#4285: Kjeflinge Biografteater

KJ f F ll BE i
Biogr-a-fllleater.

Fredagen den 12 och Lördagen den 13 Januari
kl. 7,10, 8,10, 9,10 e. in.

Söndagen den 14 Jan. kl. 4,10, 5,10, 6,10, 7,10, 8,10, 9,10 e. 1n.

 

 

PROGRAM

1"  Un

:ml-.- RISQIHI, 

 

 

Denna färd, som gär genom en kuperad terräng, omväxlande med höga berg och djupa
dalar, genom hänförande trakter med talrika betesmarker, erbjuder oss de mest pittoreska
scener ur lifvet på landet. -

 

Nya: Nyai 2. i Nya: nya!

Djiirlifv-eni.l i ett. kan ä , v

En hel värld af insekter och vattendjur lefvei- och frodas i våra kärr: skalbaggar, fiskar
och amliber. Alltifrån spiggen till grodan, från salamandern till trollsländan påträffas där alla
former af lif i olika utvecklingsstadier, såsom synes å denna verkligt lärorika film.

Publiken kommer för visso att i lika grad som vetenskapsmännen finna intresseide tusen-

tals små dramer, som här utspelas inför dess ögon, och som till skädeplats ha våra diken och
kärr.

31110

Skådespel af den världsheröinde drameturgen JULES MARY.
Med känsla och sann konstnärligliet utspelas denna rörande lifsliilil af framståiiile
skådespelare och skådespelerska.

Marcel;- Hubert, en ung målare, friar Itili"Strsfaiine" Duroc, imanen-asw.fait.,:grilly
ej ge sin dotter åt en man med så osäkra framtidsutsikter. Sporrad af sin kärlek
gör den unge mannen stora framsteg och blir; prisbelönt af Akademien. Nu gifter
sig Susanne med honom mot sin fars vilja. Aren gå. Oaktadt Susannes upprepade
böner förlåter Duroc ej sin dotter och vägrar till och med att se sin dotterdotter,
Jeanette, samt åldras olycklig och ensam. Nu för slumpen barnet i hans väg. Den
lilla råkar under leken att skada sitt knä och herr Duroc förbinder såret, hvarefter
Jeanette ochömorfadern, utan att känna hvarandra, bli goda Vänner. En dag hittar

i Jeannette ettiporträtt af moi-fadern och känner i detta igen sin nye Vän. Hon före-

" sätter sig att besegra hans motstånd. Efter ett misslyckadt försök, utför hon en

djärf kupp. Medan föräldrarna äro borta låtsas hon Vara sjuk och låter kalla mor-
fadern till sin bädd. Denne ger nu ändtligen sin förlåtelse. "

  

 

4. " v V -
Ur blommornas lif.
(Firman Pathe Freres, populärvetenskapliga serie mr 11.)

Denna intressanta bild åskådliggör utvecklingens gång hos en chrysantemumblomma,
hvars förändringar timme efter timme inregistrerats med tillhjälp af ett för ändamålet särskildt
inställdt objektiv. 1

Vi se sålunda inom loppet af några få minuter, hurusom naturen utför sitt Verk och ur
en liten knopp framtrollar en förtjusande blomma.

 "men-.e :

 
 

III I. I.
I. II
E: 5:
:: 5. American Kinema. g:
.I e I:
ll In
.I I.
I. .I
I. -1 ,. , -- .. . .- -- V. -. .1 . i Il
.I . . .. . . . . .I
ll , . , 1. .. , um
.I 1 ,, ,. . .. , , ,, .I
sa I I I I e
EE Stor amerikansk komedi i 33 afrl. 55
.ll-...m
II . u
:: William Stewart och hans Vän Frank Morrison fundera på att gifta bort med gi;
:: hvarandra sin brorson resp. sin brors dotter Ralph och Lena, som för öfrigt ej gå
ll känna hvarandra. Men de båda unga Visa alls ingen lust för äktenskapet och tyckas ml
:: fast beslutna att förblifva ogifta. g:
== De båda farbröderna blifva vid denna upptäckt mäkta förgrymmade, men Ralph =
ll och Lena stå fast Vid sitt beslut, samt begifva sig hvar på sitt håll ut i världen ml
ä: för att söka en plats och sålunda bevara sitt oberoende. =:
g: Slumpen gör, att den unga .flickan hamnar som guvernant hos pastor Smith- :E
ll son, under det att Ralph tager anställning som chaufför i samma hus. NI
:g De båda unga, som sålunda sammanförts af ödet, upptäcka inom kort, att de å:
:= hysa varmare känslor för hvarandra. Med ett ord, äktenskapet skrämmer dem ej E:
Il längre. Farbröderna underrättas om förhållandet, och deras vrede förbytes iglädje, ll
:: då de finna, att de båda unga dem ovetande uppfyllt deras käraste önskningar. :g
I. I
ll I I, III
::=:::eeeeeeeeeeeemeeee:::::::e::e:::e=ee:::::=:reeeeeeeeeeeeeeeeee

 

 

iBere.eee1e1Uräd9-

  

 äldre lzsta pl. 50 öre, 2zdra pl. 35 öre, Szdje 111.25 öre,
" barn lzsta pl. 35 öre, 2:dra 111.25 öre. Szdje [11.15 öre.

 

Klippan 1912. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Kjeflinge Biografteater
Printed year:
1912
Place:
Kävlinge
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain