#4253: Skandia

"5:27

 

 

 

 

 

giver

FllRESTLLNINli

å KRAMFRS TEATER

Söndagen 21 jan uari i 1912,
kl. 7,30 e. m.

 

 

== Senaste serie. ==

Kinemalografisk Veckorelly

visar leivalllle hillllll lill Illzlgshämllalslllna världen lundl.

Ser allt.

Express i dag från Paris.

Kinematografiska Veckorevyn vet allt. Läs världsnyheterna i Eder tidning.

U- Se dem å Skandia-Biografen. .w

   
 
   
 

[IA SKUGEN BRANN

eller

Genom eld och vatten för sin kärlek.

Spännande. Succés.

 

 

Vedhuggaren Filip Thomas, en idog och plikttrogen man, l får här ett tillfälle att godtgöra hvad han brutit. Han upp-
lefver lugnt och förnöjsamt sitt lif tillsammans med hustru 1 tager gladt kampen mot det rasande elementet och lyckas i
och dotter i Kanadas urskog-ar. En dag kommer ett med- sista stund rädda sitt barn ur lågor-na. Han får sedermera
delande till deras hem att Filips svägerska är på. väg att gästa förlåtelse och lyckan ler äter mot dem.
dem en tid. Filip har aldrig sett sin svägerska, men vet ej
hvarför han ej har goda tankar om henne. Det visar sig också 1.. Jim föreslår" sin hustru att hennes syster skall komma.
snart, att hans misstankar haft grund, ty han ser i henne en 2. Jim möter sin svägerska. . i
lat och lättsinnig kvinna. Hon använder alla till buds stående 3. De gifva henne sin enda säng. -
medel för att göra sig så intressant som möjligt, och det lyckas 4. Blanche är åter frisk och glömmer sittl löfte.
också henne att bedåra Filip till den grad, att han, glömmande 5. Blanche hamnar sig.
sina löften och plikter, tillsammans med henne lämnar sitt G. För sent, nästa tåg. om. fyra timmar.
hem. Komna tillsamman till bangården, får Filip där reda på 7. Skogen brinner.
att skogen brinner inärheten af hans hem. Då. han ser faran 8. Samvetet vaknar.
vaknar hans rättsbegrepp på. nytt, och han skyndar tillbaka 9. För att rädda sitt barn.

hem, för att bringa de sina hjälp. Han ser sin hustru försöka 10. En kamp med lågor-na.
rädda deras barn, men hindras af de rasande lågorna. Filip i 11. Frid och lycka.

 

 1,-.

 

Hudson-Fulton-festen den i oktober.

m- Storartade festlig-heter. W

. xx

 
 

 
 

  

Mästerverk.

--.-.- l
e l
l ,

  

.I ÅI
 7 l .i I
lndiandrama, inspirerat genom James Fenimore Cooperis romaner.

Kinematograferadt af American Biograph.

Prelag:rlie1reekealle En deg, då ar van 

år

G
I:
(1

I
I
EI
El
I
I

ä

 

sina romaner, och en tjänst,
gjord mot en indian, som aldrig glömts af denne, är just ett
sådant fall, hämtadt och inspireradt af Coopers romaner.

 

de flesta af oss läst något Brum får se den vackra in- 
af den berömda författaren dianskan,höfdingens squaw, 
Fenimore Coopers romaner blir han häftigt betagen i 
öfver de hvitas första sam- henne. Endast med ytter- H
 manträffande med de röda. sta nöd och uppbjudande -I
-. De veta då också att det af alla sina krafter lyckas 4-
:53: icke alltid var den röda ra- den vackra indianskan att g
i sens skuld att den hvita ra- värja sig för den våldsam- i
" sen blef hatad och förföljd me mannen. Hon skyndar å
"i af den röda. Icke nog med till lägret och då hon be- 90
 att de hvita inkräktade pä rättar hvad som passerat e.
 rödskinnens jaktmarker, nej gå rödskinnen genast spå ei-
., de togo mången gång med krigsstigem. Då underrät- l,
6 , - ... .o
i. våld deras kvinnor och for- telsen om det passerade på
ä de dem till sina blockhus. samt att rödsklnnen äro wpå 
i Till gengäld brände, sköfla- kiigsstigenr når nybyggar- .to
(1" de och förföljde den röda nas läger rådes Van Brum, 
e. rasen den hvita öfverallt var som afskys af alla de bätt- 
i den träffade den på sin väg. re nybyggarna, att iiy med få
 Men att vänskap och tillgif- sin hustru och tjänare. Ge- 
:I venhet mången gång rådde nom sina spejare få india- 
g mellan de röda och hvita be- nerna underrättelse om. liyk- i"
2,9 rättar oss Cooper i flera af ten, och vid en hålväg gen-

skjutas de. Den tappre
MohaWk-höfdingen utmanar Van Brum på envig, och sedan
han en stund lekt Imed honom, skänker han honom ädel-

I dobqltcåfléol. 63.6.

  

QWG) 9,009

 

   
 
 

li 0.;- n

Kort öfver-sikt af innehållet: Dzr Van Brum är en in-
divid, som saknar allt hvad rättskänsla är, despotisk och grym
till ytterlighet. En större stam af indianer på vandring, Mo-
hawks, har slagit sig ner i hans närhet. Höfdingens squaw

modigt lifvet. Den fege Brum försöker då att bakifrån ned-
göra Mohawken, men faller för en på afständ stående indians -
kula död till marken.

Brums hustru har såsom fånge blifvit förd till Mohawker-

de

,.( .geuéaigeion

(hustru) beder då sin man. tillkalla de hvites medicinman. Till-
frågad af höfdingen om, han vill se på barnet, visar denne ho-
nom hånfullt bort. Van Brums hustru ropar på indianen och
då hon får veta barnets sjukdom, tager hon en passande medicin
samt medföljer indianen till det sjuka barnet, hvilket snart, tack
vare den lilla iiaskans innehåll, blir friskt. Flaskan blir af den

nas läger, där hon helt säkert gått en kvalfull död till mötes
för så vidt hon ej en 1gäng i sitt lif genom att rädda det
sjuka barnet, förvärfvat sig den vackra indianskans tack-
samhet. Fetishen som räddade barnet åt lifvet, räddar nu
hennes eget. 3

q Ofvanstående är endast ett kort utdrag af bildens inne-

 

 

 

 

 

 

...e se? e.

  

tacksamma squawen buren och bevarad såsom en stor fetish. håll, hvilken för öfrigt är rik på spännande episoder.

JL

u , l
v "iv - l - . Ai l W I Y i p .V ff fri" r? n V L? i f är Mimi-f l "Y 1-49 . l-"tf v47 e.. w-
lrg. e se .e f e ee e) se  

4

  

Fm)

 

 -- W n I vlllllllonllll lllli KllliLllrsllEBl-lli.
LEGENDEN oll sllllilllilll. I y

Sagobild.

.I l . .. ,
l-ll-ÅP l f wif- .fc l ref-ä? i" de .si-7- 4 IC -ri- Til lf-Ö" , lift-if fl -
(s cab  . e ca, Lo r. qui o, eb, .ole l [ICQ-.10 c bl r) :2.969 H) (9, ö .IJ .

 

 

Mycket komisk och skrattretande.

 

Borggrefve Hans von Rheinfels, dotter Wilhelmina

sitter och spinner i väntan på sin trolofvades, den tappre
riddersmannen Loreleys ankomst.
A Kommen till grannskapet af borgen, känner den unge
mannen sitt hjärta våldsamt klappa vid tanken på sin
guldlockiga fästmö, samt fortsätter långsamt sin väg
framåt utefter Rhenstranden. Plötsligt uppenbar-ar sig
inför hans tjusta blickar en skara sjörå, mildt belysta af
månens strålar. Halft mot sin vilja glömmer sig den
unge riddaren kvar inför den förföriska tailan . .. Då
han ändtligen kan slita sig därifrån, märker han, att han
lämnat sitt hjärta i pant hos de sköna sjöjungfrurna.

Förgäfves försöker han sedan att i sin fästmös när-
het glömma de förtjusande, men trolösa sirenerna.

På själfva bröllopsaftonen kalla honom deras röster,
och Loreley, som ej kan motstå trolldomen, öfvergifver
sin unga brud och störtar sig i floden, där han ömkligen

En skoputsarpojkes resa.
genom Algier.

w Intressant verklighetsbild. 1

 

Max och hans svärmor.

 

 

 

 

 

omkommer.
å 5. .A .ll
.az -..0 . En verklig skrattpjes ef MAX LlNDeR.

 

oBs.l Tillåtna ef statens Blegrefbyrà ent
visas endast för äldre. Åldersgränsen 15 år.

 

 

 

Entré: 50 öre. Reserverad plats 75 öre.

Vömeemf JoH. TRANBERG.

 

 

 

 

G. F. Berghs Accidenstryckerl, Kramfors 1912.

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1912
Place:
Kramfors
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain