#4266: Biorama

Torsdagen den 29 Febr., Fredagen den 1, och Lördagen den 2
kl. 7.10, 8,10 och 9,10 e. ni.

Söndagen den 3 Mars kl. 4,10, 6,10, 740, 8,10 9,10 e. In.

 

Till Söndagens första forevisning epa harn tillträde mot lll öre.

 

 

 

"PROGRAM

Det sköna Frankrike

Betagande vackra senerier från en färd uppför floden Vauslnse ,
genom en af Frankrikes romantiska trakter..

 EIFELTORNET

intressant verklighetsliild.

 

l.

 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::ll ::
.1:1I 3 r t " .r ::
ll l " ll
:Ek e a t a :E
::ll ll
.lll elleI 
::i, 11 i s:
II o II
.I I.
:ga Goddagsptltarnc som brandsoldater. g:
Ill . .. . .. ll
Hi, Komedi ur lattingarnes varld. :g
=: l Tre unga dagdrifvare ur societet:en finna en dag, att deras lif iir ohyggligt 
 tråkigt. Do besluta. därför att för omväxlings skull göra någon nytta i samhallet. 
 Den ene får en god idö. De- skola uppsatta en frivillig brandkår, och fadern ger: 
.m förtjust de unga. odagorna. sitt samtvcke. Il
 Präktiga- lirandsoldatsunitormer aiiskallas förutom all annan erforderligI attiralj, 
 och de unga .männen visa sig .i societeten i sina nya kläder ooh bli mottagna som 
.yli värkliga hjältar, till den grad, till ooh med att de unga damerna go de andra. lvl
 ballejonen på båten, hvilket i sin tur gör att. dessa ookså  in i den frivilliga. 
I. brandkåren Il
i .
  kommer första allarmen. Eldsvada har uthrutit- i ett 2-våningshus tidigt 
:: på. morgonen. Alla tre väckas ur sin goda- söinn af brandklof-kans infernali-skri 
1::1! ringningar. Det iir svårt att ga upp, och det tar tid att klä sig, göra toalett, 
jIIJl parfyinera sig, (-haniponerii.  Ietif. I.
::l Under tiden brinner det friskt i huset. 
I. Efter mycket. om ooh men fiir man ut sprutan och efter ett ömt. farväl af alla I.
Il l ,, .. i - . . . .. . - II
:är kara., sota sina. nickor har det at. I.
Det. brinner alltför-nt i huset .I
I. .l - ll
 När nian efter mycket om och men kommer fram, ramla just de sista för- 
:Il1l kolnade resterna af byggnaden. Ile tre som startade företaget, ta dot-k det hela I
:: t med ro, tröstande sig i en automobil med sina fästmör, hvilket renrlerar dem en I:
 Völförtjåimit öfversliolniug af den värkliga. brandkåren. ::
.IJ . . . b I.
:III En ii piriskande komedi med ovanli t odt s el. . .
:ri .1.
l:-ä-II.II..I...I-II..II..III-...III-...II-...I-I...II...l....lll..llll::
.II.I...I....II.I....l-...IIIIIIIIIIIIIIII.III-...III-...III-...IIIIIIII
i Hi
[El-ll 4. o 
JTI IFL!
Jil lfl-l
:lb-l
[Ei-JTI. eller 
l-lg. O lo 
in Den forne straiiangens bekannelse. 
Jil Ett drama ur de ol ekli es värld. lll-l
l lthi straifange frigafs en manad tidigare än som föreskrifvits i domen på li-LFL,M
[El-ll grund af mönstergillt upltiföraude oi-h lyokönskades på. fängelsets kontor af perso- 
 nalen. Hemma sitter hans fattiga. hustru ooh i en gripande scen träffas de bà- n-

 da olyckliga. 

FL.. l". d. straff-(ingen skall nu bli en samhi-"illsduglifgy medlem ooh söker arbete 
lE-Tl H men något arbete star ej titt få.. l vild förtviflan beslutar han sig för att 
 till hvad pris som helst skaffa sig ooh sin hustru bröd. Lät.
 Vi förasl sn in i lålttingarnas värld, en förnäm klubb, där dagens stora 
TEI tilldragelse är en stor juvolst-öld. 
 Den bestiiiliie berättar för en detektiv hola historien och visar honom tre 
TEI: fotografier alf de misstänkte. dai-ibland ett. af var frigifrie straffange. Ilgll]
LJ På en nattlig färd träffar så detektiven på straffàngen under misstänkta Pr-
Dql omständighet-er. igenkäniiier honom efter fotografier-na och beslutar att experi- 
1] mentera med honom för att utforska hansl skuld. [Ef
mfl Han tar honom hem, visar honom vänlighet. klär upp honom ooh lägger [ill
mig ut ett för-sitt, en diamant-ring pa en plats i rummet. Men efter en kort nieii lä,-
Ldm häftig kamp i ensamheten segrar det goda hos förre straffàngen och han belö- àd
Bl] nas med en större päningsumma för sin ärlighet. MIT
EFI-l .l en förtjusande slutsoen se vi ett par år därefter hur detektiven belönas lll
Jill-lä: för sin människoviiailighet. 
Q Ett värkligt gripande drama nr de elandipas varld. Gharmaxnt spel. in

i " - - f -

I

O

På. den store Napoleons
faderneö.

Bastia med omgifningar.

Bastia, grundlagd 13833 ooh förr en tid hufvudstad pà ön Korsika ooh beläget
pà dess östra kust, är nu en medelstor stad med liilig handel och industri, bl. a..
för tillverkning af utmärkta klingor ooh stiletter (sådana. ha ocksa korsikaiiare myo-
ket bruk för). .Utanför kusten drifves ett omfattande sardell- och. korallfiske. I det
inre landets bergstrakter spelar får- ooh getskötseln en väsentlig roll som närings-
källa för befolkningen såsom äfven framgår af hvad vi mötay under den färd vi här
få göra genom växlande och vackra landskapstaflor fran Bastia till den i hafvet
utskjutande bergsndden Corso.

 ltöölNETS APA.

Kemiskt. Skrattpjäs af första rang.

 

 

 

 

 

Barn ega tillträde.

 

Biljettpriser: Aldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 36 öre, 3:e plats 25 öre.
Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre, 3:e plats 1-5 öre.

 

 

Klippan 1912. Tullbergs Tryckeri

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1912
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain