#4281: Biografteatern

i Klippans Folkets HusSöntlagen den ll Februari 1912 -

kl. lf och 5,50 e. m.

Konsert ai amilien Be mlissnn. 1]

:3535:

 

 

 

 

 

 

 

 

:::::::: g
1.
Meilryekanile lustsnel i 20 utdelningar. G I . Snelail af kanna amerikanska artister.
Jack och Minnie älska hvarandra. Men Minnies fader, den rike bankiren, vägrar på det be- Naturligtvis emottager Jack med glädje inbjudningen, och det unga äkta paret tillbringar några
ståmdaste att gifva sitt samtycke till giftermålet, då han anser Jack ej vara en praktisk man och nog förtjusande dagar hos madame Barrington. Men plötsligt störs idyllen. Man börjar så smått prata om
till att blifva hans svärson. Då inga. böner kunna beveka bankiren besluta de unga våga en djärf kupp dem och då en af de kvinnliga gästerna en afton öfverraskar de unga under ett rende-vous, gär hon
och låta i hemlighet viga sig, menV besluta af fruktan tf-för bankirens vredeheiiilighålla sin-förening .tilll . direkt till värdinnan och omtalar det. i
Jack lyckats vinna den framgång i sin litterära verksamhet, som de båda äro öfvertygade om att han u .
snart skall uppnå. -- Någon tidy efter bröllopet erhåller" Jack följande bref: Madame Barrington, som ju ej har en aning om att de unga äro gifta, ilar förbittrad upp på
" uMin älskade Jack! Madame Barrington har inbjudit mig att tillbringa en veckauhos henne1 .i Minniesj rum för att fordra en förklaring. ,Här intrasslar sig situationen allt mera för lilla Minnie, och
på, hennes gods, tillsamman medl en del andra af hennes vänner. Då hon är mycket svag I:för att se till slut återstår ej annat- änl attviberätta"verkligauförhållairdat 4e-Madamevaa-.r-iriiigtexi, som,är.en,,godhjärtad
berömda personer hos sig, har jag inbillat henne att du är en ung, lofvande författare, som inom litte- 1 dam, ej blott tager saken från denL glada sidan utan lofvar äfven blifva de ungas förespråkar-sho .Min-
rära kretsar väckt stor uppmärksamhet genom dina något pikanta arbeten, hvilka snart skola utkomma, nies stränga fader, och detta sitt värf utför hon med sådan diplomatisk skicklighet, att han ej blott gif-
och har af denna anledning utverkat en inbjiidning äfven till dig. Hoppas du kommer. ver de unga sin välsignelse, utan äfven är så smått stolt öfver att hans svärson är en man med kni-age
" Din kärleksfulla lilla hustru Minnie". och ej-den opraktiske man han trott honom vara.

 

i Åkrobatisk Påramid.  p .:.,.K..n..l.n.c.e.ra d b irl  kr -f 

 ...  I  
3

 Aliasverus - ai  ers en edien. 

:sigge-:uranarmg I:-
iiii Kinematograti i naturliga färger. k, Praktlullt iscensatt drama från de gamla nersernas till. . ägg

 

 

 

 :5833:33 i
EEEEEBIEE:

     

I sitt 3dje regeringsår lät konung Ahasverus skiljas från sin gemil har emellertid upptäckt de lurande banditerna, skyndar fram och räddar I belöning tillkommer den, som räddar konungens liv?" "En kunglig be-V
Vasthi. Ensamheten blev envåldshärskaren odräglig och han längtade i sista ögonblicket sin konung från en säker död. Ahasverus befaller sin löning tillkommer honom. Låt honom rida genom staden i triumf, och
åter efter en hustru. En kungörelse utfärdas att alla de vackraste jung- skrivare att anteckna denna händelse i krönikan, men glömmer belöna sin låta utropa: Denne har räddat konungens Iif.u "Låt sålunda ske", svarade
frurna i hela landet skulle infinna sig i Susa, på det konungen skulle räddare. - Haman, som dag för dag stigit högre i konungens gunst, konungen. Det är Mardochai, som skall föras i triumf. - Haman måstev
kunna välja den vackraste. Många hörsammade kungörelsen och bland kommer en gång promenerande ut ur slottet. Alla människor buga sig böja sig för den kungliga viljan och blef sålunda tvungen att föra sin
dem Esther, dotter till Abihail av Benjamins stam, Hennes onkel Mar- djupt för honom, undantagande Mardochai. Hainan vregdas häröver och dödsiiende iI triumf genom staden. I
dochai förde henne inför konungen, dennes val faller på Esther. - Med ropar: LLJude, varför bugar du dig icke för mig, konungens förste mini- .Allt närmare led det mot den dag då Haman skulle bringa judarna
pomp och ståt firas bröllopsfesten och Ahasverus har åtorfunnit lyckan. ster.u Med värdigt lugn svarar Mardochaizn .Blott för min gud böjer jag om lifvet. Det hände sig under tiden en gång att Esther vid en festmål-
- Mardochai, den nya drottningens onkel, höll sig ständigt i slottets pelar- mig.u Hainan råkar i raseri och skyndar till konungen för att beklaga tid. beklagade sig öfver hvad som skulle hända judarne. Hon vore själf
gångar för att uppsnappa nyheter. Han gladde sig storligen åt sin lycka sig. Denne ömmar sig över sin gunsthng och ett edikt utfärdas, enligt judinna och ömmade därför för sina trosbekännare. Mildt sluter konun-
- En person, som skulle komma att spela en viktig roll i denna skildring vilket alla judar i det persiska riket skulle dödas. Stor bestörtning blev gen sin gemål till sitt bröst och lofvar. henne att förgöra judarnes fiende,
var Hainan, konungens förste minister. Han var en falsk ögontjänare och rådande bland folket. . . I ,- . I hvem .det än .månde vara. Nu var tiden ute för Haman och han skall
gjorde sig icke förtjänt av det stora förtroende Ahasverus lemnat honom. En gång hände det sig, strax innan det kungliga ediktet skulle lida sina gärningars lön. -- Margochai blef däremot uppburen och ärad
Hans enda diktan och trakten var att tillskansa sig stora skatter och han träda i ,kraft, att konungen lät sig föreläsas ur krönikan. Bland annat och beklädde snart förste ministerns post. Det utfärdade ediktet blefl
umgicks t. o. m. planer att genom lönmördare röja sin härskare ur vägen fick han då höra om sin räddning av juden Mardochai. uOch vilken be- upphäfdt och till åminnelse af sin underbara räddning fira judarne Purim-
och själv bestiga tronen. En dag företager Ahasverus som vanligt sin löning fick han av mig?Ja uAnnu har han icke "fått någon" svarade festen.
lustpromonad, icke anande vilken fara som hotade honom. Mardochai skrivaren. Bestört låter konungen kalla Hainan och frågar honom: Vilken

 

 

 

 

 

 

3, utan tvifvel skulle kört rakt på expresståget, om ej någon hindrade det. Resolut kastar han sig fram-
w lr- f v för automobilen med fara för sitt eget lif, stannar automobilen midt för expresståget och afvärjer således-
4. R 0  E T 0 T I I R olyckan. Automobilens ägare och hans moder äro gamla bekanta, det är guvernantens man och hon år
o i stolt öfver att det är hennes son som har räddat hans lif. Då hon nekar att mottaga penningar förlåter
Komisk och skrattretande. han henne allt och beder henne att åter komma till sig som hustru.
Nu är det galet med vår vän Robinet, nu har han blifvit mellankolisk. Doktorn gifveiI honom det

rådet att han skall gå ut i fria naturen och njuta af Guds gåfvor. Knappast har han satt .sina-fötter
på gatan förrän en af dessa naturens gåfvor visar sig, och det hjälper strax; han känner sig frisk på

nytt, fast ännu fattas det litet af hans mod, men tåla dig, det kommer nog, tänker han.. Men så börjar 6 n .
hans olyckor och de1 följa honom troget resten af dagen, och just detta att förälska sig i en annan mans . E b GS I 
hustru skall man icke. . .

 

 

 

 

 

Vackra naturseenerier.

 

 

5. -.

Konstsim: en m Oden Kersttlmt- 7- Lille Moritz tyekerej w um husjungirun.

Gripanile samhälledrama i 50 utdelningar. stormande skrattsuccés.

Hon var moder, ingen anade att den vackra guvernanten hade en son, det Var hennes hemlighet,
men på samma gång hennes olycka, ty den unge grefven hade förälskat sig i henne, friat till .henne och
hon hade gifvity honom sitt ja, men samvetet plågade henne, hon måste säga honom det, 1 annat fall
finge hon ej ett ögonblicks ro, men hon uppsköt det dag för dag och först på själfva bröllopsaftonen
omtalade hon det för honom. Det hon hade väntat skedde, han jagade bort henne och allt var förbi, .
hon blef förskjuten af alla, tänkte på själfmord, men kärleken till barnet räddade henne och vänliga e 

människor, hennes barns fosterföräldrar, togo hand om henne och tiden gick. Den lille är nulsju år
gammal och en rask- och duktig pojke, som alla hålla af. En dag ser han på. vägen en automobil, som

é Allmän Bal kl. 7,30, hvarvitl Familjen Berndtsson utför musiken.

Klinnam 1019. Tiillherae Trimlmri.

 

 

Vanliga biljettpriser.

Information

Title:
Biografteatern
Printed year:
1912
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain