#4291: Södertäljebiografen

SönHRTth-Bwtinirni

Storgatan 24, ingång från gränden.
...-....F-. i

Föreställningar

8.
6, 7,30, 9 e. m.
3,30, 6,

Fredagar kl.
Lördagar kl.
Söndagar kl.

 

 

 

 

 

7,30, 9 e. m.

 

 

 

 

PROGRAM:

 

O

Eli tät tt Bli Vitt

FÖRSTA AFDELNINGEN.

 

ra Eumnsttn t latin.

Jag kan

Stackars Johan har blifvit utan anställ-
ning och är utan mynt. Plötsligt finner
han i tidningen en annons: Plats ledig
som chaufför. 4 I

Johan som tror sig kunna allting kilar
genast i väg och anmäler sig. l-lans inkom-
petens lägges snart i dagen. lntet afskräc-

 

[i
1t
tt
ii
ti
jt
i
i

t i

ANDRA AFDELNINGEN.

allting.

ker dock honom, utan söker han det ena
nya engagemanget efter det andra men är
lika ohjälplig och råkar han ut för det
ena äfventyret efter det andra. I l
Mycket roliga poänger hela bilden ige-
nom. -

 

Vackra Lisas roman.

Tragedi ur lifvet. =

Lisa, enda dottern till den gamle, he-

 

 

 

derlige nanaiverkaren, Vskomakwä-i Mathias;
son, utgör den enda solstrålen i det enkla
välbergade hemmet. Den gamle älskar sin
dotter och vakar öfver henne som vore
det hans ögonsten. Mäster Mathiasson kan
dock ej neka sin Lisa någon förströelse,
och ha de, som kommit i hennes närhet,
icke kunnat undgå att finna behag i den
fagra och hurtiga flickan. Frestareni har
förts i hennes väg, och skönheten, som i
de flesta fall är mottaglig för äregirighet

3 i

t
i

i

och smicker, underlättar hans- afsikt. Af

Vfruktan för faderns ogiltaride -vägar Lis

icke yppa sitt umgänge för fadern, men
hans vaksamhet leder snart till upptäckt.
Sårad i sitt hederliga fadershjärta och i
förtviflad vrede befaller han dottern lämna
huset tillsammans med inkräktaren. Lyckan
är grumlad för både fader och dotter. Ar-
mod har blifvit Lisas lott och fadern sör-
jer förlusten af sin dotter. Slutet af bilden
visar dock att faderskärleken segrat, och
lyckan ler åter i det gamla, goda hemmet.

Obs! Mycket storslagen och gripande bild.

Svärmor slår rekord.

 

 

Kolossalt rolig.
Här få vi stifta bekantskap med en svär- i henne upp i automobilen, som han såsät-
mor, som är i besittning af det mest ut- ter i full fart. Och så ar svarmodern
studerade svärmorshumör någon kan dröm- borta. Sköna tanke!

ma om, samt en svärson som är handlan-
de. En dag stannar en automobil, midt
under de traditionella släktbataljerna, fram-
för butiken för att proviantera. Svärsonen
fattar ett förtvifladt beslut, hugger tag i
nackskinnet på sin svärmor och slänger

- TREDJE AFDELNINGEN.

 

l

i
t
t

Hon råkar rakt på en vagn som hon
välter omkull, vräker ner ett stakett och
gör så, efter otaliga äfven-fyr, hafveri vid
målet för täflan Madrid-Paris, och blir
där mottagen med stormande ovationer af
folkmassorna.

 

Svartsjukans offer.

Lyckliga hemmet.

Ett anonymt bref.

Det ödesdigra innehållet.
Mötet i skogen.

Upptäckten.

l hämndens ögonblick.
Förtviflan i hemmet.

Det sista bandet.

Barnet utsättet i kyrkdörren.
Själfanklagelsen.

Barnet i goda händer.

. Prästens adoptivdotter.
Adoptivdottern begäres till äkta.

.1
. GEOPQNÖPWWÅEQ?

tai-nai-
gaia-d

l

I
i

14. Efter utståndet fängelsestraff söker fa-
dern återfinna sin dotter. r

15. På spåren!

10. En stackars vandrare begär inträde.

17. Den gästvänlige gamle prästen.

18. lgenkänningstecknet.

19. Ni får icke mera känna eder dotter, ty
i så fall skulle ni förstöra hennes lycka.

20. Återseendet.

21. En förtviflad fader.

22. Än en gång vill jag se henne för si-
sta gången.

23. Adoptivdotterns bröllop.

24. Skilda för lifvet.

Hämnden är ljuf.

 

FJÄRDE AFDELNINGEN.

 

Trollmanteln.
Det kvarglömda paraplyet.

Stor skrattsucces.

Frun ger herrn i födelsedagsgåfva ett pa-
raply. Herrn tackar förtjust sin omtänk-
samma maka och går ut med sitt nya pa-
raply under armen, då det är ganska mu-
let ute. Paraplyet? Nej, det är hans käpp,
men den tankspridde äkta mannen märker
icke sitt misstag. Han går in på posten.
Köper sig en ny hatt hos hattmakaren,
klipper sig hos sin barberare och går och
får sig ett glas på restauranten, hvarpå
han återvänder hem.

Frun tittar på honom och skriker: "Hvar

är ditt paraply?" Förskräckt ser herrn
efter, hvart i all världen paraplyet tagit
vägen. Han rusar tillbaka till alla ställen

där han möjligtvis kunnat glömma kvar
det, till kaféet där han slår omkull bord
och stolar, tills han blir utmotad, till hatt-
makaren, där han vänder upp och ner på
hela butiken, till perukmakaren och till po-

i

i
t
i
i
i
t
i
t
i

 

sten igen. Men ingenstädes står det för-
lorade paraplyet att finna.

Svettig, ursininig, med sönderrifven rock
och tillbuktad hatt, ger han sig på hem-
väg. Då han plötsligt får en genialisk
idé. . . han rusar in i en butik för att
köpa ett paraply precis likadant som han
fick af sin. hustru. När han kommer hem,
kastar han en orolig blick genom den half-
öppnade dörren och då han får syn på
frun, som väntar honom med ett olycks-
bådande löje, går han stolt in med hög-
buret hufvud och med paraplyet hängande
på sin arm. Men frun sträcker mot ho-
nom hans förra paraply, som hon hittat i
kakelugnsvrån och sannerligen har icke den
stackars karlen behof af bägge sina para-
plyer för att skydda sig mot de åskmoln,
som dra sig tillsammans öfver hans hufvud.

Nytt program hvarje Fredag.

Rätt att ändra programmet förbehålles.

Program 5 öre.

 

Södertörns Tidn.-A.-B. tryckeri, Sztälje 1909

Information

Title:
Södertäljebiografen
Printed year:
1909
Place:
Södertälje
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain