#4288: Kjeflinge Biografteater

il-V .
i Åf" m.

 

Fredagen den 2 och Lördagen den 3 Februari
kl. 7,30 och 8,45 e. in.

söndagen den 4 rebr. kl. 5,0, 6,15, 7,30, 8,45 e. m.

0hs.! De förändrade Uderna.

 

FPROGRAM
ä

1- IPaovnnen

Vacker naturhild.

F-"E
 2.Det dagliga brödet. 

Drama af Maitre.

De kringtirrande landsstrykarne, som vandra dagar i ända utan att veta hvad
morgondagen bär 1 sitt sköte, ha att kämpa en härd och rastlös kamp för tillvaron

Barnen, hvilka redan från sina spädaste år vänjas vid arbete, åtfölja dem de:
lade 1 grupper, för att på detta sätt få flera slantar. Vi se här några helt 7små
som skötaI en marionetteater, andra sjunga och dansa. I 7
.I De lidande de fått utstå. ha utvecklat deras barmhärtighetskänsla. De ha upp-
tackt "en fattig djupt nödställd kvinna, hvilken tillika med sitt lilla barn häller pä
att do  hunger..  att bistä henne ge de en storartad föreställning. Behåll-

   

3- Om framställningen. af träkel i Bretagne.

I pittoreska taflor upprullas för oss de olika skedena i träkolstillverkningen, hvilken är
mycket intressant och lärorik, samt försiggär i en af Frankrikes mest karaktäristiska trakter.
Vi fä först äse byggandet af kolmilan, som sedan täckes med jord för att underlätta vedens
långsamma förbränning. -

I toppen af milan anbringas ett häll för att kunna underhålla elden. Sedan förbränningen
är fullbordad, sorteras kolen och läggas i säckar, afsedda för försäljning.

 

 

 

hlkhvw

4- Garrio-C cup.Q

Storslagen akrohaiuppvisning.

 

MW

 

 

 

 

I..II..II.I..III.III-...IIIIIIIIIIIII .I
IIIIIIIIIIIIrwIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II
.II.III....IIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIII ..::
:::: ....
IIII 5. IIII
---- i ::::
=::: Q I I .III
IIII IIII
IIII IIII
IIII IIII
IIII IIII
IIIIV III
I... I..
.III n e m s n e s a. III.
---- I ::::
==== ::::
 i - D R   - 
:::: , Mary, dottern till en gammal skeppsredare, är älskad af en af sin fars 
 befälhafvare. Men denna kärlek oroar skeppsredaren, och hans missnöje förmår 
 honom att vägra den unge befälhafvaren sin tillåtelse att företaga en del tvung- 
IIII na reparationer å det fartyg han för. IIII
:::: Fartyget afseglar, medförande Mary, hvilken sin fästman, George, ovetande 

I". gätt ombord för att förena sig med honom. Fartyget råkar ut för storm, blir I".
IIII skadat och fylles med vatten. En del af besättningen flyr och George och Mary IIII

 gå sin undergång till mötes påJ vraket. 
:=.: .Efter att ha tillbragt en ängestfull natt, observeras de skeppsbrutna af 

II I ett skepp, som tager dem ombord och för dem till hamnen, där denvgamle IIII

 skeppsredaren går af och an i förtviilan. När han återser sin för död ansedda 
 dotter, glömmer han sin ovilja och later de unga få hvarandra. ...I

     

6- Skolilirkan och den rike mannen.

 

 

Barn Iega tillträde.
lå

 äldre lzsta pl. 50 öre, 2zdra pl. 35 öre, Szdje pl. 25 öre,
" barn lzsta pl. 35v öre, 2zdra pl. 25 öre. 3zdje pl. 15 öre.

 

Klippan 1912. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Kjeflinge Biografteater
Printed year:
1912
Place:
Kävlinge
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain