#4278: Göta

nloenr-rnnrnnn i

  

Tisdagen den 20 och Onsdagen den 21 Febr.
kl. 7,10, 8,10, 9,10 e. in.

-
Till första förevisningen ena barn tillträde mot 10 öre.

 

 

 

 

 

PROGRAM

Från en hundutställning.

 

  
  
  
  
  
 
 
  
  
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q Denna intressanta utställning visar oss icke blott en mängd han skall taga en mur, o. v.

olika rashundar utan äfven sättet att dressera de s. k. polis- Slutligen visas äfven, huru det tillgär vid dressyren af de
hundarne. Vi se t. ex. huru man lär en hund att bevaka ett s. k. sanitetshundarna, som i krig hafva till uppgift att uppsöka

visst honom anförtrodt föremål; huru han bibringas insikten om, de säradesoch att göra sjukvardssoldaterna uppmärhsamma på,
g änatt uhàap skalllåqiésvvara kRia-.lip JLhusbgjäie vid gp stäendoe ltjära; htprlpÅ tplatsen, där dessa li ja.

uu miser . wrw lut-:uu U nu u., aucwiiu rat, uu ll iaubwu, uwi (Ibbeee .Liö .

 

 

 

 

 

Nytt! I Nytt! 3. Nytt! i Nytt!

Pàsk"gget.A

Kulorerad dramatisk komedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

I Brotagne, ej långt från staflen Quimper, lefver ensam i byn gär med snabba steg mot kyrkan, dä han på dess tröskel
och tillbakadragen i ett statligt hus en änka vid namn Anne blifver varse ett stackars grätande litet barn, som man insvept
de Kergolin, hvars tvenne söner efter hvarandra gått under på i några gamla trasor. Hvad skall han väl taga sig till med det
hafvet . . . Det skärtorsdag. Enligt en poetisk gammal funna barnet? - Plötsligt fär han en lycklig ingifvelse och
sägen begifva sig kyrkklockornal denna dag genom luften till i lägger barnet i ett jättestort påskägg, som han packar ned i en
Born såsom ett tecken till sin sorg. Under tvenne dagar be- lär och. afsänder till fru Kergolin.
röfva de människobarnen den ljufva klangen af musik. Dä denna, som just varit upptagen af sina böner, ser sig

Men på själfva påskaftonens morgon äterväiiida de Iolomster- omkring, upptäcker bon gladt öfverraskad den gäfva, som sändts
smyckade och ringa af alla krafter öfver de byar, somnadefatra i henne. fran himlen. P.Med försändelsen följer ett brist-1....
förbi. Anne de Kergolin lyssnar sorgset till klangen från deras f LLMå. han bringa Eder lycka och glädje.

 toner, utan att deltaga i den allmänna feststämningen. Grifves Kyrkklockornau.
.man diet väl någon päskglädje för en stackars moder, som förlorat Den gamla änkan välsignar den gode Guden, som sändt
Iam sina barn?J henne en liten varelse att älska i stället för de kära bort-
: Ute härskar en riktig vinterkyla. Den gamle kyrkoherden gångna.

 

 

 
 

 

 

 pa i det Sachsiska oli-Weis.

Elbe Byter fram mellan omväxlande landtliga och vilda, leende och branta stränder, Islingrande och utvidgande sig till
det längsta segelbara vattendraget i mellersta Tyskland.
I fjärran afteokna sig berg och skogar, under det att vågorna ga till hvila vid stränder-nas mjuka grästorfvor.

 

 

 

Illmllnn:HI-IllIllullnllulllmlllllImlnmlllllllllllllllslllllllnllmwlnlgllllIHmm!!III-llllllllIillllllllllllmll
:åägllwlllulllllnllmllumlImullllmllllilllllllllllllnlIl-llllllllllllllmllpllwImamma!!Ilmlllilllllllllmlllllllll:g
"nu j. nu.
.alla Q). man
.III - nanm
Ilml man!
llnm man!
III! wall
Ill! man!
Ilml tall
III. wall
Illa man!
IIII namn
.III III-
lnml wall
.lll ut NNE.
:en . . , .. . ; . :se
:33: Skadespel af de Mnrihnn, spelat af Herr Maupres nsli Froken any vid Gnmedie Fransaise. 33:;
gå: Detta fina och fört-usande st cke sielas med känsla och kan. Den föräldralösa iiickan omtalar att hon har en liten bror :3:

J i Y l l . 1 I 7 n.
:::= nrskiljning af ofvannämnda artister. I att försörja och att de letva 1 stort armod. än.
:agg En ung fru, Gilberte, finner i sin mans, Claude de Maup- De ledsaga barnet till dess eländiga boning och deras lust- 32::
I!!! bibliotek en ask, innehållande en mellan nägra papper om- l färd förvandlas till ett barmhertighetsverk. nu!
:gåg sorgsfullt torkad ros. Pa ett af papperen läser hon följande I För att visa sina välgörare sin tacksamhet gifver den lilla ägg:
:agg l.famed sinmans stil skrifna ord: LLHela min lyckan. blomsterfllickan Gilberte sin vackraste ros. - i :gig
lill! v- i. -=Den unga kvinnoan tror sig ha en rival, och Claude finner Efter detta besök afståJ Claude och Gilberte frän Tennis- l-l filfll
==:: henne afsvimmad.P Aterkommen till sans omtalar hon brsaken partiet och återvända hem. Rörelsen framkallar bekännelsenÅ :==:
:::: till sin förtviflan. Men Claude äteruppväcker ett ömt minne. om deras kärlek. Gilberte tappar sin ros, hvilken Claude tar :=::
Hill Innan de förlofvade sig tillbringade de sommaren i Dinard. En upp. Det är denna ros, som Grilberte "nu funnit förvarad såsom IIIB
äga: dag dä de i hvarandras sällskap gingo ti-ll ett tennisparti, mötte en relik mellan de gulnade papperen. ILycklig och lugnad skrif- :22:
:5: de en liten blomsterförsäljerska som uppväckte deras medöm- ver hon nu i sin tur: LLHela var lyckad. I."
.Ill

kr , L., 1,.. u V, .I 
1,., .jga-.rm

    
 

 e. Nya! Konstsim!

 Tasksamhetsskn den.

lll. .

 Stort gripande drama. v

=::: Scenen försiggär under religionskrigens tid. Markiser), af , dagar härefter fä hugenotterna förstärkning, och besluta angripa I."
llll Montauran, som fått underrättelse om att trakten hotas af ett slottet. Om kvällen tränger truppen in islottet genom en hem- IIII
:::: hugenottband, sätter sig i spetsen för det katolska partiet och lig dörr och bemäktigar sig markisen. Francis, ditlockad af :=:
::=: drifver hugenotterna pä flykten. En sårad hugenott har sökt bullret, blir stående som förstenad pä tröskeln. ::==
III. tillflykt vidV ett litet hus, dä markisens son Francis gär förbi Vid hans åsyn sänker den unge hugenott, som nägra dagar Illl
::=: och fär se honom. Ynglingen tvekar ett ögonblick när han ser förut förbundits af Francis, sin hand med dolken. Han lyckas :::=
 det är en hugenott. Men skamsen öfver sin tvekan, lutar han .till och med utverka markisens fullständiga benädning, därmed ::=:
:::: sig ned öfver den särade och ägnar honom nödig vård. Några sin tacksamhetsskuld. I =:::
.IN-...IIIIIIIIII-III......III-I.II-.IIIIIIIIIIIII-I III-...IIIIIII.III....II-...UIIIIIIIIIIII...II-III .III-III
I....II.III-III.I......II.III-IIIIIII-QIIII-IIIIIFII .III-IIIII-IIIIIIIIIlI-IIII.III-...IIIIIIIIIIIIIII .III-III

7- Nytt! i Rnsalie nell hennes möbler. Nytt!

Kemisk trieksfilm.

Bosalie har ej betalt hyran, och den obarmhärtige värden hotar att köra ut henne. Hon är utom sig af förtviHan, när hon ser sina möbler
försäljas på auktion, men hon lyckas ej på nagot sätt beveka den omutlige exekutionsbetjänten. Hur stor blir emellertid-[hennes glädje, dä hon
upptäcker, att hennes kära möbler förfölja henne hackti häl, gata upp och gata ner, ända tills de hamna pä sina gamla platser.

Den lyckliga Rosalie flyttar nu äter in i sin bostad, utan att fråga efter portvakten, som vill köra ut henne.

Barn ega tillträde. I Vanliga biljettpriser.

 

 

 

Klippan 1912. Tullbergs I.l-ryckeri.

Information

Title:
Göta
Printed year:
1912
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain