#4247: Biorama

ann.

 

 

Fredagen den 2 och Lördagen den 3 Februari .
kl. 7.20 och 8,40 e. In.

Söndagen den 4 Febr. kl. 3,30, 6.0, 7,20 och 8,40 e. In.

 

 

 

Storslaget dramatiskt Jätteprngram. I.

I: i23::I::EEE:i:EEEIHEIEHHEIHEäHHE:EIEHEHHHH :EHEEEHHI
ll I
== at
:: 1.  -- . I .g
.I II
I. I I
I. .I
ll I I I Il
.I En af sällsynt skönhet och rörande behag präglad bild ur barndomslltvet. som 1 hög I:
E: grad år ägnad att väcka till lif minnen af bästa slag från barndomens ljusa tid :I
i: och väcka genklang i hvarje åskådares bröst. 
ll 1
:: l. Mamma är i himmelen, den kärleksfulle G-uden har tagit henne från oss. 
I: 2. Mormodern tröstar den lilla flickan. 3. Ett är senare. 4. Ett frieri. 5. Jag 
ll har blott en mamma och hon är i himmelen, någon annan mamma vill jag ej hafva. ll
E: e. Det bevingade budet. 7. na bref sin himmelen. s. Mkt-.trasa inte. mamma, ::
:: kom snart äter. Din lilla flicka är så olycklig, ty pappa vill gifva henne en annan 
Il mamma. Om den gode Guden ej vill låta dig gå. hit, så bed honom taga Omig till .I
:: er, ty jag vill inte hafva någon annan mamma, jag längtar till dig. Din lilla Erikau. 
:: 9." Fadern. 10. Brefsänderskan öfverraskas. 11. För i barnets skull. 12. Bref: 
Il uAlskade Sylvia. Ar det icke en faders plikt att söka skydda sitt barn frän sorger. ll
:: Erika vill icke hafva någon fostermoder, hvarför vi mäste öfvergifva all tanke på 
g: förening. Lät oss fortfarande vara vänner, ty vänskap kan vara större än kärlek. 
Il Mitt hjärta tillhör dig ändå, jag är din för evigt. Din Hans". 13. Under Väntan .IV
:g pä svar. 14. Modern i himlen har svarat. 15-. Bref: uMin älskade lilla flicka, du :I
I.

:: skall ej behöfva hafva någon annan mamma än den som är i himmelen. Därifrån I
Il ser hon ned till dig och vakar öfver dig. Var alltid snäll och lydig. Mamma". II
:= 16. En glädjande nyhet. EE
I - ., .. . .

l - - Enastående Sevärdhet - ll

I. hvilken vi väga an-befalla ät alla.

n

 

 

2- En olycklig moder. 
Solstralen går hurt . ; .i   

Lilla Greta är, sedan fadern gick bort, sin moders enda tröst. Men äfven denna
lycka beröfvas henne, i det dödsängeln en dag gör sin dystra pähälsning i hemmet.
Med grannarnas hjälp föres den lilla kistan till den sista hvilostaden. Så återkom-
mer den olyckliga modern till sin bostad . . . ensam . . . Mörkret faller pä, men hon
sitter där alltjämt med sin gränslösa sorg. Så. träder hon fram till fönstret. Snön faller
där ute i stora hvita flingor. En obetvinglig längtan efter barnet griper henne - hon
kastar pä sig en schal och ilar i den ljusa natten ut till lilla Gretas graf . . .
l När morgonen gryr ligger hon ännu kvar under snön där ute. Hon är äter hos sitt

barn - för alltid . . . .I u
lntet ar som en moders karlek.
-

 

 

3- i Mandys, lustiga misstag. i

En urkomisk serie, som visar hur en fattig flicka, Mandy, titan den lina världens
bildning, men som ersättning begäfvad med ett rasande friskt humör, råkar genom för-
växling af ett hennes eget rekommendationsbref som tjänstflicka och introduktionsbref
från en ung man till dennes föräldrar, i hennes egenskap af blifvande sonhustru komma
in i den fina familjen och där ställer till denW ena tokroliga scenen efter den andra, tills
Mandy Åblir afslöjad af den hemkommande sonen och fär göra ett snöpligt ätertàg.

Befängda komiska scener.

 

 

I 4- lndianhöfdingens tacksamhet., 1
Ett par guldgräfvares äfventyr.

Ohiokatawstammen är pä krigsstigen. Härnnder öfverraskar indianen Bison-
hjärta tvenne guldgräfvare, i färd med att gömma sitt guld. Han anmäler dem för
höfdingen och de blifva tillfängatagna och förda till indianernas läger, där en vild
krigsdans uppföres kring de olyckliga, innan deras skalp skall tagas.

Höfdingen har emellertid angripits af en häftig sjukdom, mot hvilken hans egna
medicinmäns konster ingenting förmå. De hvite tillkallas och den ene af dem, som
är hemma i läkekonsten, kurerar hastigt den sjuke. I sin tacksamhet frigifver han
fängarne, begäfvar dem med rika skänker och tillsäger sina krigare att hälla ett öga
pä Bisonhjärta, hvilken han misstänker hysa onda planer mot de bäda männen.

Följande morgon smyger sig ock denne urI lägret för att bemäktiga sig guldet,
men försvinnandet upptäckes och han förföljes, och nu börjar en spännande jakt.
Till slut störtar Binsonhjärta utför ett stup och bryter nacken af sig . . .

Färglagda, förträffliga bilder.

 

5. VäCkarellret. ilnbrdttstjuf hemma hos sig. h Komedi.

Alfred Hose reser bort och frun, som aldrig varit ensam och är rädd för inbrottstjufvar,
vägar ej stanna hemma, utan beger sig till en väninna och förmår denna, att följa med hem.
De bäda damerna slä sig i ro och stå- just i begrepp att gå. till hvila, då. de fä höra ett
misstänkt ljud från garderoben. Vettskrämda kalla de på. polis, som anländer och öppnar den
mystiska garderobens dörr samt framdrager i ljuset - herr Hose, som kommit hem och gömt
sig i garderoben samt blifvit inläst där. Ljudet kom från ett väckareur, han tagit med sig.

Ett Styck!! med godt humör.
i - i i I-

Barn ega ej tillträde.
1:sta plats 50 öre, 2zdra 35 öre, 3zdje 25 öre.

Klippan 1912. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1912
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain