilan. När han äterser sin för död ansedda I...
dotter, glömmer han sin ovilja och låter de unga fä hvarandra. I...

 

6- Skuliliekan och den rike mannen.

Barn ega tillträde.

 

 äldre lzsta pl. 50 öre, szra pl. 35 öre, 3:dje pl; 25 öre,
" bem leta pl. Sö öre, sara pl. 25 ere. adje pl. 15 ere.

 

Klippan 1912. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1912
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain