#4276: Bjufs Biografteater

BJ U FS
I Biograf -Teatein

Söndagen den 3 Mars
kl. 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 Och s,0le. m.

 

 

.Till första förevisningen ega barn tillträde mot 10 öre.

 

 

 

 

1.

i

 

 

  
   
 
 
 
 
 
 
 

För utöfningen af denna sport erfordras en bräda af särskild form, på hvilken infödin-
samma.

lä flSharQnS 5011.. se
följa sin faders goda föredöme.

En storm uppstår, och just .i det Ögonblick då hans fader, som befinner sig
[EEECEEESEEäEäEIf-:Eiääååääääääääälå
Afrika, och som man ännu ej hunnit bibringa Inågon vidare dressyr. Den nye husbonden
Först kommer pantern in i en målarateljé, hvarest han börjar med att slicka färgen af
taken hamna de båda motståndarne genom en skorstenspipa ned i en sängkammare, där ett
Lyckligtvis får pantern under den vilda jakten syn på en palm, som påminner honom
smä arbeterskor förfärade fly vid hans äsyn, samt ut på en gata, där han ändtligen i djur-

Fantasi. Biografhild i färger från Pathe Freres, Paris.
svart, eller frän hvitt till guldgult, orange, laxfärgadt rödt.
Malen Richardson-rosen i denna underbara liistgärd.

" S U R F I N G u
o
garne simma de skummande vågorna till mötes.
Den nedgäende solens strålar förläna ät denna pittoreska scen en egenartad belysning.
El D R A M A. å
Likväl har ödet bestämdt, att han ej helt och hållet skall glida utför det å
ute pä hafvet, sväfvar i lifsfara, störtar han ut frän krogen, får fatt i en bät och
3 U ll B ll l f" " f I
nge err a y as ar ar va en parter.
hyser själf stor respekt för det farliga vilddjuret, hvilket till följd af en oförsiktighet frän
en nymålad tafla. Dä målaren-ägaren vill försvara sitt verk, uppstår en liliig batalj, som
hederligt äkta par som bäst njuta sin hvila. Pantern är ej sen att gå till anfall, och de
om hans hemlands näjder, och i hvilken han för ett ögonblick tager sin tillflykt . . . Därpå
tämjarens person räkar sin öfverman.
Framför äskädaren utbreder sig ett helt rosenfält, med i det oändliga växlande
De blodröda PauleNéron-rosorna, för att icke nämna varieteter såsom General
Men den vackraste blomman i hela denna blomstergärd är likväl den unga

En nationalsport på Hawajiäarna (Indiska oceanen).

Då, en stor väg närmar sig, resa de sig upp pä brädan och störta sig hurtigt in i den-

EEEEEEEFJIEEEEEHIEEEEEEEEEEIQEEEEE
Den duktige fiskaren Yvannies son föredrager att besöka krogen framför att :à

sluttande planet. .

lyckas rädda sina dagars uppliof, den präktige Yvannie.

Unge herr Babylas har just tätt ärfva en präktig panter, som nyligen ankommit frän
hans sida lyckas komma ut . . . Stor uppståndelse i huset!
slutar med att pantern flyr ut på taket, eftersatt af målaren. Efter en vild jakt öfver hus-1
stackars yrvakna invänarne nödgas fly hals öfver hufvud, häftigt eftersatta af odjiiret.
begifver han sig ut på. nya ströftag, som omväxlande föra honom till en modeateljé, hvars

BLAND lill-SHR.

färgnyanser, alltifrån rent hvitt till karmosinfärgadt rödt i alla skiftningar till nästan

Jacqueminot och Malmaison, med sin lina köttfärg, sträla bredvid den prunkande

kvinna, som likt en mänsklig blomma vandrar kring bland alla denna blomsterprakt.

  

min dotter.

Dramatisk scen af Michel Garre. - .

En ung flicka uppvaktas ifrigt af en löjtnant vid ett jägareregemeiite. Innan
förhandlingarna bringas till slut, tror sig fadern böra underrätta officeren om att
den unga flickan adopterats af honom vid tre ärs älder. Officeren fäster intet af-
seende därvid. .

Men pä bröllopsdagen, då de unga tiis lycka ärsom störst, uppenbarar sig
flickans riktiga moder och äterfordrar sitt barn. Det är en stackars fattig kvinna,
som nedtryckts af sorgeroch bekymmer, äfvensom af umgänget med en lättjefull
och pä rusdrycker begifven man, som .är hennes älskare.

Lagen är på denna punkt mycket bestämd. Den stadgar, att den unga flickan
skall lämna sina fosterföräldrar och följa sin köttsliga moder. Knappast kommen
till det kyffe, modern bebor, ropar den stackars flickan, förtvigad öfver de scener
hon fär bevittna, högljudt på. hjälp. Lyckligtvis är hennes trolofvade nära och. han
träder in, ätföljd af polis, och den berusade mannen arresteras. Modern, som miss-

 

handlats af sin älskare, dör pä lasarettet, sedan hon gifvit dottern ät fästmannen.
Och allt blir sålunda godt och väl igen.

 

6- Max går miste om ett rikt giftermål.

Kemisk seen af Max Linder.

Max, hvilken sedan läng tid tillbaka- är på jakt efter en fästmö, sättes iförbindelse med
en familj, som har en förtjusande dotter att gifva bort. Han skall just pä en aftonbjudning
till familjen i fråga, dä han upptäcker, att hans benkläder fätt en betänklig rispa. Han lagar
denna sä godt sig göra låter, men under aftonens lopp har han många gånger anledning att
frukta, att rispan skall gä upp igen. Senare under balen när hans ångest sin höjdpunkt.
Slutligen inträffar katastrofen, och rispan i benkläderna, som han gjort sig sä mycken möda
att dölja, upptäckes af gäster och värdfolk. V I I

Värdinnan är nog grym att fästa en svärmare på det kritiska stället, och Max nödgas
lämna balen under de närvarandes högljudda skratt, allt medan svärmaren sprakar o. gnistrar.

u-I-
Barn ega tillträde.

äldre lzsta pl. 50 öre, 2zdra pl. 35 öre, 3zdje pl. 25 öre,
barn lzsta pl. 35 öre, 2:dra pl. 25 öre. Szdje pl. 15 öre.

 

Entré:

 

Klippan 1912. Tallbcrgs Tryckeri.

Information

Title:
Bjufs Biografteater
Printed year:
1912
Place:
Bjuv
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain