#4289: Biorama

KARSH.

 

 

Torsdagen den 15, Fredagen den 16 ooh Lördagen den 1.7 Febr.
kl. 7,10, 8,10 ooh 9,10 e. In.Å
Söndagen den 18 Febr. kl. 4,10, 6,10, 7,10, 8,10 9,10 e. in.
ä
Till första fiirevisningen ega barn tillträde mot 10 öre. f

 

 

 

PROGRAM

 De .sista händelserna.

Ny intressant hildjonrnal.

 

Eapplgånolsh
sport

.1- Vaekra svenska liilder. --

   

  

    

 

lllllllllllllllllllllnll

.Madrasser-:una

Illa-lilwnwnmnmnnnmlm

- :se

maliin

lll!

.man

null

III

Imm-

Ill.

Ilm-

.III

slim

Iman

.Iam

" ::::

En rörande tafla nr lifvet.. 5:2;

m .na-

mn " ::::
lilla De unga inakarne Hall, förenade i det lyckligaste äktenskap Och omgifna lll-l
:sig af rikedomens bekvämli Ihet ha drabbats af den största sortT som kan nå dem. I."
.lll å. 7. ev lll.
=::: Deras enda barn, den nio-åriga Helene, har nedlagts på sotsangen ooh tages :==:
.lll ifran dem af döden. Sarskildt moderns smarta ar gränslös, hon kan omöjligt ull-
::=: glömma sin lilla älskling, och hon när sitt svårinod genom att åter och ater :=::
=::: syna den lillas ömt förvarade plagg och leksaker. 2::
lill Så en dag far hon besök af direktören :för barnhemmet Bethanien, hvil- Il!
:::= ken, framställande bilder från sin skyddsanstalt, påkallar fru Halls intresse för :=:=
:ll densamma. Det  nagot som åter framkallar minnet af hennes even dotter "lll
lll ,, . i.. - .b f "lll
.Ill ooh rord lofVar hon sin hjalp. Utan mannens vetskap ä ty hon fruktade att lll-
:::: han tilläfventyrs ej skulle gilla hennes föreliafvande - al-lagger hon sedan ::::
I". dagligen besök i barnhemmet oeli linner genom att deltaga i arbetet för de I".
.III U t .. . t o   . - ...H
.III sma en trost, som hon annorledes ej kunnat erna, ofver den förlust hon lidit. I".
:::= Denna bortovaro från hemmet Vacker emellertid mannens misstankar, och =::=
...I då han icke af" hustrun kan få, tillfredsställande besked, Vänder han sig slut- ...I
null . . . U . m i. . llll
.lll ligen till en detektivbyra. Med detektivernas hjalp följer han sedan hennes .lll
I:::: Väg och iinner med djup rörelse hvilken Vacker Vård hon honom ovetande rest ::::
i I I f - 1 - lll.
E:å= at minnet af deras lilla dotter. =:::
IIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllll
Illllllllllllllllll lllllllllllllll-lllll-III..-Illlllllllllllllllllllll
llltllllllllllllllll IllllllllllllllllllllllllIlIll-lllllllllIllllIllI-llll
IIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllll.lill-Ill.llllllillllllllll-Illllllllll

i Kokossk"

på Filippinerna.

 

Präktiga. färglagda liilder.

 

Ett bade spännande och storkomiskt nummer, livari hufvudrollen spelas af ettl
par masterligt dresserade gardvarar.

En nfärargng skratt-emma bildserie.  -
-I-

I 5- Gårdvararne eeli inhrettstjufven. 

 

Barn ega tillträde.
h

t " " . - :":. " 2: lats 35 öre the lats 25 öre.
ll Gtt I-lsel- . Aldie 1 1 plats 50 ore, a p . , p n
Br..]=..-p=m Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre, 3:e plats 15 ore.

 

Klippan 1912. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1912
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain