#4279: Göta

nr-Tndrnnw

ta

Sondagen den 4 Februari
kl. 4,10, 6,10, 7,10, 8,10, .9,10 e. In.
Till Söndagens första förevisning eda barn tillträde mot 10 öre.

 

 

 

 

PROGRAM

1- vEcKANs NYHETER.

Senaste serien, direkt anländ hit från Paris.

 

 

Läs nyheterna i Eder tidning! Se dem å "Göta".
...III...IIIIII-...IIIIII-...III...I...II-IIIIIIII-II..III-III-:I .II-II
::IIIIIIIIIIIII-III...III-IIIIIIIIIIIIIII...IIIIIIIII!IIIIIIII I .II-::
:: - I-
n 2 I l ll fl I a
II 0 b I.
II I.
II I.
I. I.
:: ::
ll - 0 "

.. a Vartan. ::
.I .I
.I .I
:: - - n ::
H Prins Wilhelm hast. :g
ll I ll
:: I Svenska motorklubbens hastighets- skoseglare kryssa omkring på. isen. Äskä 
ll tävlan ä Stora Värtan deltogo 23 vagnar. :larne äro särdeles talrika och över det Il
:: Särskilt utmärkte sig Prins -Wilhelm med hela vilar frisk nordisk vinterstämning. 
:: sin Benzvagn, Vilken utom tävlan gick en Till sist har man nöjet att återse det 
ll kilometer på 36,6 sek. populära Sörmlandshärtigparet, härtigen i II
:: Filmen återger förträfiiigt den spännande sin snabba bil och prinsessan Maria till 
f tävlan ä den jämna banan, varjämte man fots pä isen, 
:: pä köpet fär se ett antal isjakter och skrid- 
I. . . . .I
:g Nordiska Widrottslnlder. g:i
::IIIIIIIIIII.IIIIIIII-.IIIIIII...II-III...III-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-I::
...IW-...In---...I-P-H-...IP--IlnlI--Ill-I--------....-....I-l......llll..

  
    
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Pa rundtur genuin världsstaden

 LUNDUN. 

- En äfverdàdigt väl återgifven hildserie från millienstaden från Themsen.
Ett snpplernent till dagskrönikan.

 
 

Även den svenska allmänheten har riket. Båda sträjkerna äro nu, som bekant, 1
under de senaste veckorna haft särskilt åtminstone för tillfället afvärjda.
anledning att i tankarne sysselsätta sig Med hänsyn till allt detta, har det
med England och dess huvudstad London. säkerligen sitt stora intresse att ta del af
Det väldiga Världsriket har som bekant skädeplatsen, hvarest dessa betydelsefulla
skakats av inre kriser, vilka tidtals före- händelser timat. Den här ätergifna bild-
fallit att vara av den art, att den när som serien återger ett stort antal af de mera
helst kunde urladda sig i katastrofartade bemärkta platserna och trafikpulsädrornai 1
utbrott. Fränsett den ioch för sig upp- den engelska världsmetropolen. Det är I 
rörda striden i parlamentet, har landet haft. bilder af monument och monumentalbygg- "
att dragas med fejder pä arbetsmarknaden, nader, af gatu- och folklif, af parker och
 som iskärpa och intensitet sakna motstycke promenader, som här i liffull omväxling
 i. i hela den modärna engelska industrialis- draga förbi. I
mens historia. Dä man ser den utomordentligt litiiga -

Den väldiga sjömans- och hamnarbe- trafiken pä gatorna, kan man göra sig en
taresträjken var knappt ändad, förr än en föreställning om, hvad en allmän kommu-
järnvägssträjk utbröt, som hotade att full- nikationssträjk här skulle innebära.

 .I komligt förlama all trafik idet stora ö-

- En bildserie, som alla måste se! --

 

:HEEEHHHHHi::EEEHIEHEEHH:EEHHEHHE::HEHEHHHEIIHHIIEE
e: I-
" 4 i i i:
I. n .

ll ll
.I I.
-- 3 call 2111 a an a --
ll Q ll
:E E:
 Bland de för sin naturskönhet berömda alpländerna har äfven det österrikiska 
I. hertigdömet Salzburg att framvisa scenerler, som lcke skämmas för sig. Förevaran- 
:: de bildserie för oss till den där pä 753 meters höjd öfver hafvet belägna sjön Zell ll
:: och dess synnerligen mäleriska omgifningar, bland hvilka märkas den väster om 
I. sjön belägna köpingen Zell. För öfrigt föras Vi upp pä ansenliga toppar, hvarifrän 
 vi skåda som på en reliefkarta Tauernalpernas snöklädda toppar, bland hvilka Gross- 
:: glockner, som reser sig till nära 4,000 meters höjd. .-
II -. . .I
g: Harlida naturtafler. :g
.I I.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
5 P tt to fäktare

-eller

Det kan stundom vara nog med försöket.
Ett roande skämt!

 

 

Barn ega tillträde.

t " " . Aldre: 1:a. plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats. 25 öre.,
Bllletm Barn: 1:a plats 35 öre,".1:2:a plats 25 öre, 3:e plats 15 öre.

 

 

w

 

Klippan 1912. anllbergs Tryekeri;

Information

Title:
Göta
Printed year:
1912
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain