#4274: Biografteatern

1 lippans Folketsl Hus
-1 Söndagen den 25 Fehr. kl. 4,30 eeh (i e. nl.

 

 

 

 

PROGRAM

 

 

1, Amerikansk konsitfilm!

. Hans och he nes barn.

Spännande nntidsdralna i 30 afdelningar.

Alfred Linke har blifvit utnämnd till kapten. Pa ett besök
i sitt hem förälskar han sig i en fattig flicka, som tillsammans

Amerikansk konstfilm!

 

 

 

 

Tiden går. Ett är har gått och Annie, som lefver i stor
nöd, utsätter, tvingad däraf, sitt och sin mans barn vid sina rika

med sin moder lefver pä hans föräldrars stora landtegendom.
Handlingen försiggår i en farlig tid. Hvar dag kan kriget ut-
bryta, och medan Alfred Linke delar sin tid mellan sina föräldrar
och den unga flickan, han kommit att älska, blir krig mellan Spa-
nien och Amerika förklarat.

Tjänsten kallar den unge kaptenen till Philippinerna. Af-
skedets timme är inne, men dä han reser bort .följer den unga
flickan, Annie, med. De lata Viga sig, och lefva samman en kort
tid tills kaptenen reser bort.

Kaptenens föräldrar neka emellertid att erkänna Vigseln: det
är en mesalliance sonen ingått, som de icke kunna förläta, och

svärföräldrars dörr. Den fattiga modern kan ju knappt reda sig
själf.

Trots llon lefver skild från sin son, lefver denne alltidi
hennes minne och tid efter annan mäste hon med hjälp af alla
slags konster se sin son igen. Till slut blir längtan henne för
stark, hennes lif är knutet Vid barnet, hon mäste hafva det
tillbaka.. "

Hon omtalar allt för svärföräldrarna, och dä dessa höra att
det är deras barnbarn de ha tagit till sig, förläta de sonens val
och erkänner Annie som deras dotter. Kriget är förbi; Alfred
Linke, som alla trodde Vara död, Vänder tillbaka hem och Annies

sorger äro slut.
Den fattiga unga flickans äfventyr är . . .

 

 

olyckligtvis kan icke vigselattesten skaffas; den har blifvit stulen
af en man som hatar Alfred Linke och älskar Annie. I

 

3. 1 u

;Fralanlreeeeldalen eller Harry nareelpne alerupprallelee. 

 

 

I...
I...
Samhallsdranla 1 30 afdelnlngar. :gig
I .I

 Harry, ende son till fabrikant Hovard Randolph, har i hela LLFran och med i dag är aflöningen nedsatt med 10 proc. 
 sitt lif icke blifvit nekad nagot, dä denna sorgliga svaghet för 1 Hovard Randolph". 
IIII honom hän till att blifva drinkare, blir han ställd till ansvar n u , u u , IIII
I... för detta af sin fader. Harry lofvar bättring, men kantyvärr .A-rbetarnazl laestorlla Ofyar (larmar S111 forra knaPPa allomllgs 
I... ej halla detta utan äterfaller snart i lasten. Vid ett sådant nedsatlanfle, Valla, an 150111311-th att uppvakta fabrlkarltalla Ioalol :::=
nu anfalla bllr han l arena aa beskyrlaa en ung nicke, Nelly, för Harry bhl: kommltfens Ofdfoljandq- Def 10111" dock ett nel Pa nu
I". de närvarandes närgångenhet. Harry blir en dag, dä han in- daras anllallarl- Da kammaren gala? fragar HOVard IRalldOll-lll 
träder berusad till fadern, af denne bortjagad. Harry sjunker S111 gamla JGrotlallara Gnggs llVarfOr Harry Var med 1 komma-1" 
allt djupare och djupare och en dag ser Nelly honom bland han 0011 denna Omtalar 1111 allt: llarrys kamp for tlllvaronl Nellys IIII
samhällets drägg. Hon igenkänner honom, såsom varande den h-.lalltamod .Och-"goda lllllytarlcla Pa 110110111- Fadern Skyndara at" 
som en gäng beskyddade henne, öfvertalar honom till att följa falla, al 5111, tjanarea tlll sonens-.rama dar han Slutar Nelly 0011 
med sig och en dag se Vi Harry och Nelly förenade. Af drin- S111 11119 Waarlga 50115011 Harry 1 Sma armar- IIII
karen Harry finns icke längre nagot kvar, dä han blifvit för- Atföljd af dem skyndar han äter till fabrikskontoret och 
Vandlad till en duktig arbetare. later inkalla sin son. Dä denne anländer gär fabrikanten bort 
Tre är äro gångna. Fabriken, hvarest Harry arbetar, har till det uppslagna anslaget, ändrar därpä ordet nedsatt till för- IIII
öfvergätt till en ny ägare och den nye chefens namn är Hovard höjd samt skrifver under namnet uHovard Randolph åt Son", I
Randolph. Hans första åtgärd är att i fabriken lata uppsatta därefter gifver han vänligt leende den öfverraskade Harry sin 

ett större plakat hvarä star: v hand. e

 

 

  

En neeekl Grekland  la Ored-

 

 

 

 

 

IIII En ung äkta man blir af sina gamla vänner inviterad till en
I spelafton. Som ursäkt för att han lämnar sin fru frambär han att
vacker kolurerad naturhlld. han skall pä sjukbesök.
I II Emellertid får hans fru en aning om sakens rätta sammanhang
 och beslutar med hjäl af kvinnans eviga medel svartsjukan att
-- P l 1
 göra ett slut pä mannens LLsjukbesökLL en gäng för alla.
5. Da mannen kommer hem mötes han af en stark tobaksrök,
- - hvilken t der ä ett manli t besök och dåI han tterli are u täcker
IIII y P g Y g PP
K 0 n s t l m K 0 n s t l m  en främmande herrhatt flammar svartsjukan upp.
, :H- -
...I .
SleQnS "l" K t i .t t.
5555 OIIS 9115 11111 al 1011.

Stormande skrattsneees.

 

 

 

I
o En konsthandlare kommer en dag in i ett kafe med nagra taiior
.   under armen, och utbjuder dem till salu. Han påstår. att de äro
. stora mästares Verk och deras namnteckningar finnes äfven där

Han gär fram till en herre och bjuder ut en af dem till ett pris
af 35 kr. och framhåller, att ett sådant tillfälle ej mer skall yppa
sig för honom, att fä köpa en sådan tafla för ett så, billigt pris.

Historiskt skådespel i flera afdelningar.

 

 

Sardanapolo, konung af Ninive, tog ej stor notis om sitt lands IIII Efter nagot betänkande gär han in på. affären och lägger sedan
väl eller Ve, omgifven af sina manga hustrur lefde han i sus och tallan på. en stol bredvid sig.
dus, till stor förargelse för folket. Folkets förtroendemän, Arbaoe En engelska kommer in och da caféet är fullsatt af människor
och Belesi, förehöll honom detta, men han ville ej höra därpå, och IIII - slår hon sig ner pä den tomma stolen, utan att märka taflan som
för att ännu mera Visa sin makt, upphöjda han en vacker slafvinna .-:. som ligger där. Dä hon om en stund reser sig, ser herrn med be-
till drottning. Landet led nöd och härjades af fienden, men Sarda- :.:. störtning, att målningen pä taflan fastnat pä damens ljusa kappa.
napolo föredrog hoflifvet framför krigets besvärligheter. Folket och IIII Han springer upp och rusar efter henne. Den engelska damen blir
konungens hustrur uppmanade honom att leda kriget, men det var förskräckt banar sig väg genom mängden och ilar därifrån sä fort
för sent, han blef slagen och drifven pä flykten. Dä allt hopp Var hon kan. Snart har hon hela folkmassan efter sig och en Vild jakt
ute lät han sätta eld på slottet och dog själf pä bälet, Omgifven af IIII uppstår. Vi öfverläta till den ärade publiken att själfva se slutet
sina manga hustrur, hvarefter Jåsnden ödelade landet. af detta äfventyr. x

1 IIII

 

Förbudet mot barns bevistande ai föreställningar är numera upphäfdt.

Till första föreställningen ega barn tillträde Imot 10 öre.

 

Klippan 1912. TullbcrgsTl-yckeri.

Information

Title:
Biografteatern
Printed year:
1912
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain