#4262: Biografteatern

i Klippans Folkets Hus

 

Fredagen d. 27 kl. 8 e. m. Ioch Söndagen d. 29 Sept. kl. 4, 5,15 em.

Barn ega tillträde endast till Söndagens första föreställning-s tre första nummer
i mot inträde af 10 öre. "

 

1.

Non plus ultra! Konstfilm!

Nytt! Öfverraskande!

En intrg-ssani larv

Larven. puppan och fjärilen.

mm

Natnr och vetenskap. Kinematcgrafi i färger.
Den mest intressanta och lärorika naturhild som den moderna kinematografien åstadkommit.

2.

Vandringsminnen

iran Palermo

Förtjusande vackra scenerier från den konstsmyckade

staden. ,
III-...IIIIIIIIH.III-IEIII-IIIIIII-IIIIIIIII-IIIII IIII..IIIIIIII-IIII-II.III-...IIIIiI-IIIIIIIII-III.
lll-lll.IlllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Illlllllllllllllllll-Ill!!-llllllllllllllilllllllll
llllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-llIllllllllllllllllllll lll-llllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllQ
III-.IIIIII.III-IIIIIIIIIII....III-IIIIIIIIIIIIIIIII .III-II...III-.IIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIII-IIIIIIIIII .-

i i!

ll

II

ll

I.

I , ll

K I! l k i I .I l ::

lll

dr B EllSS f dellcr d dPllBSS lll a l "

ll . Il
ill V II
:: ==
II lllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIII lllIIIIIIlll-IIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllll Il
:: llllIllllllllllllllllllllllllIlllIIl-llllllllll lllllllllllllllllIIIIUIIIIIIIIIIllllllllllllllllll 
.I oo I Oo ou I .-
gg Ett mannlskopars lefnadsoden, tecknade for biograf af X. X. :g
ll ll
ä Stort socialt nutidsskådespel med det hrusande storstadslifvet och dess frestelser som miljö, i 3 akter. 
:: Handlingen tilldrager sig i det iglada Köpenhamn nuvarande tid. ::
s: i I ::
II Il
:: 1. Ett vanskligt studium. 13. Det första mötet. 25. Vännerna fresta. 38. En sträng fader. III:
:: 2. Det ömma moder-shjärtat. 14. Får jag följa Eder hem, 26. Hvarför kommer han icke? 39. Nu skall det vara slut. 
ll 3. Mynt pä fickan. i fröken? 27. En glad runda . . . 40. En god idé. II
:: 4. Ut i lifvet. 15. Ett fräckt röfveri. 28. Stackars Tove! 41. På räddningskårens kontor. I:
:= 5. Generalförsamlings-för- 16. Försoningen. 29. Ett sorgligt återseende. 42. En hygglig fristad. 
ll beredelser. 17. En söndagsutilykt. 30. En förnärmad herre. 43. Jag lofvar dig, det skall Il
:: 6. Glad ungdom. 18. Friluftsvarietén. 31. Sorgen skall dränkas. vara slut! M - i 
:: 7. Flitig ungdom. 19. En liten förfriskning. 32. Angest i hemmet. 44. En tur på landet. 
ll 8. Stämningen stiger. 20. Nej, icke i afton. 33. OcksåJ en som sörjer. 45. Hon kommer. II
:: 9. Generalförsamlingen upp- 21. Svikna förhoppningar. 34. I polisens händer. 46. Katastrofen. 
=: häfves. 22.V En förälskad. 35. Snyggt sällskap. 47.. En hastig utryckning. 
Il 10.k Fader och son. 23. Gage-dagen. 36. En ångrande syndare. 48. På olycksplatsen. I:
:: 11. Dagen därpå.. 24. Vi mötas i afton. 37. Räkenskapens timma. 49. Ett återseende. :I
:: 12. Färdig med studerandet. - 50. Fyra glada människor. 
Il ll
II .I
:: Direktör Saxild och fru äro mycket stolta öfver sin ende till polisstationen, där han mäste tillbringa natten. Då han 
ll son Gunnar, som i föräldrarnas ögon är ett rent praktexemplar nästa morgon en smula snopen inträder på kontoret, mottages 
:: af en ung man, och för hvilken kvinnor är ett okändt fenomen. han af sin aristokratiske fader, som finnerGunnars beteende i .I
:: En vacker dag, då direktör Sayild är på generalförsamling högsta grad opassande, med ett skarpt tillrättavisande tal. Slutet 
Il på Hotell Phönix, sammanträffar han där med nägra vänner, blir, att fadern för framtiden nekar sonen all hjälp. Nu visar 
:: och de begifva sig tillsammans ned i restauranten för att med Tove sig som den duktiga Hicka, hon också i verkligheten är. .I
:: ett glas afsluta generalförsamlingens strapatser. Här inner han Hon tager sig Varmt an Gunnar, tröstar honom och inger ho- 
II till sin stora förfäran sin son i ett af sidorummen iett mycket nom nytt lefnadsmod. 
=: tve-tydigt sällskap. Detta blifver grunden till, att Gunnar an- En tillfällighet för honom in i arbetets välsignelse och han I.
:: ställes pä faderns kontor. Här mötte han sitt öde i form af lyckas. Tack vare sin duglighet och faderns namn, får han en ::
II en mycket förtjusande ung Hicka, Tove. Hon å sin sida "ser god plats vid Räddningskåren. Vid en järnvägskatastrof, där :=
:: med mildare ögon på denne unge man än på någon af sina två tågé kört in i hvarandra, få vi se honom rädig ochebesin- .I
:: andra manliga kolleger. Det utvecklar sig så. småningom en ningsfull deltaga i de förolyckades räddning. Plötsligt står han :=
Il kärlek mellan de båda, men Tove, som är en förnuftig liten såsom träffad af blixten, den härdade räddningsmannen. Van 
:: flicka, försöker att hålla Gunnar på rätta sidan af dygd och att hjälpa vid olyckstillfällen, är han nu nära att svimma af I.
:: moral. sinnesrörelse. u Där bland de förolyckade ligger hans goda ge- 
:: De mötas om aftonen och roa sig tillsammans iall oskuld. nius, Tove. Ar hon död? Han tror det, men kanske är ej allt 
.I En afton, dä Gunnar som vanligt, stämt möte med Tove, hopp ute, kanske försynen nu lagt ett medel i hans hand att I.
:: låter han af nägra vänner öfvertala sig att gå med dem på ett rädds hennes lif, liksom hon räddat honom. 
:: kafé, och där fär han så mycket till bästa, att han fullständigt Ja, det var verkligen Tove, som låg där bland de förolyc- 
ll glömmer den lilla Tove, som troget väntar på honom. Drucken, kade och Gunnar blef den, som Jfick deltaga ihennes räddning. ll
:: som han är, tycker han emellertid, att han borde afiägga hos Nu ligger hon blek, men ändå vid godt mod, i det stora lasa- 
ll henne ett besök, men då hon icke är hemma, sätter han sig rettet och hennes Gunnar står vid hennes sida, fri från sinav Il
I. a .. - .. - .. 0 ..  .. I-
ll pa trappan for att 1nvanta hnnne, men faller snart 1 sömn. Da forra onda bojelser, star bakom henne som en man, som har I.
:: Tove kommer hem och finner honom i detta tillstånd, blir hon ungdomens stormar och oro bakom sig. Båda se med förtröstan ::
:: mycket förtörnad och jagar honom ned för trapporna. För att en ljus framtid till mötes. Gunnars föräldrar, hvilka hafva hört 
ll dränka sin sorg går han in på en tarflig restaurant, hvarest han omtalas olyckan och dess offer, men äfven om dess hjältar, ll
:: kommer i tvist med ett par tillfälliga gäster. Han blir nu förd veta nu att deras son är i goda händer.. 

 

 

3

IADTTÅ

- Mycket komiskt.

 

I edo  

 

 

 

 

 

 

 

 

äcffwto :lfuo eccfé wftommcrtdczao.

Hllmän bal söndag fr. hl. -7-12

 
 

 

Klippan 1912. Tullbergs Tryckeri.

2.111.

Information

Title:
Biografteatern
Printed year:
1912
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain