#4282: Kjeflinge Biografteater

tunnel  
Biogeafef-  

Fredagen den 19 och Lördagen den 20 Januari
kl. 7,30 och 8,30 e. ni.

Söndagen den 21 Jan. kl. 4,30, 5,30, 6,30, 7,30, 8,30, e. In.

tills! Ile förändrade tiderna.
-

 

 

PROGRAM

1- BIO DE JANEIRO.

- Imperium Film. --

I sällskap med tva förtjusande brasilianska skönheter, besöka vi Brasiliens hufvudstad.
Vi ledsaga dem på deras intressanta promenadoch genom sina kikare visa de oss den
ryktbara stadens Vackraste punkter.

 

 

 

 

2- En målare utan armar.

Vi få här göra bekantskap med en målare som endast med tillhjälp af sina fötter utför
I sterartade seenerier.

EETAETQETQETQEEQBTEETQET JETAQTQEQHETQQTQETQEETETA :EEEEQSEQTQETA ETQETEE: I
G fl
j-LI
t.ll

 

I

 3- Den varma sommaren U.

Ed eller

När den stora värmeböljan gick öfver
är - Europa. I
Lp, 1 Kemisk and. q .



4- En eidsvada. .iT Moskva..

- 

EEE

i

EEE

 

Eäl

Det har förefallit oss som skulle det vara af ett visst intresse för publiken att fa nar-
vara vid en eldsvåda i Moskva, dar snön och vattenbristen i förening förlana en alldeles sär-
skild prägel at brandsoldaternas arbete.

När far e. mer äre döda.

Gripande drama. - Dramatiskt skådespel af öaillard.
Hufvudrollen utföres af den lilla MARIA FROMO.

Linetto, en liten fader- och moderlös fiicka, har blifvit upptagen i en supig
och oordentlig familj, som tvingar henne att sälja blommor pa gatorna. Om hon
vid hemkomsten på aftonen ej lyckats blifva af med sina blommor, får hon af de
omanskliga föräldrarna uppbära de grymmaste förebråelser. En dag utfragas Linetto
om sina förhållanden af en valklädd liten flicka, som, då hon erfar, att den lilla

blomsterförsaljerskan ej äger en enda leksak, skänker henne sin egen docka. För-
tjust öfver den oväntade gäfvan, tröttnar Linetto ej att beskåda sin vackra docka,
som hon slutligen gömmer i hunden Tobys koja, pa det att de elaka fosterförald-
rarne ej ma fa fatt i densamma. Men dessa, som till pa köpet ha råkat taga sig
för mycket till basta, upptäcka dockan, hvilken de aro nog elaka att slå sönder.
Ur stånd att bara denna motgång, lockar llinetto på. hunden Toby, hvarpa hon läm-
nar sina plagoandars hus. Sedan hon lange irrat omkring pa gatorna, halfdöd af
trötthet och svalt, kastar hon  slutligen ner pa den kalla marken, samt förlorar
medvetandet. Toby blir emellertid angslig och uppsöker den lilla flickan, från hvil-
kens sida Linetto och han redan rönt bevis pa deltagande. Tack vare sin uttrycks-
fulla mimik lyckas han också förmå. den lilla flickan att jämte sin moder följahonom
tillbaka till den plats, dar den stackars Li.nett0 ligger afsvimmad. Den kärleksfulla
omvårdnad, som nu kommer Linetto till del från hennes nya fostermoders sida,
skänker henne snart hälsan åter och kommer henne att glömma den ovanliga be-
handling för hvilken hon varit utsatt.

 

6- Max skallar sig en dnell pa halsen.

Kemisk seen af Georges Faget, spelad af Max Linder.

Max erhaller fran sin fästmö ett karleksbref af följande innehåll: LLNi  ej annat än en
pultron och skraflare. För att gifta er med mig måste ni duellera!LL

Om moder natur ej utrustat en med stalmuskler och hjältemod, maste man ga försiktigt
till. vaga. Hvilket var hjälte också gör. Att slåss, ar ingenting, men man maste vara två., det
ar just knuten. .l egenskap af utmanare riskerar man att råka ut för någon individ med oH
klara begrepp om hederssaker, och som afgör tvister med knytnafvarne.

Om kärleken uppvåicker djärfhet sa framkallar fegheten list. Max duellerar, han slåss
som ett lejon; hvilken vacker Vapenbragd., han parerar, gör utfall, blod iiyter, det  döden,
han segrar!

Max upplefver därefter ett sällt ögonblick i sin fastmös armar, hvilken kysser hans af
 och tapperhet .omstralande panna.

Men nu kommer den förarglige faktmästaren ochv afbryter Max utgjutelser med att fram-
lamna en räkning på. ett sönderrispat finger. Hvilken skam! hemligheten. är röjd! Förföljd
af hanskratt och smalek flyr var stackars hjalje från den familj han ej  snart ämnar besöka.
Men det finns fiera giftaslystna "liickor i Paris och vi återse honom nog snart.

 

 

Barn ega tillträde.

 

 äldre lzsta pl. 50 öre, 2zdra pl. 35 öre, 3:dje pl. 25 öre, .
. barn lzsta. pl. 35 öre, 2zdra pl. 25 öre. Szdje pl,15 61-9,

 

Klippan 1912. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Kjeflinge Biografteater
Printed year:
1912
Place:
Kävlinge
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain