#4261: Bjufs Biografteater

nufs

Söndagen den 5. Maj

n. 6,30, 7,30, 8,30 em.

 

 

 

 

OBS! Sista dagen denna saison.
Barn age murade.

mlm
.

 

vPROGRAM-

1. i
Från en utflykt till den s. k. Edmund Klamm-
ravinen i Sachsiska Schweiz.

Vi fä här se en af de intressantaste trakterna i d i " i I
I, i .I . . .r- et Saclislska Schweiz: Lilla Vinter-
bergs-imponeranbde basaltkllppa; Prebischtors storslagna arkad, hvilken reser sig bland klippor-
na; Kamnitz pittpieska station, belägen pä botten af en ravin, dit man endast kan färdas i
bat; ravlnens förnämsta station, y.[-lerrnskretshem Lichtenliains vackra Vattenfall o. s. v.

 

 Petters lasa tär Fredagen den 13-

--- Kemisk bild. -- -

Vår vän Potter, hvilken är sorgligt päverkad af tron pä det olycksdigra datum af en
Fredag den 13, begär dumhet pä dumhet..

Efter en hel mängd af missödennppenbarar han sig slutligen hos sin fästmö, dit han
är bjuden pä middag, betäckt med smuts, gips och mälarefärg i alla möjliga skiftningar.

Verkan häraf är bedröiiig, och den olycklige friaren, som fallit offer för Fredagen den
13, blir utan misskund afskedad.

 

 

 

 

   

4 i lll
- I Ill
I I..
.ull
.III
II.-
.III
.lll
...I
...I
III.
IIII
llll
lll.
III. "i Jff
.lll jat=.
lill! ,
.ull . f
IH.. "Y ...I
.III -V I...
IIIB . . lll-l
.all I I .ull
:2:5 I Mytelogisk seen af Riche. 1 - ::::
.III i I ull-
:::: Denna älskvärda fantasiskapelse äter-gifver historien .om tvenne fattiga och :::
:=:: af åren tyngda .makar från Frygien, hvilkas öde Lafontaine skildrat i poemet :::=
.lll L:Filemon och Baucis". III.
 I i Jupiter-och Merkurius, som äro stadda  en. resa till jorden, uppträda här- ::=:
:::=" vid 1 mänsklig gestalt och komma slutligen till Fllemon och Baucis7 hydda för 
llll att där söka den gästvänskap, som förut öfverallt förvägrats dem. De båda lill
::== ålderstigna makarne mottaga pä bästa sätt de oväntade gästerna, samt ledsaga =:::
=:== dem dagen därpå, pä deras begäran, upp pä en kulle i grannskapet. Härifrån =:::
Illl se de, hurusom hela den närbelägna staden med dess omgifningar stär i lager, .II
I". med undantag af deras lilla hydda, som blifvit förvandlad till ett tempel. Se- Egg:
ll

dan Jupiter gifvit sig tillkänna, lofvar han de bädalfromma och barmhärtiga I.
makarne att uppfylla deras önskningar, om de hafva nägra dylika att framställa.
...I Det enda ynnestbevis, som da båda makarne utbedja ät sig, är att fä blifva
I." tempelvaktare i det nya templet, och att ej behöfva dö, den ene före den andre.

 

 

Il I . .

II=I Dä de uppnått den yttersta gränsen för en människoälder, förvandlas

::=: Baucis till en lind, medan Filemon förbytes i en ek. l

Il..

.lll
IBI..IIII-II.Il-IIIIII-I...II-IIIIIIIII-I.Ill-IIIIII--IIIIIIIIII

i!!III-IIIIIIIIIIIIIIIIIIII.III-IIIIQIIIII-IIIINIIIIIIII-...IIIIIII
III-IInal-lllmlnllnlIII-lllllnllilllllIllallanIIEIIIIIIIIIIIIIIIIIII
III-IIIII-III-III-...IIIIIII-IIIIIIIIIillNill-lilli-...III-III..

 

 

 

 

4. F  :Il E L S ll l ll G E kN. W

Dramatiskt skådespel af Paul Junka,
med fru Barhieri i hufvudrellen.

En stackars fattig gammal fröken, lele Févlicité,lväntar sig pä sin födelsedag ett besök
af sin gamla väninna, M:lle Hortense, hvilken, ehuru lika fattig som hon själf, aldrig brukar
glömma bort henne pä bemärkelsedagen ifråga.

lele Félicité, som gärna vill bjuda sin väninna pä något, godt, kan icke tillåta sig denna
lyx pä1 annat sätt än genom att sälja en gammal indisk schal, ett arf frän hennes moder, för
hvilken man i en klädesaffär bjuder henne tre francs. Men hon har svärt att besluta sig att
för en sä ringa summa göra sig af med sin schal, som för henne är ett dyrbart minne. Vid
utgaendet från klädesaffären hittar hon på gatan en med guldmynt späckad börs.

Den gamla kvinnan känner sig ett ögonblick frestad af all denna härlighet, men hennes
hederliga natur tager snart ut sin rätt, och hon gär med sitt fynd till polisvaktkontoret.

Samtidigt inkommer en dam för att efterhöra sin förlorade börs. Hon igenkänner den
pä kommissariens bord liggande börsen och vill lämna hittelön till Mille Felicité, som likväl
vägrar att mottaga nägot. 0

Men den unga damen, hvars namn är Mzme Vermont, har fattat intresse för den torftigt
klädda gamla kvinnan och följer efter henne i sin automobil. Pä sä sätt kommer hon under-
fund med hennes stora fattigdom,. och om aftonen, medan de båda gamla väninnorna med en
enkel tillställning fira högtidsdagen, kommer en betjänt och aflämnar till lele Felicité, som
icke vill tro sina ögon, förutom en präktig bukett, den indiska schalen samt en delikat fest-
måltid, jämte ett bref, hvari hennes välgörarinna meddelar, att hon i en bank deponerat ett
värdepapper, som tillförsäkrar lele Félicite en ärlig ränta af 1,200 francs.

5. NYTT! i Kemiskt! i "NYTT!

Den okynniga Augusta i handtverkslära.
Hejdlöst kemiskt.

   

 

 äldre .lzsta pl. 50 öre, 2zdra pl. 35 öre, Szdje pl. 25 öre,
- " barn l:sta pl.  öre, Zaira pl. 25 öre. Szdje pl. lö öre.

 

HW.- .f  Wave-vagina; 1

Klippan 1912. Tullbergs Tryckeri. i i .,

...w i

Information

Title:
Bjufs Biografteater
Printed year:
1912
Place:
Bjuv
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain