#4268: Göta

Lördagen den 13 och Söndagen den 14 April
Lördag kl. 7,10, 8,10, 9,10 e. l. Söndag kl. 4,10, 6,10, 7,10, 8,10, 9,10 I. m.
Till Söndagens första förevisning ega barn tillträde mot 10 öre.

 

 

PROGRAM

 

1- VECKO-REVYN

-I Nytt från alla land. -

 
 

2.

nets rö

II
II
II
II
II
II
Il
II
II
II
.I
II
II
I
eller H
II
II
II
Il
II
II
Il
II
II
II
II
II
II

   

Från hjärtlöshet till ånger.

 

 

Spännande kärleksdrama.

Paul underrättar sin rike far att han utvaldt en blifvande maka och ber om
faderns samtycke, ehuru hon är fattig.

l glad förväntan sitta de unga tu i afvaktvan på. svaret. som ocksa kommer.
Det är kort: Paul skall skilja sig från sin fattiga flicka ooh förenas med den, som
fadern utsett.  honom. 

När de unga tu infinna  hos den stenhårde fadern, visas de ut. Men att. ll
den gamle ej är alldeles utan känslor visas af hans förtviiian efter skilsmessan. 

Åtta år ha gått ooh fadernsl har har granat af sorg. Samvetskvalen gnager 
på hans frid, och så får han af en van höra, att Paul allidif och efterlämnar, maka 
ooh tva barn, ehuru dessasl vistelseort är obekant. ll
En dag sitter den gamle i parken ooh ser hur barnen tunlla om på. gangarna, 
da plötsligen en liten parfvel faller och skadar sig. Den gamle skyndar fram, tar 
den lille i sina armar ooh ilar på den lilla systems utsago till deras hem. ll
Här igenkänna de hvarandra. Modern är Pauls maka! .-
Men för den angrande gubben finnes nu ingen förlåtelse. Hon visar ut honom, 
liksom han en gång visade ut, .Paul ooh henne. Il
Och ater sitter den gamle i parken och vill träffa sina barnbarn. men modern 
har förbjudit dem tala vid honom. Syster-n fattar emellertid det beslutet att försona 
den gamle och modern och hur detta tilfgär, visats V:i .elitserie "välspelade agenter, 9,11

I

Ett sevärdt, gripande drama. .-

  

3- Den kvinnliga klädedräktens förändringar

genom tiderna. I
En intressant bildserie från olika århundraden.

 

 

Spetsbergen.

Up ta et vid StraxrudMHoels Expedition.

 

Omväxlande och storslagna seenerier från höga norden.

Strafiatf fåfänga

eller

Modistens baläfventyr.

 

 

 

 

En ung flicka är anställd i en modeaffär som inaimekin, d. v.  skall profva
och uppbara alla. klädningar och hattar för kunderna. i

En dag får hon ett bref från en väninna med inbjudan till en bal pa kvällen.
Men hon har ingen passande kladning.

I affären infinner sig samma eftermiddag en dam och bestämmer sig efter
manga profningar af kläderna pa den unga flickan för en dyrbar kladning och kappa,
som skall bäras hem till henne. i

Det är endast. två timmar kvar till balen och vårt bntiksbitråide faller offer
för frestelsen, ikliider sig de köpta kläderna och gar pa balen.

Knappt har hon här dansat nägra steg. förrän hon trasslar in sig i en annans
klädning och ett stort hill rifs på den dyrbara kladningen.

Förtviflad beger hon sig bort från balens glädje och sätter sig i hemmet att
försöka laga kladningen och sa aliåimnar hon den hosl agarinnan. Denna upptäcker

" snart svoket och skyndar förbittrad till affären, där det snart uppdagas att den unga
tiickan och hennes fåfänga äro skulden till det hela.

Polis tillkallas, men ägarinnan vill ej att hon skall straffas, och sedan den brotts-
liga fått äfven prinoipalens förlåtelse, slut-ar det hela med försoning och ånger.

En enkel, vacker, välspelad historia ur dagliga lifvet.

6- .Tantolino på serenad.
-I-

Barn ega tillträde.

 

 

Biljettpriser: Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
m IEI-Il: lill plats 35 öre, 228 plat 25 öre, 3:0 plats 15 öre.

 

Klippan 1912. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Göta
Printed year:
1912
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain