#4287: Göta

i Söndagen .21 J annan
kl. 4,10, 6,10, 210,8,1619510 e. 

I Endast denna dag.
u-
Till Söndagens första1 förevisning ega barnv tillträde mot 10 äre.

 

 

 

 

 

 

I PROGRAM

 vrcKANs NYHETER.

Pathé-Journaleh. -----I Den sist utkomna. "

 

 

2- Lim Fritz vill .gina tur: sin anka- 

.Da enkel Kasper första gången kom till Berlin blef han mottagen med stor förtjusninol
af I sina släktingar. Man gjorde alla möjliga föranstaltningar. för att dölja hans provinsmanéi?
hvilket delvis lyckades, men dock icke till lille Fritz: belåtenhet. LilleI Fritz Ville ha hononi
till en riktig Ber-linare; en man. af värld. Tillfälligtvis befann sig en ling änka på. lwfnök.q l-
Fritzf hufvnd uppstod den geniala idén, att af dessa två. göra ettlpar. Med goda rad och en
spaokad börs försvann .snart provinsntseendet fran onkel Kasper. och då hah såg sit)I själf i
spegeln, syntes han vara lik en akta Berlinare. Tyvärr var det! dock endast skaletbkarnan
var dock bunden. Fritz ger sig dock icke latt, ntan inöfvar enkel i karleksmvsteriier.

Den stora. dagen randas och tack vare lille Fritz? och ankans, som vill gifta sig, bemöt-
danden are degsnartduett förlofvat par. Stolt som en kung lämnar Fritzlde nyförlofvadely

 

 

 
 

 

u "i li . I i i i
2:: - Ett drama ur barnens värld.

1Ill! Mjölnaren Franz har förlorat sin hustru, som efterlämnar två. barn, en  i.
gosse och en flicka. Sa .får han vid kvarndammen den Vackra tvatterskan i
...Bet-he, till :hvilka l enhä-ftig kärlek., .hvilken besvaras. För de gamla i
svärföräldrarna yfbe att Than ämnar :gifta om sig, hvilken nyhet de .ej
tyckas synnerligean dj sig t. , - - .

Förlofningen rum under en familjefest, Och Inn visar det sig, då. den
nya modern införes i familjen, att4 de små ej kunna tala henne. I en briljant
spelad scen visa barnen den blifvande styfmodern en isande kyla, som ej. kan
nndga att smärtsamt beröra såväl henne som fadern. I.
lll! Grripna af förtviilan öfver den. objndnas intrång i hemmet besluta barnen 1ll
I... att iiy och satta sin plan i verket i en ovanligt vacker nattlig scen. Det bär af :gl

i:
II

   
  
   

.Bil-IIIIIIIII
III-IIIIIIIIII

I." nt, ned till ilorlen, där de små fatt i en. bat- och later den redlöst drifva med
III- strömmen, tills den landar vid en hög. beväxt strandliiank. ga de iland ooh

:13: gömma sig i säfven. "I
:==:l Emellertid har småttingarnas flykt upptäckts, ooh fadern, atföljd af niorförald- gå:
lll rarna, beger sig skyndsamt nt på spaning pa floden. Slutligen finner man den III"
::=: tomma båten, och männen ila iland för att, ehuru förgafves, reda pa de smält. :Egg
:=:= Mormodern sitter ensam kvar pa batkanten, iörkrossad smarta och höghndt ::==
.III gråtande, (la rymlingarna uppenbara och bli osedda Vittnen till den gamlas IDE!
::: sorg. Angrande den smarta de förorsakat henne, skynda de fram och kasta sig ::==
:==: kring hennes hals. . b :=::
lll. Fadern har nu sin svåra kamp att ntkampa, striden mellan kärleken till bar- III!
==:: nen och kärleken till rBertie.l Hvilken som segrar visar filmen med önskvärd tyd- :::=
:::: lighet, liksom äfven faderns hårda slitning mellan de älskade. i =:::
IIII Hvad som mest frapperar, är äskadandet af detta lika enkla som rörande ==:=

drama, fritt fran alla stora gester, de båda barnens helt enkelt ypperliga spel, 5...
som alldeles enastående, utan att verka lillgammalt. med barndomens hela .l-

eharm och oskuld.I I, I f 1 I, . i I :=::
nu Åskåttareir tmpmanas fyatt-ktiil-timarera sin uppmärksamhet på harhensvypper- :EEE
 liga spel. Ett harnaspel af detta slag har aldrigl iörr presterats. 5:a:
ag: Ett vackert och rörande lira-ma ur -harneiis känslnvärld.
.III

 

 4- ZE.. R N. 

Schweiz vackraste stad.

Var geografiska serie för:ossvdenna gangtill en af Europas vackraste ocliegendomligaste
städer, anern, hnfvndstaden i kantonen med samma namn.b I följande bilder föras vi genom
staden, den modarna såväl som den gamla, i hvilkenl särskildt tvänne gamla öfverbyggda broar
med takmålningar (fDöd:=.-dansenLL och Schweisbilder) fangsla intresset. Färden afslntas med
en tripp ut pågden för sin enastående fägring bekanta Vierwaldstattersjön.

vFrihiitshtltler af imponerande skönhet..

 

 

 

5"  när

 

 -=,r,itz, uppträden med hus-
;:tf i hållerskan.

-1 r-J. .t
i x r

Lille Moritz .blifvit alla kinematografbesökares giinstling oifh var genomroliga bild
visar hur han en vadker dag tar sig :för att behandla sin faders hnshåillerska och hvad straffet
blir för 6,.,alla de galna: streck han ställer till.

Ett värkligt hpptriskande Lskratt utlilfvàs.

 

 

.àif

 
 

 ega tillträde;

 

 

 

 4 2 - ,  . :till plats 50 löra., ett platå 35 öre, 3:e plats 25 öre.
I Blllett-å-prlsel I Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre, 3:e plats 15 öre.

 

Klippan 1.912. Tunbergs Tryckeri.

Information

Title:
Göta
Printed year:
1912
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain