#4245: Biorama

Torsdagen den ll. Fredagen den 152-, Lördagen den 13 Jan.1
kl. 7,10, 8,10, 9,10 e. in.

.Söndagen den 141 Januari kl. 4,10, 6,10, 7,10, 8,10, 9,10 e. in.

1,,-

 

Siilldag 4,10 llllllghetsföreställhihg: har!! 10 öre, äldre 25 öre.

   

 

PROGRAM

VECKA ii; NY 

Senaste serien, direkt anländ hit från Paris. Läs nyheterna i Eder tidning!
m Se dein à Biografen! --

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
 

 

 

 

 

Ill-llnillllllgln
III-IIIUII-II I.
. III-HEIIIIIWEIII Q
I... -IIIIIIIIIIIIIIII 0 i
I...
:::: i "I"-
:ggg Konstfilm! HSS:
lllil - =.:::
...I v III.
.III 1 - I A" ...I
Ill H 1. 1 i :  i lll
2:e: - i 11- i = .. =M1 . -
 Q) Q) -  ="=
"nu " i  i I l
III-I i " " " I I
:::: - -- - H -
:m Tanits prastinna. : .1
mf n c Å I I
gg; Storslaget, antikt drama fran det gamla Karthago. gg:
llml i V 1 lll
::== lKartliago, den bekanta numera förstörda staden, ligger ikrig med romarne, låg:
Egg: och vi finna Karthagos män och kvinnor samlade i det praktfulla tämplet, bed- Ill.
I". jande om seger. Ett orakel förkunnar, att Karthago skall vinna seger, om Arizath, .::=
:2:2 Tanits prästinna, kan komma i besittning af mänsteuen. Arizath lofvar att göra ::=:
=::: hvad man fordrar af henne, och hon lyckas också, genom att begagna sig af sin .Helin
nu" bländande skönhet, som gör hvarje man som ser henne till hennes slaf, att bli Egg:
:::= innehafvarinna af den märkliga, månstenen. I :g::
:gg Oraklets förutsägelse gär nu i fullbordan, och mänstenen icke blott räddar les-I
I... staden, utan blir äfven anledning till Arizaths egen lycka. . Egg:
:::: Handlingen är synnerligen spännande och dramatiskt verkningsfull och ::=:
:;=: och spelet ypperligt. Särskildt utmärker sig Arizaths framställarinna, en af Paris7 III
m. mäst framstående skädespelerskor. i i V i ::==
BI. , . i . . III.
gg: Kolorerad film. H Briljant, dyrkar ntstyrsel. - T ägg;
 , , I. yf. "Mys-W WW, .- Å. . i i 1 A h I n: J. i; l"
. I.III-IIIIIIII:IIIIIIIIII I I I.. mä M i I i
IIIBmIImaI-lull Ill-Innällllllllllll I
IIIHHIEENIHIIFIIII-IIIII EHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ll-IIllIIIIIIII-ulllnllllllllllllllmlI Il

  

. Sett med oeh iitan
mikroskop.

 

Vetenskaplig hihi. T T
. m

Vatten finnes i naturen under manga former, ill-.ast form, flytande och gasform.
Medelst den elektriska strömmen läter rent vatten H20 skilja sig i sina tvä bestånds-
delar, hvete (H2) och syre (O). i

Vid köld antager vatten olika former, snö, hagel och is. Under mikroskopet se vi
en mängd af de stjärnor som bilda sig vid köld, hur de växa, kristallisera sig och antaga
olika former. "- Har vatten varit stillastående en längre tid, öfvergär det till förruttnelse.
Under mikroskopet se vi dess olika mikrober. Anskönt de i verkligheten ej äro mera
än gjioo millimeter stora, se vi dem ä duken förstorade till 250 millimeter. A Vi se dessa
otaliga infusorsdjur,-dä de blifva utsatta för det ultra-violetta ljuset stelna och dö.

Dagligen. möter oss vattnet i olika former och vär bild visar oss det såsom ett bru-
sande haf, skummande och höga kaskader, vattenfall, lavinartade snömassor, spegelblank
is, ja slutligen se vi frän en luftballong vattenmoln omgifva jorden. .

 

  

4. 1 o . w o
Cva gossar bla.
En berättelse i lefvande-hilder af Selig, Chicago. i

l:sta serien: Saws Wild West Shaw.

Det är stor galaföreställning i LLSavvs Wild West Shawfu med oförvägna ryttar-
bragder, lassokastning, tämjning af vilda hästar, indiandanser och uppträdande af
"hvarjehanda slag. Askådarne gifva genom frenetiska appläder sitt bifall tillkänna.
Då. anländer nyheten om krigets utbrott mellan Nord- och Sydstaterna och medlem-
marne -i Saws Wild West ShaW skingras som ägnar för vinden. i

2:dra serien: När man är pank oeh slår dank.

Två, af LLSavvs Wild West ShanLL cowboys hafva efter shawets upplösning
stannat kvar i LLFriscoLL (San Fransisco). En dag dä de varit pä en restaurant upp-
daga de plötsligt att de äro parik. Nu börjar en svär tid för vara vänner. Icke
ett öre pä fickan och intet att göra. Att vara pank och slä dank är inte roligt
schä. När de därför se att unga män kunna få anställning vid armén, gä de genast
in och taga väfning. V

. 3zdje serien: Tva Agossar hia.

Det är en fröjd och gamman att se vära cowboys lära exercera. 1 Men dä de
skola lära att rida, hälla de pä att kikna af skratt. De, som äro sä godt som upp-
födda pä hästryggen vill man lära att sitta till häst. Generalen uppdagar snart
hvad gossarne duga till och deras jobb blir nu att göra. vakttjänst mot indianerna.
De utkämpa också mängen dust med rödskinnen, och dä hela armén. nära Vatt
duka under för dessa, dä är det våira tvä som mera döda än lefvalnde genombryta
slaglinjen och skaffa hjälp. Deras hjältedater blifva ocksåJ belönade och vi lämna
i. ett af deras lyckligaste ögonblick i världen, mysande af

vara LLtvä gossar bläLL
e sina hattar af glädje öfver ett sådant skojigt jobb.

belätenhet och svängand

Frits, första . kärlek.

En men Häll; 0611411321an historia om hur ett par mycket unga människobarn fatta kärlek
till hvarandra, påy barns sätt, och huru slumpen ibland kan göra ens lycka. .

  
 
 

 

,13

arn ga tillrä

   

2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.

Aldre: 1:a plats 50 öre,
2:a plats "251 öre, 3:e plats 15 öre.

Barn: 1:a plats 35 öre,

Biljettpriser :

----

 

 

Klippan 1912. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1912
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain