#4256: Biorama

KARLSHAMN.

.u
m

 

 

Fredagen den 5 Januari kl. 7,10, 8,10, 9,10 e. m.

Lördagen den 6 och Söndagen den 7 Januari
kl. 4,10, 6,10, 7,10, 8,10, 9,10 e. In.
Billighetsföreställning Söndag kl. 4,10: Barn 10 öre.

 

 

PROGRAMl

1- VECKANS NYHETER.

Senaste serien, direkt anländ hit från Paris. Läs nyheterna i Eder tidning!
Se dem å Biografen!

 

  

2- Dellys lan dtgård.

Ett fattigt sjukt barns historia.

Dick och Nelly äro ungefär jämnåriga. De bo i samma hus i den stora sta-
dens rökiga arbetarekvarter, dit solen sällan eller aldrig letar sig fram. Landet är
för dessa fattigmaris barn liksom en saga. Genom barnavänners försorg fär Dick
tillfälle att en tid vistas pä landet i snälla människors hem. Hans förtjusning är
naturligtvis stor, men han finner det svårt att lämna sin lilla sjuka lekkamrat, Nelly,
och tager ett ömt farväl af henne.

Sä kommer han ut pä landet och bereder den enkle landtmannen stor glädje
med sina barnsliga frägor. Kor och höns äro för den lille storstadsparfveln mycket
konstiga djur. Kycklingarna bli dock hans synnerliga favoriter och han önskar så
gärna, att lilla Nelly äfven kunde dela hans glädje. Han beslutar sig för att i mi-
niatyr göra en liten landtgärd ät henne, och planen gillas af landtmannen.

Vid hemkomsten lyckas han vinna modern för sin plan, och de bereda gemen-
samt öfverraskningar ät den lilla sjuklingen. Hvilken glädje det blir. Den lilla
glömmer sjukdom och allt inför den oväntade synen. Tänk, Verkliga småJ kyck-
lingar! Det gamla leksaksfäret blir ohjälpligen distanseradt. Men en rägnskur kom-
mer och förstör i grund de gjorda anordningarna, och i bitter förtviilan sjunker
barnet ned öfver resterna.

Vät och stelfrusen rinner modern sin flicka sä liggande, och det visar sig, att
sjukdomen genom denna händelse tager en Vändning till det värre. Den lilla fär
skiljas frän sitt glädjefattiga lif och gä till ett annat, där sol aldrig skall saknas.
Dick lägger i djup sorg en blomma pä hennes kalla bröst.

Gripande bild ur storstadslitvets skuggsidor.

 

 

3.ETT FARVÄLE

H eller

:= Sjömannens brud.

 

I: En hiltl ur lifvet.

II John är en ringa daglönare hos Ethels far, men vinner genom sitt behagliga
.- väsen den unga flickans kärlek. Men man kan icke lefva pä bara kärlek, och för
ll sitt bifall till de ungas förening, göra Ethels föräldrar till. villkor, att John också
II skall skaffa sig medel att försörja en hustru. Med gladt mod ger sig denne ut i
.I vida världen LLpä jakt efter lyckanu1 och tager hyra som matros pä ett skepp. Den
I. jakten blir långvarig, och under de är, som gä, komma stora förändringar för den
II i väntande Ethel.

.- Hennes hem drabbas af svära olycksöden. Fadern blir fränröfvad sin sista
ll egendom, och när han vill försvara den emot tjufvarna, blir hans arm bruten, sä att
II han blir oförmögen till arbete. Med fattigdomen häller äfven sjukdomen sitt in-
.. träde i hemmet, och modern nedlägges på ett svärt plägoläger. Inför detta skri-
l. ande elände, och dä som ett sista slag ett rykte sprider sig, att Johns skepp förlist
II med man och allt, gifver Ethel slutligen efter för faderns böner och skänker sin

:: hand ät en välbergad friare, som under tiden infunnit sig. -

:: Men ryktet om Johns död är osannt, och en dag kommer han oväntadt tillbaka 
Ill och nnner Ethel utanför hennes nya hem. Det blir en smärtfylld förklaringens II
:: stund. Men det ord, Ethel inför altaret gifvit, vill hon ej bryta, och-de älskande 
 skiljas för alltid. - h - Ethels make, som händelsevis kommit att bli vittne till 
II skilsmessan, visar sig rätt uppfatta förhållandet, och vill genom sin godhet mildra II
:: det ödetsP slag, som ej kunnat undgäs. 
II II
::llllllllllllllIIII-IIlllllllllllll.llllllllllIIIIlIlIIIIIIIIIIIIIII::
I...III-III......II-IIIIIIIIII...II-III......IIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIII-I

4- Ny attraktion från Soluppgångens land.

japanska brottare.

Sensationellt. - Intressant.

 

 

5- Familjen Jensens bröllopsresa.

Dråpligt skämtnummer.
I-
Barn ega tillträde.

 

 

" " " r: Aldre: 1:a. plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
L-.lim Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre, 3:0 plats 15 öre.

 

Klippan 1912. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1912
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain