#4265: Biografteatern

nl

 mgral- eatern

i Klippans Folkets Hus
i. Söndagen den 31 Mars 1912e kl. ll och 5,:we. m. vf

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

nrm

nell salig svärmurs minne.

Stormande skrattsueees.

o oo I
l  v  Gottlieb Wurm har en särdeles stor respekt för sin aflidna svär-
- 1110154

Så fort han försöker bedraga sin fru, ser han svärmoderns bild
hotande blicka ned till honom och då sviker honom modet.
En dag erhåller Grottlieb en biljett af följande innehåll:

LLMin söte Gottlieb!
Jag är alldeles förtjust Ii dig. Gör dig i afton under någon
förevändning fri från din fru och möt mig vid skogsdungen.
En obekant som älskar dig vansinnigtu.

Gottlieb är naturligtvis fast besluten att följa kallelsen, men
det är icke så lätt att komma undan hans frus vaksamma Ögon. Det
lyckas dock. På vägen möter han en blomsterförsäljerska och då
Grottlieb är gentil, vill han köpa blommor att ge den okända, men
då - han skall betala förvandlas blomsterförsäljerskan till hans salig
svärmor. Förskräckt flyr han, och då han efter otaliga strapatser
kommer hem bekänner han allt för sin fru, som förlåter honom.

 

 

Mimiskt drama i

akter af Urban Gad.

 

li ill Y

 

 
   

lhufvudrellen den berömda skådespelerskanFröken Asta Nielsen.

lzsta akten.

Ehuru Magda Vang är endast ett par och tjugo år, har
hon dock redan länge måst försörja sig själf. Redan som barn
förlorade hon båda sina föräldrar. En faster åtog sig då det
öfvergifna barnet, men dog medan Magda ännu hvar helt ung
iiicka, och hon såg sig tvungen att själf genom sitt arbete för-
tjäna sitt uppehålle.

Magda har alltid varit mycket musikalisk, och då hon dess-
utom åtnjutit en god undervisning och sålunda äfven är teore-
tiskt bevandrad tonernas sköna värld, beslöt hon att blifva
musiklärarinna och fick snart, tack vare sitt angenäma sätt, sin
skicklighet och anspråkslöshet rätt många elever, isynnerhet
barn från burgna hem. Dagarna förflyta sålunda temligen sorg-
löst för henne, men hennes verksamhet, trots det hon verkligen
håller utaf sitt arbete, tillfredsställer långt ifrån hennes drömmar.

Sådan är situationen då hon en morgon begifver sig från
sitt hem vidl Gamle Kongevej för att glfva en lektion ute i
Pileallén. .

Solen lyser så frestande, ännu är luften frisk och sval och
Magda får en sådan lust att innan de tröttande speltimmarne
börja dricka en kopp kaffe i en sommarrestaurant. Hon ser
på klockan. Jo, när hon tager med spårvagnen dit ut och skyn-
dar sig med kaffet, så kan hon nog hinna i tid till sin lektion.
Hon stiger upp i en spårvagn och här gör hon genom en slump
bekantskap med den unge ingeniören Knut Svane. Han pre-
senterar sig för den unga flickan och de dricka kaffe tillsam-
man. Allt för fort flyr tiden för de unga och Magda upptäcker
att det är hög tid för henne att begifva sig till sitt arbete, och
1de unga måste skiljas.

En månad har föriiutit sedan Magdas första möte med,

Knut. Hon sitter hemma hos sig själf och undervisar en liten
flicka. Då ringer det på dörren och brefbäraren aflämnar ett
bref. Förvånad betraktar Magda den obekanta stilen, och stor
blir hennes öfverraskning, då det visar sig vara en inbjudan
från Knut att tillbringa sommarsemestern på landet hos hans
fader, kyrkoherden.

Alldeles öfverväldigad af sinnesrörelse gifver hon strax sin
elev fritt och sätter sig att slårifvawtill Knut, latt hon tackar
och kommer. .

Sommaruppehållet närmar sig sitt slut och det är söndag

morgon. Magda sitter ute i trädgården och läser i en bok, men.

hon kan ej hålla tankarna samlade. Det var alltså detta hon
hade gladt sig så mycket åt; detta uppehåll i ett vackert och
treiiigt hem, hos goda människor, men nu, då hon snart igen
skall tillbaka till arbetet, tycker hon, att det varit en död och
enformig tid, utan några som hälst upplefvelser, alldeles icke
hvad hon hade tänkt sig, och hon är egentligen ganska glad
öfver att hon snart skall tillbaka till Köpenhamn. Hon blir
störd i sina drömmar af att prästen med sin hustru och son
komma ut för att gå till kyrkan. Knut beder Magda följa med,
men Magda som aldrig kändt sig dragen till kyrkan afslår hans
önskan, men samtycker att följa honom till trädgårdsgrinden,
hvarest hon blifver stående åter försjunken i sina drömmar.
Då fångas plötsligt hennes öga af ett egendomligt upptåg som
närmar sig på vägen. Det är en kringresande gycklaretrupp
som kommit till byn och nu är på presentationståg genom den.
Bland artisterna finnes en ung cowboyklädd man till häst. Då
han ser Magda rider han ut ur ledet och passerar tätt förbi
henne, i det han ridderligt svänger sin hatt. Magda stirrar
betagen efter honom. Det var kanske äfventyret H och af den
lille pojke som slutar tåget och utdelar program får hon veta,
att det är truppens attraktion, coWboyen och hästtämjaren mr
Rudolf. k Då Knut kommer hem från kyrkan får Magda hvarken
rast eller ro innan hon fått visa honom det frestande cirkus-
programmet, och till deras olycka låter han öfvertala sig att
följa henne till aftonens föreställning.

Med heta kinder och klappande hjärta har Magda åsett
cowboyens vilda ridt, och efter föreställningens slut förmår hon
Knut, fast mot hans vilja, att ledsaga henne ned i cirkusstallen.

Cofvboyen, som observerat hvilket intryck han gjort på den
vackra Sickan, följer efter henne och Knut då de gå hem, och
det kommer till en våldsam scen mellan de båda männen.

Då Magda om aftonen kommer upp på sitt rum, är det
henne omöjligt finna hvila efter aftonens sinnesrörelser. Hon
släcker lampan och slår sig ned iden vackra sommarnatten vid
det öppna fönstret. Då hör hon plötsligt ett buller och cow-
boyen står framför henne. Med ett språng är han inne irum-
mct. Den förfärade flickan vill ropawpå hjälp, men cowboyens
demoniska väsen hypnotiserar henne, så att hon viljelöst sjun-
ker i hans armar och samtycker att fly med honom, sedan hon
med ett par ord meddelat Knut sitt förtviflade beslut.

2zdra akten.

Det är vinter. Knut år åter i storstaden. På en morgon-
promenad fångas hans uppmärksamhet af ett stojande par som
kör förbi honom i en droska. Han igenkänner i mannen mr
Rudolf och följer efter vagnen, som stannar utanför ett artist-
pensionat.

I artistpensionatet har Magda hela natten väntat på Rudolf.
Då hon kommer in i salongen frågar hon de andra artisterna
om ingen -sedt honom, men får nej till svar. Då inträder Ru-
dolf tillsammans med en kvinnlig artist. Magda förebrår honom
men får endast en axelryckning till svar och lämnar med sin
väninna den förtviiiade Magda. Strax efter inträder Knut och
lyckas han öfvertala henne att följa honom och börja ett nytt
lif. Hon hemtar sina kläder, men möter Rudolf i dörren. Det
kommer till en scen och hans kypnotiska makt gör sig åter
gällande och viljelöst sjunker hon till hans fötter. Ingen mär-
ker attÅKnut träder in; lian ser paret och drager sig ljudlöst
tillbaka För alltid är Magda sliten ur hans hjärta.

Ar hafva förilutit. lMagda och Rudolf hafva färdats om-
kring med landsortsband. Ständigt har det gått längre utför
för dem och de hafva nu hamnat på en liten förstadsvarieté.
Rudolf fortsätter sitt vilda lif, men Magdas tålamod tar slut
och i ett anfall af svartsjuka öfverfaller hon en af sina rivaler
på scenen för öppen ridå. Stor skandal och ögonblickligt af-
sked. Då Magda ej mera vill arbeta vid någon cirkus och Ru-
dolf ej får något engagemang utan henne, får Magda försörja
dem båda. Hon får plats som pianist i en restaurationsträd-
gård, medan Rudolf sjunker allt djupare. En dag kommer Knut
Svane med sällskap till den trädgård där Magda spelar. Hvem
skildrar hans häpnad då han i den härjade pianisten igenkänner
den kvinna han haft kär. Han frågar kyparen om han kan få
ett samtal med henne, och denne som lförstår frågan på sitt
sätt, svarar att det låter sig göra, och visar honom upp i ett
separatkabinett. Kyparen och Rudolf komma sedan öfverens.

De båda herrarna hafva emellertid gjort upp räkningen
utan Magda, som nekar att träffa Knut, men Rudolf tvingar
henne med våld in i rummet. Gripen af minnen från flydda
lyckliga dagar sjunker den olyckliga kvinnan gråtande ned på
soffan. Knut söker öfvertala henne följa sig, då han vill för-
sörja henne, men. allt förgäfves. För Magda är lifvet förbi.
Rudolf lyssnar vid dörren. Han hör en manlig röst som vill
öfvertala Magda att mottaga pengar, men att hon nekar. Utom
sig af vrede störtar han in i rummet. Han igenkänner Knut
Svane och förbittrad öfver att det år honom han drifvit Magda
in till vill han störta sig öfver honom, men Magda kastar sig
emellan och lyckas  Knut ut samt låsa dörren efter honom.
Nu vändes Rudolfs raseri mot Magda och då han vill gripa fast
henne stöter hon ned honom. Som bedöfvad ser hon honom
död för sina fötter.

Vid trappans fot står Knut ännu kvar, då Magda föres
förbi vid polisens sida och utan att igenkänna någon stirrar hon
rakt framför sig. Knuts ögon fyllas med tårar, och för hans
inre blick drager en bild förbi från den sommarmorgonen. då
en ung kvinna med leende ögon först log mot honom ute iden
vackra gamla parken.

 

Barn äga ej tillträde.

Tullbergs tryckeri, Klippan.

Information

Title:
Biografteatern
Printed year:
1912
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain