#4286: Bjufs Biografteater

Luzern. den :förtjusande schweizerstaden, som speglar sina eleganta kajer och-skröpliga
gamla broar i insjöns blå, vatten, passerar här revy för oss, äfvensom de platser, hvilka kanta
dc hänförande stränderna af de fyra kantonernas sjö, I

 

  

 
 
  
 
 

 
  

I i i I I IIIIII BI IEI. UI
(Q. m::af-:aiiiåiåiäEä-åå::se:intear-iår:
9 0:::IIIIIIIIIIIIIIIIII III-IIIIIIIIIINIIIEI
=::= I IIWI
WIII!
:::: 2. o o 
ull I- en
III. III.
 o a 1 tango 
um- O nu.
"lå m:
Italiensk konstfilm. D R A M A. Italiens kustfll är:
Cola di Rienzo, son till en anspråkslös värdshusvärd, vid namn Iliorenzo, 5:2:
ägnar sig från sin tidigaste ungdom at studiet af forntiden och här-igenom fattar I".
han en hög tanke om Roms storhetstid och sörjer öfver dess förfall. i O Egg:
Da den nedrige Orsini försöker bortföra hans hustru gripes han af hat till :ggg
adeln och besluter att befria staden. I 
På, pingstdagen utfärdar han den nya författningen. u.
Orsini är lnrsinnig öfver att Rienzo lyckats omintetgöra hans planer och så:
I försöker störta honom i det ögonblick han afsätter vasallerna. Rienzo kommer :2:
I likväl till makten och folket ger honom titel af tribun. t I...
Han tar genast sina mätt och steg mot adeln och försöker befästa Roms ::=:
öfverhöghet öfver de andra staterna. Men den nya tribunen fattas af högmod äga.
och förakt för sina forna vänner. Vasallerna underblasa nu hans Växande impo- Eg:
pularitet samt inga förbund med Orsini till hans störtande. De sammansvurne g:
Ill anfalla Rienzo just som han star i begrepp att låta kröna sig till konung. .nu
:::: Förföljd af sina fiender tar Rienzo sin tillflykt till. ett kloster, men upp- äga:
:=:= täckes af Orsini, hvilken later sina soldater döda honom. 1
I I
HI I III En IIII E I I ...II
 få:=Näää:itål-int::attaäaaiaäaiåam
éä:::=::=g:l=gln=lllululniInuiullmwunmulnunnan

  

3- 1 Little Merit-tassar
Kemisk scen.

Little lllloritz, som .förälskad i Rosalie, afskedas af en obeveklig far, beslutar enlevera
föremålet för sinl ömma laga. Han blir emellertid upptäckt och först efter ett löjevackande
förföljande lyckas han fly med Rosalie i sin autoiinobil. Till följd af motorskada bli de dock
stående pa vägen och för-följandet börjar ånyo och fortsättes upp taken. Härunder fyller
röken frän en skorstenspipa ut Rosalies kjolar, så, att hon, förvandlad till en ballong, höjer sig
i luften med sin älskade. Hennes lyckliga stjärna låter henne falla ned på taket till föräldra-
hemmet. Efter alla dessa äfventyr erhålles slutligen den faderliga välsignelsen.

 

American Kinema.

.

En l:)anktjänsteman, .Roger Williams, familjefader och i goda omständigheter,
och som i korthet sagdt, pä allt sätt synes gynnad af lyckan, öfverraskas en dag
af sin hustru i sällskap med en LLväninnan.

Mrs Williams begär och erhäller skilsmässa, samt fär sig anförtrodd värden
om makarnas barn, den lilla Suzie. i

Hvad fadern beträffar, söker han skaffa sig ett nytt hem tillsammans med sin
fväninnalf, Jane. en kokett och lättsinnig varelse. Men han kan. ej glömma det
hem, som sköflats för hans skull . . .

En dag, dä Roger. och Jane äro på, hem efter en bätutfärd, väckes deras
uppmärksamhet af ett ängestskri, som tyckes komma från den närbelägnajärnvägs-
linien. De skynda till och linna den stackars lilla Suzies nästan till oigenkänlighet
massakrerade lik. X i

Williams ser i denna fasansfulla olycka ett Guds straff för sitt felsteg, samt
skiljer sig fran den, som varit orsaken därtill. En slump gör, att han nagra dagar
därefter råkar sin förra hustru vid det sa sorgligt omkomna barnets graf. Minnet
af den döda kommer de bada föräldrarna att glömma. de genoingängna pröfningarna
och :manar dem att börja .lifvet pä nytt . . . i

III-IIIIIII

 

Denna film framställer i färger en vacker scen i Ludvig XV:s stil inom den .I

pittoreska ramen af. ett gammalt slott. Susanne dlApremont, den rika arftagerskan. :g
 förlofvad med en ung ädling, Pierre de Iionys. Den knipsluga Susanne får lust I.
att. pröfva Pierres mod, ty hon har genom ett anonymt bref fått veta. att tapper- :g
heten ej just är hennes fästmans starka sida. , I :g

Förklädd till spöke, begifver den unga flickan vid midnattstid till den ens- .I

ligt belägna slottsflygeln, som tjänar Pierre till bostad. Denna flygel har rykte om I.
sig att vara ett omtyckt tillhåll för spöken. hvilket just ej är ägnadt att stärkamo- =:
det hosl dem, som lida af mörkräddhet. Till ytterlighet förskräckt, aliossar den unge .I

mannen tva pistolskott i riktning mot spöket, som ynkligt flaxar med vingarna och ::

därpå, störtar till marken, där det blifver liggande orörligt. :g

Pierre upplyfter nu den slöja, som betäcker spökets kropp, och igenkänner till I.

sin fasa Susanne. Lyckligtvis komma de båda älskande ifran detta Väfventvr med ::

blotta förskräckelsen, ty den unga flickan, som endast blifvit lindrigt sårad, kommer ::

snart till sans igen och tillstar ånger-köpt sitt knep. i i =:
I

I
IIIIIIII IUIIIIIIIIIWIIIIIIIIIIIII-IIIIIIIMIIIIIIWIIIIIIIIIIIII .I
IIIIUIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIEIIill-IIIIIIIIIII=:=II=:

.Oc

En skäligen onödig frukost. Knmisk.

Den. utsvnltne trashanken Balthazar betraktar med giriga blickar en läcker frukost, som
serveras innanför ett trädgårdsstaket. Frestelsen blir honom till slut för stor och han hugger
en delikat kyckling. Han blir upptäckt och en skräckinjagande hund hetsas efter honom i

Efter en löjevä-ckande jakt faller Balthazar isin förskräcklige motståndares klor, som
slukar honom utan alla ceremonier. i.

 

 

Barn ega ej tillträde.
lzsta plats 50 öre, 2zdra 35 öre, 3zdje 25 öre.

Klippan 11912. Tullbergs Tryckeri.

 

lmwmwwwwww

Information

Title:
Bjufs Biografteater
Printed year:
1912
Place:
Bjuv
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain