#4284: Bjufs Biografteater

BJUFS 
Biograf -Teaten Q

 

Söndagen den 11 Februari
kl. 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 och 8,0 e. m.

 

 

Till första förevisningen ega barn tillträde mot 10 öre.

 

 

 

PROGRAM

1- VECKANS NYHETER.

Senaste serien, direkt anländ hit frän Paris.
Läs nyheterna i Eder tidning! n- Se dem å Biografen!

 

 

 
 
   
    
    
   
    
 

  

 

 En liteti hlalte.

Gripande interiörer nr lifvet.
Sällsynt medryckande framställning.

Skildringen återger på ett utomordentligt målande sätt de vedervärdigheter7
som ofta äro förbundna med de farande konstidkarnas lif. Den gamle djurtam-
jaren, som under åratal förstått att med sin konst betvinga de vilda bestarna i
sitt menageri, finner en dag i lejonburen sin öfverman. Efter en förtviiiad kamp
...i slites han sönder af det rasande vilddjuret. Han släpas döende ut ur buren,
 och snart utandas den olycklige mannen sin sista suck i kretsen af sina för-
llll tviflade anhöriga. ,

i I". Djurtämjarens tragiska död blir orsak till den sörjande familjens bekym-
...l mer också därför7 att folkets intresse för menageriet slappnar, när det ej längre
.lll har djurtämjaren, som Visar sina nervspannande nummer. Inkomsterna sina. och
- I". nöden hotar den arma familjen. Hot om utmätning låter modern  djupare
I... känna det bedröfliga i ställningen.

.lll Då visar djurtämjarens unge son .sitt hjältegry. Han öfvertalar modern
III. att få öfvertaga faderns roll. Hon tvekar7 men ger slutligen med sig. Den
 modige gossen lyckas öfver förväntan i sitt djärfva tilltag. Publiken jublar och
:nu pengarna. Strömme in. Sonen har räddat de sina från undergång.

än::::::::::::::::::äää

.III-III..
I III-IIIIIIIIIII

 

Den kvinnliga spionen.

Episod från nordamerikanska inbördeskriget.

General James Fairfax vid sydstatsarmén får underrättelse om en ammunitions-
transport, som är på väg till en afdelning af nordstaternas armé. Det gäller nu att
förstöra denna ooh efter öfvervägande af bästa sättet beslutar sig generalen att be-
tjäna sig af en ung flicka7 som förklarat sig vilja deltaga i sina landsmäns kamp.

v Unga Nan är genast redo.I iför sig krigardräkt och lyckas förena sig med am-
munitionskonvojen samt leda densamma pä afvägar genom en falsk order, som hon
framvisar frän general Mao Clellan, dirigerande transporten i annan riktning. Vid
ett tillfälle7 när soldaterna gått till hvila i sin bivuack och endast kvarlämnat en
sömnig väktare vid ammunitionsvagnen, lyckas Nan utföra sin djärfva bragd. Gre-
noIn ett välriktadt slag bedöfvar hon Väktaren, intager han plats7 när patrullen pas-
serar7 och anbringar och pätänder en stnbinträd7 när denna åter afiägsnat sig.
Vagnen fiyger i luften! ,

.I Nu vidtager en spännande förföljelse, hvarunder Nan en gäng räddar sig en-
.. dast tack Vare sin skicklighet i simning och dykning.

Liffullt och spännande som en äfventyrsroman.
Utmärkt väl utfördt!

4- Kanaler och floder i Siam.

Intressant naturhild.

 

 

 

5- Anton som sniekaremästare.

Skrattsalfvor från början till slut.
- Å I u-

 

Barn ega tillträde.

 

 äldre lzsta pl. 50 öre, szra pl. 35 öre, Szdje pl. 25 öre,
" barn lzsta pl. 35 öre, 2zdra pl. 25 öre. Szdje pl. 15 öre.

 

Klippan 1912. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Bjufs Biografteater
Printed year:
1912
Place:
Bjuv
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain