#4263: Göta

Bl0GRAF-TEATERN

 

Lördagen den 6 och Annandag Påsk den 8 April

Lördag kl. 7,10, 8,10, "9,10 e. m. Annandag Påsk kl. 4,10, 6,10, 7,10, 8,10, 9,101 e. m.

 

PROGRAM

 

1. Poul-(amg världsmästerskap I

eller

Hur tjufven blef förste marathenlöpare.

En trasig usling gär förbi en klädeshandel och utbyter sina kläder mot en skyltdockas,
utan att märka att ett plakat med en jättestor siffra, angifvande priset, sitter pä ryggen.

När upptäckten sker eftersättes han, men han själf råkar komma in i en större hastig-
hetstäflan, som pägår i grannskapet.

Hur täflingen slutar, hvad pris tjufven får och slutlig belöning ger bildserien själf god
idé om i en rad tokroliga scener.

Skrattretande. m Boende.

 

 

 

 

 

 

- IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
åi-.IIIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIII-UI...II.I......III-.IIIIIIIIIIIIIIII...-
IIII 4 IIII
.III 1 Å, IIII
III. IIuI
wall IInI
Inn! 8 l  [I - IIII
.III  IIIII
III!    IIII
jIIII IIII
IIII IIII
IIII IIII
:::: " ::::
IIII eller . IIII
IIII .. .. III!
:::: En cowboys upprättelse. :22:
III! null
:::: , m :en
:II-:g Karleksdrania fran Vilda Vastern. :5:3
III- . . I...
:::: Vi föras till en. dödsscen, där den lilla Nelly mister sin far och lämnas iit- ägg:
.III blottad och ensam i lifvet. IIII
=::= Den präktige sheriffen Dan Thomas kommer emellertid till och tar hand .Ii-:g
::=: om den värnlösa. -::
=:=: Tio är ha gätt och Nelly har växt upp till en hurtig, vacker Vilda Västerns :=:=

I". dicka, och i fosterfaderns bröst börja känslor af kärlek Vakna till ungniön. Han I"
...I skrifver ett kärleksbref till henne, men Nelly har redan fått en beundrare, som I...
III. hon träffar pä kärleksmöten i skogen, en käck ung cowboy, och en dag anhåller Imlll
I". han hos sheriffen om fosterdotterns hand. Efter en svär inre kamp och sedan m:

. , ua

::== han fatt veta att de unga tu älska hvarandra, ger han sitt samtycke och sönder- WH:
11 ., . .II M K .1-

:III rifver sitt karleksbref. I llmlll
:=:: Smekniänaden är öfver, och den unge cowboyen börjar i det stillasittande å=a
::: lifvet förfalla till en del oyanor. Dagarne tillbringas pä krogen och hustrun sitter ==::
llul hemma fors-Limmad och grater. lll
=::: En dag berättar sheriffen, att en mördare, Buck Reed, efterlystes och att :g::
.II- ett pris af 1000 dollars  satt pä hans hufvud. Samma dag råkar var unge I...
IIII . . ,, . ,, . .. . b IIII
III cowboy vid kortspelet och spriten pa krogen 1 gräl med en vild salle, ochihettan III.
==;: drar han sin revolver och skjuter ned honom. :==
:ggg Nu börjar en flykt och ett förföljande af den brottslige, som är ytterst 35::

III spännande öfver vilda hedar och vattendrag. och slutligen hamnar den brottslige null

:::: inne pä ett litet värdshus, där han gömmer  - :==
=:=: l Sheriffen har emellertid upphunnit honom, och i en dramatiskt spännande :gl-l:
Il" scen öfvertalar sheriffen honom, under det han visar honom bilden af hans unga Ill-l
:ll-2:: hustru, att ge sig fången och följa dem hem. . " :=::
lllll   " e  - , . S O H 0- m S III-
.I-l Hai bevittna vi nu n uppioid scen, .som utspela pa kiogen, hui den om I...

III- fallit för cowboyens kula, visar sin-tatuerade arm, pä hvilken stär B. R. (Buch IIII

 

 

==:: Reed) inbrandt, och därigenom i dödsstunden erkänner sig vara den efterlyste, :::=
.IEI fruktade banditen. , .Ill
...I - m - e s n. . . .II-
::=: Den unge mannen prisas nu for sitt dad och aterfores i sin makas armar. :==:
:::= Ett upprördt drama, rikt på spännande välspelade scener. :::
...III-...IIIIIIIIIII-III-IIIIIIII.IIIIIHIIII-IIIIIIIIII.III-III...-...-
I!!I.III-.IIII..III-...IIIIIIHIII...Ill-...HIHIIIIII-III--IIIIII-.Ii!!
.III-I.I..I.II....IIIIB-...IIIIII-IIIIII-II...--IIII--IIIIIIIIIII -
III-...IIIIIIIIIII...I...I...II.III-I......III-...IIIIIIIIIIIIII

 

 

 

 

 

 

3- KIOTO - JAPAN.

Uppseendeväckande scener ur japanernas lif, geishadanser, processioner,
hela djnrparksbilder m. in.
.Några sa intressanta, exotiska lefvande bihder ha aldrig förr förevisats här.
De äro absolut enastående och böra ses af alla.

4- Ziguenarlliekan Nan. I

Jack har förälskat sig i den vackra ziguenarflickan Nan. Då- han en dag till-
fälligtvis fär se Jim Hogan förnärma henne, tillrättavisar han pä ett eftertryckligt
sätt Jim. Jim, som är utaf en lägsinnad och hämdgirig natur, hämnar sig pä Nan.
Lyckligtvis blir Jack underrättad därom och skyndar till hennes hjälp. Jim Hogan
blir dä af J ack tillrättavisad pä ett sä eftertryckligt sätt att vi endast kan önska
att alla individer af Jim Hogans skrot och korn kunde komma under den erfarne
Jacks händer.

Den fega Bobby.

Kemisk.

 

 

 

 

 

 

Barn ega ej tillträde.-
lzsta plats 50 öre, 2zdra 35 öre, 3:de 25 öre.

Klippan 1912. Tullbergs Tryckeri.

 

Q

Information

Title:
Göta
Printed year:
1912
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain