#4257: Skandia

giver

 

 

 

PROGRAM:-

Kinematografisk Veckorevy

Senaste serien. Nytt från alla. land. Denna vecka ovanligt intressant.

Amerikanskt lustspel.

Hvilken lycka att ha en vacker syster.

Amerikansk humor.

 

 

.III-III ...lill-"IIIÅIIIIII .III.Illa-lll.....Nunn-...Illmhlm III IIIIIII II Ilm- Ijgg: lll-
wIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII .III...ml-IIIIIIIIIIIIIIIIIII"III-IIIIII- III IIIIIII III IIIIIIIIIIIIIII .III-III...-

Storartad Sensationsnyhet utgifven af den stora1 världsfirman Kalemä, New-York.

Ett charmant dramai en mängd anslàende afdelningar. I

 

 

 

 

I.

:i

E:

I.

å:

.I

:i

I:

l:

.I

:i

:g .

Ei Ett sällskap amerikanska turister upptäcka på en resa i Ir- han säsongens lejon. Han tänker nu blott sällan på sitt Igamla

:g land ett musikaliskt geni. Detta, en ung man .vid namn1 Terenc, hem. Bankirens- dotter, som han älskar af hela sitt hjärta

EE bor tillsammans med sin moder li en liten stuga. i friar han till och får hennes ajaw. V -

g: Bankir Forest, en af sällskapet fattar intresse för den unge Tercncs moder har icke på länge hört något från sonen.
 lmannen och lämnar honom sitt Visitkort med uppmaning att. l sin förtvifian vänder hon sigrtill :prästen i socken och heder

:id besöka honom om han skulle komma till New-York. Bankirens denne om. I råd. Han råder Vden-gandeatt resa till Amerika

i: unga. dotter delar faderns intresse för den ung mannen. och söka efter sonen och gifver henne pengar till resan. i
g: Hädanefter drömmer Terenc om en framtid i Amerika och Modern kommer tillI New-York och uppsöker sin son vid en g
ai hans moder, som förstår hans önskan, offrar slutligen sina fäst. Han blir utkallad, och blir både ledsen och glad öfver- - i.
:g hopsparade slantar till att betala sonens resa med. Terenc är att se sin gamla moder, ledsen nar han tänker på huru :fast :I
i! snart på. väg till New-York. Ditkommen uppsöker han genast mön skall mottaga den fattiga gamla,

:g bankiren och blifver af denne på det hjärtligaste mottagen och Då. fästmön tycker att Terenc dröjer går hon för att se efter
 icke minst af hans dotter. hvad som så. länge uppehåller honom. Då hon får se den

i: Modern erhåller snart ett bref från sin son däri han skrifvcr gamla går bon fram till henne, sluter henne i sina armar och

:i huru bra han har det och huru glad han är öfver att han säger: wKom inb Och icke aktande på den gamlas tarfliga

i: reste dit. v . kläder för hon henne in bland gästerna.

Ei Terenc blifver allt mer och mer iir-ad och efter ett år är

I.

ll a f b c n e  I u n I i I g .

 Denna nlm kan betecknas siasnm något verkligt enastående I sant. spel, lsnensnllmng och Innennll.

.I p n 0 I I I ll n u I I

 llramals gripande scener ann sa dlnpgàende all de nvlllknrllgen mäste rnra nnane kansllgl sinne.

I.

I

:år --:::::::::::::: :: ::--- r?

 

 

 

Italienskt kavalleri.
Beundransvärda prestationer.

(Ny fotografering-att ej förväxla med förut visadeP
under).

Bland Brasiliens bnsknpshjnrdar.

En intressant tafla.

Denna väl upptagna film ger oss en god inblick i de brasili-
anska landtmännens och boskapuppfödarnas lif. Talrika hjordar
Ströfva omkring på de saftiga betesmarkerna, förlänande lif åt
den landtliga tailan. En scen som framställer dresyren af en
vild häst är ingalunda den minst underhållande.

Man må hålla med italienarna i deras Tripoliskrig eller inte
-- ett är sant, nämligen att det italienska kavalleriet räknas till
de basta i Europa. Denna alldeles nytagna film ger oss också
en förtrafilig bild af dess modal-na skolning. Ridten går öfver
berg och dalar, öfver strida floder och klyftor, och hästarna taga
hindren med beundransvard skicklighet.

Att ett eller annat missöde inträder ökar ju endast det spän- I
nande och intressanta i situationerna.

Osthandlarens hund.

Kemiskt.

 

 

 

Expressnyhet från Amerika.

llta ck ä r  Åä

eller

Senste stora slagnummer.

 

Bland prejare och bedragare i" Västern.

Fängslande dramtisk handling.

Herr Burton lämnar sin unga hustru på, några veckor,
då. han skall ut på en ämbetsresa. I samma pensionat som
fru Burton bor, finnes äfven en äfventyrare, af den sort
som aro bredvilliga att på en smutsig handling för-skaffa
sig guld. Hans planer hade nog också lyckats honom, om
icke en ung flicka afhållit frun och bedt dem bägge komma
upp på. sitt rum för att talaY om sakerna. i Men en sladder-
aktig människa är genast framme och omtalar för pensio-
natets ägarinna, att en man är inne på fröken Wintrophs

rnm. Hon går dit in för att öfvetyga sig om saken, men
fröken Wintrophs tager för att rädda den unga frun undan
vanära, hela .skulden på sig genom att gömma den unga
frun bakom ett draperi. Nästa morgon måste fröken Win-
troph-i lämna pensionatet. Fru Butons man är kommen
tillbaka, och öfverlycklig öfver att åter vara hemma sluter
han sin unga fru i sina armar, utan att ana den hjartesorg
som genom en barmhärtig kvinna besparats dem båda.

 

 

 

 

w Barn äga tillträde dock-skola de vara àtföljda av
i föräldrar eller målsmän.

Entré: 50 öre för äldre, 25 öre för barn.

.W vöfdsamf I joH.

Reserverad plats 75 öre.

TRANBER G.

:35::EH-HH:3353::HE:3853:11::ääiåiåiäåäiläååäämäg

 

 

 

 

C. F. Bergh, Accidenstryckeri, Kramfors. 1912.

 

 

 

 

 

 

 

il

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1912
Place:
Kramfors
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain