#4292: Arbetarföreningen

i
i
i

 

.ARBETAREFÖRENrNor-:Ns

- Söderk

l I Biograf. I

öping. --

 

Söndagen den 11 September 1910 kl. 6 ooh 8 e. m.

Nytt program
varje vecka i

PROG

Nytt program
varje vecka!

RAM:

Bilderiran Termes.

Den-na birldi giver en intressant skildring av detta landskap, som

är beläget vid Medelhavet emellan:

Grekland och Turkiet.

Upplagor i ielelon.

Uppseendeväokande sensationsnummer!

Årets stor-verk!

ianoa Capello.

Dramatisk jättefilm i 30 tablåer.
Handlingen försigigåtf under
Denna film är en strängt histo-
riskt trogen, romantisk epfisod ur
Bianca Capelilos växlande liv, en av
renässancetidens intressantaste
personer, över vilken historien fällt
många olika omdömen.

Genom, sin skönhet, förföringss
konst och sin sinnrikhet, lyckades
det henne att nå storbertigrdömet
Toscanas tron, dock föll hon slutli-
gen som offer för av henne själv
utspunna ränker. .

Bianca Capello föddes. år I 548 av
en venetianer-patricierfamilj. Re-
dan så ung som 15 år lät hon bort-
föra. sig av Pietro Buonaventuri, en
ung florentinare, Där uppväckte

 

l
  l
g
D
D
l
  1
g
i
l
  i
l
- i

vv"-

till gTrtermäfl, vilket också slöts
hemligt 1578 och ett år därefter
eiklaterades. Hennes drömmar om
lycka och hezrravälde gick sålunda i
uppfyllelse; horn bar kronan, till vil-
ken hon redlan vid unga år Pparts,
av en gammal spåknrinna.

En kraftig motståndare till den-
na förbindelse var kardinal F erdi-
nand av Medici, en yngre broder till
Fran-s I. Trots sina unga år hade:
han redan en lysande lbana bakom
sig. Följande sin broderfs inbju-
dan, besökte han det toscanska
storhertigparet .i Flere-ns. Vid det-

 

i

milen- 1 560-1 595.

ta tillfälle fattade Bianca den pla-
nen att genom gift befria sig från
Detta

sina förhatliga släktingar.
förehavande skulle utföras vid en
fest, som kardinalen skulle giva.

Genom någon förseelse förtärde
Frans l och Bianca själva den för-
giftade maten, och det påskyndade
hennes öde, såsom dennes l"läktin-
gar hade tänkt.

Så1 dogy F rans1 I tillsammans med.
sin gem-ål Bianca Capello den 16 ok-
tober l587. Många. tårar fälldes
icke av hans under-havande. Om

han också hade varit sin släkts tra- -

ditioner. tro-gen som vetenskapsman
och konstnär så. hade han dock fl ör-

knän-nämnde  Spåkvinnan .fer-

utspår Bianca stor. olycka. 7.
Första rendez-vous mellanI Bianca
ochl Francesco- hos. markisen av
Mondralcone. -8. Mordet på Bian-

cas gem-ål. 9. -Efterblo år. Hern-
.ligt giftermål mellan Bianca ooh
Francesco. 101. Kardinal F erdi-

nand, Francescos broder, erhåller

underrättelse om kröningen ochI i-n- .

bjudan tilll Florens. II. Francesco
och Bianca falla offer för det för
kardinalen bestämda dödliga! gif-
tet.

Stor-steget kolorerot sagospel.

Några dvärgar äro ägare till m-
seikter, som åstadkomma överras-
kande arbeten. En av dem, en
guldspindel, har den egendomlig-
heten att spinna nät. En bonde,
som kommit underfund med dvär-
garnas hemlighet, stjäl spindeln,-

som gör honom rik. Men på sam-
ma gång blir han girig oclir vägrar
en dag att ge en fattig .allmosa
Och genast är det slut med lyckan
ochv han blir åter samma fattig-man
som han förut var.

A

Akrobater pt lina.

Nytt! Origlnelilt!
Bilden rusar akrobatiska- konst-
stycken på lina, som äro verkliga
rekord av djärvhet och skicklighet

 

Intressant!

och
markarbelt nummer.

som verkligen utgöra ett re-

Fogolsturlior. i! I

"Klnemltogrili i färger av Pathé Prem

Här få vi en liten inblicki fåglar-
nas värld. Ani-:ungarna i vassen,
tal-Itrastarna, hämplingarna, blå-
mesarna och stararna, alla dessa
luftens bevitgade invånare äro här

Enastående htresniant blid.

framställda
hos sig" i förtjusande små idyller,
som. osökt komma oss att minnasl
vår
tavlor från naturens värld.

så att säga Whemma

stora mästare Giacommellis

före och efter bröllopet.

Konllsk seen av Max under.

 

Särskilt stol-slaget phogl-am.

Entré: as are för äldre, 20 öre för rum.1

Söderköping 1910. Gus-1.. rlfhorens tryckeri.

h,

b

1

Information

Title:
Arbetarföreningen
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain