#4290: Olympia

N 

eloeRAFETEATER

 

fgifver" "föreställningar" " i

 

   

 L3 April kl. :5,1 6, 7- och 8 e. m..

   Enastående storslaget

 :PR o e RAM i E

1 g - i, v ook - b oo Q I) - K oo
..  Jivåsmastarens arom.I
 j  Storslagen attraktion. I
( B fEn köksmästarédrömmer en natt att hela kökspersonalen håller ett gladt festande
f :hans är kgutomv,synhåll, fsamtatt han jämte den öfriga personalen bjudes af den
"I fI-godabjmssen 1.pajenv herrligjdryck- somI serveras af Inissen själf, men efter dryckens
j förtärandelfalla p.ade-Halla igen lång sömn; Han seIr huru nissen afskär köksans händer,-
 "men trots detta utför "hennes .afliilggna .händer likaqut arbetet,""och man ser med-
:i hvllken hast som ettzkålhnfvndzjämte.öfriga rotfrukter iordning-göres, äfvenså. ut-
" för-es;u l:Qrir-si.,-ezgpmernnent med diskerskan,I tyätterskari Iochisilfyerpolererskan. Slut- -
. :lig-en? mmer-fhanf att P:IairfverrIW-TIlottenI;faller .påfhonom och vnissen" gör samma .experi-
1. Tämän, saåmt- A.ppi-lå. hans kalangrånade hufvud påsattes en dresserad iluga, som på

x I i,

I a

 
 

 

    

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
    

v i . O (i lin-:duktig ung I man, :Pierre 4-Lvonvoia öfvergaf sin födelsestadl Paris och reste? .,
Y till -Berlrnrri-för att studera. HEnjdag, då. hanlgå-.r igenom en af Berlins trädgårdar; :
. i. .ser han två.k banditer öfver-falla. enL img Iberlindare. .Han skyndar sig. dit "bort och Idetff I
i V lyckas-honom att befria den nnge mannen medIaIiI-banditerna taga till flyktenf :I sin"
 stora tacksamhet beder denjungel tysken" -IVBernhard Blomberg - sin räddare att
i .IbesökaTsig .i sitt hem. Detta gör den nngejfransmannen, här blir han vänligt mot-V
. s.svtr-.aar-AintagenMi. Bernhards lsyster, som också. blir intagen i honom?f

" I aiitbryterflnfigetrI mellaiiråIf-.TysI and" och Frankrike ochidebåda-.ungä

a e. - I

Stigge .SamtidlsI
v II armar-y o

:of

 

 
  
 
 
 
   
 
  
 
    
    
   
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

  
 
  
 
 
  
 
 
  

Säsongens största skrattnnmmer!

8. 07 tjänst Eos airoäater.

lemmaHros ]lågödärna Pateilair kan man icke taga etfrenda steg man. fam för hf och
hon fårI för t Ina luft s affat mg en ny Jungfru, Som de dressera. på sitt lilla sätt
gsom assPåardeålgaliiflbsååd att taga bort en duk utan att rubba någon af Sakerna,
- i i, , .af 9:, föll? lffnsts-tycken och att so:

 
 

  

...M-f v- Mmm-...FW
m...

.a ME darawsifi Herrar tlll la -
=- , gs och
. ,, (IL-skall uiLh n , i l

gen g! IIIIIII se Hfilåliitx iii-1.953 yläigmtltääöhf? "fri-w
och det hela får en värdig a - x

  

  

  

fslutning genom akrobaternas master-liga

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

, .
 merlÄas
O
z J I e" f I
,;"Hörsf fivfféääåiiiåI-IWW frem fåglar? fam-"ne -f
. . .  i sydaiherikagj: I

. Bilden visar oss de från vår synnerligen egendomliga för-
hållanden under hvilka infödingarnautlefanIIVi få. se dem i sitt arbete;
i lek, i sorg och i glädje, somlfstora, som,småhsomII-mödrarmoch.som
fäder. - Vara sympatier-måste Vi ge dem,V V-H-w V  "ff-r  -

 
  
 

  
 
 

   
  

 

Intressant och lärorikt.,I -I i
b, , lnzl I aning-Aer."

..,,,; w -

5. fDen som ämm 
 -fjrémertkds berömdaste-fdetektiver fritt Block -i (irl-iete.VA f I f 1
I I - I Ytterst :spännande detektivbragvdI-erl .afdelninijarf II-:LI:lfI) - . k

 IlI Ambrikà, finnas, som bekant", privatdetektiwierI, som åtnjiitafett välförtjänt an- ff 

f seende för duglighet och Iskarpsinne; 1 fragaom förklädnad :och att spara upp för- I j
i brytare äro de oöfverträffade. Vår bild visar oss ett typiskt exempelvvharpå. V- 

 

 

 

 

 
 
  

  
 

  

  

 
 

[[14 f " I " him 0,- - i 16.: .Et halsbrymnde automatisera. "
I I C g 3.-, -g  InIT-P; II kapp med tåget. i - i lf
I, l. DenP falske bokhållaren. i f I i I i - I
Å:ii-.112. I grefvinnans salongtj. t - ä I I dv San?T Fransisco. ä
 Diamanterna bortstulnaH Vi Å  - f i  :f -.. .5:13 fI Å
4. Pa privatdetektiykontoret. "I 18. I privathotellet. l j
I5. 25,000 dollars, i belöning. 1.-,- 19. Detektiverna finna spåret.-
6. De berömda detektiverna Fritt och I I 20.! Villabrådetlinringadt... jfj k-
. PlockI anlitas., U.7.:- I " - ,,  Reskofferterna som gömställe.
- 7. Spaningarna börja. I .22.I Säkra på bytet. I
8. På restaurangen. H - .g Y 23.- Eörbrytyarens list.
9. Igenkännandet. I 24. Anna en gång räddad!
.10. Jakten börjar.. L, . N - - 25;w Förföljelsen paryelociped. , I
q -i 511.- Ilihörföljelsen..V P , v i- 1 26. I strömmens hvirflarggf 
0 I! , - 12. Droskkusken som räddare. 271 Hos tjufgodsgömmaren;
I 13. I galoppetill J arnvägsstationen. i 28, i. Devlefvande statye-rna.
14.- Raddadf W I H 1 - t 29.1: Ofverlismd. i . .
Detektivernas byte undslapp dem. 30. BofvenIoch byte infångade. i.
V 6. ammar ssam mgen.
I I i, Storslaget fint händkolorerat. 4
PKomma från-"alla yarldens hörn, passeras:l friiiiårkenakrevyf paljjeii skärm och före-I: I,
visas (af, infödda dansare, .Asom Inppföra sina respektiye nationaldariser. e i f
 Z. 07 telefonåytlen. -X , .-
    öre.
I I Barn 25 öre." r

 

 

Skiirup 1910. Lidbergs tryckeri.Y .1767.l

Information

Title:
Olympia
Printed year:
1910
Place:
Anderslöv
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain