#4246: Biorama

Blllllllll

KARLSHAMN.

 

 

fr.o.m. Torsdagen d. 7 t.o.m. Söndagen den 10 Mars.

 

 

 

  2Q Söekendagar kl. 7,10.

Söndag kl. 4,10 o. 6,10.

Billighetsföreställning

Söndag kl. 4,10: äldre 25 öre, barn 10 öre.

 

 

sportnini nn- nagen. 1. inn-n rann send i Karlshamn.

Oxford inet Cambridge.

Vid kapprodd den l april mellan Oxfords och Cambridges lag segrade Oxford med 2 ffs

bätlängder. Oxfordlaget tillryggalägga Väglängden pä 18 min. 29 sek. och satte därmed nytt

1 rekord. Sex flygmaskiner kretsade öfver banan under rodden7 som besägs af 1,000-tals åskådare.
Vår film återger äskadligt och lyckadt täflingens olika faser frän start till mal.

- ldrettsvänner - ohoj! -

 
   
   

 

 

 

 

ä Newyerks ridande polis- 

L
PJ Storartade ofningar eeb arbeten af världens främsta peliskår. Intl]
Dä Karlshamn är stolt öfver sin polis, och den har skäl att vara det. Men en stad af Karls-

[Bä hamns storlek kan ju ej hälla sig med en sä imponerande ordningskär som lwlewyork7 världs-
staden med flera millioiier invånare. Detta förstår man ju, men ända gripes man af häpnad
öfver omfattningen af Newyorks polisväsen, särskildt dess ridande polis, som när den är ute

"11 på öfningar verkar en hel liten armé. Det är heller inga manöver pä lek dessa öfningar. lf;
Polisinannen fär icke frukta vare  eld eller vatten, vildsinta djur eller lössläppta chaufförer, 

FU
U-å
fLi

en;
l

[Iizll andar eller människor. Och en god hjälpare har han i polishunden, äfven den fullt utbildad. Ilzu
jag En bildserie som blir väcka allas intresse. . Hj

 

  

3. i - Lika praktfnna som iamrika intel-inre
Ur   från växtvärlden. - I färger.

 

 

 

 

 

Sticklingon afskiljes ooh planteras. - Omplantering i större kruka. - .Plantan beskäres. -- De
l 1 l" i f" una borttagas. - Åtta dagars tillväxt pä tva minuter!

999

lögn I - i i

nns 4. 1

ååå "

999 - Ä J

 I i eller - I

22: I Den lille sjöröfvaren.

så, Ungdomskninedi. Näpet skådespel.

Lille Billy har varit pä teatern och sett ett äfventyrsdrama, med dueller. sjöröfveri och
dylikt och dä hans föräldrar ha gätt ut pä promenad, samlar han sina syskon och andra lek-
kamrater omkring sig samt iscenrätter ett rafflande skådespel7 där ingenting af äfventyr loch
spännande poänger saknas. En hans bror skall röfva en flicka - hans syster - och borttöra
henne öfver hafvet7 och för att göra detta sä realistiskt som möjligt bege sig de båda barnen
ombord i en. roddbät nere vid stranden och ge sig ut pä sjön. Men ingen af dem kunna sköta
en ära. och snart befinna de sig längt ute pä det upprörda vattnet7 drifvaiide vind för våg.
Billy blir förskräckt och skyndar mot de hemvändande föräldrarne7 ointalande hvad som händt.
En motorbåt anskaffas, och i elfte timmen räddas de båda barnen. Roddbäten är redan vatten-
fylld och kan sjunka när som helst. 1 v O

Att glädjen i hemmet blir stor när den öfverhängande faran är öfver later sig lätt tän-
kas. Billy fär naturligt aga7 men är lika glad ändå.

 

 

S"

Tre Norditalieuska städer.

Vicenza. -- Verona. - .Padna

.Pä samma järnväg kommer man till dessa tre städer7 sä att det är lätt och bekvämt för turister
att få se samtligas sevärdheter. i

leGllZa, hufvudstad i provinsen med samma namn vid Igränsen mot Tyrolen7  ett medelstort stads-
samhälle och har mäktigheten i nägot af sina förfallna omgifvande murar saint i ett flertal framstaende
byggnadsverk, bland hvilka särskildt mä nämnas det af Palladio pä 1000-talet uppförda radhuset, en af
renässanstidens vackraste arkitektskapelser. k q

Verona, belägen pä floden Adizes stränder är dubbelt sä stor som förstnämnda stad, har ettw delvis
mycket statligt utseende7 särskildt i de båda hufvudgatorna Corso Vittorio Emanuele och Corso Sjavour.
Bland dess palats mä särskildt nämnas assisdomstolens frän 12zte århundradet och det gamla radhuset
med statyer och byster af berömda veronesare frän äldre-ooh nyare tid. Nagot, som den resande icke
heller underläter att se7 är en marmorstäty af Dante på. Piazza dei Signory. I och omkring "staden .fin-
nas ännu många fornlämningar frän den gamla romarstaden, och skalden Catullus var född har. I

Palma är en storstad vid floden Bacchiglione7 med ett halftihundratal kyrkor och många-andra train-
stäende byggnadsverk. Pä det största torget läg fordom en antik teater. "Nu prydes det af en vatten-
graf med en konstgjord ö och omkring hundra statyer. .I denna-stad foddes den beromde romerske
historieskrifvaren Titus Livius7 och har bl. a. ett gammalt, 1 medeltiden mycket beromdt universitet.

6- " TEDDY SOM DETEKTIV.

Historien är om en inbrottsstöld, och harl den 7-ärige LLdetektivenLL Teddy genom ett ytterst listigt
uttänkt knep lyckas på egen hand betviiiga bofvarne ooh äterskaffa tjufgodset.

Underbart spel af en 7-åring!

 

 

 

 

 

 

 

V Barn äga tillträde till Program Nzo 2. V

Klippan 1912. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1912
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain