#4242: Skandia

l 

lll-Illllsmliln T m mmm rim-:im I
t i" .R I .. .

 

 

11.; 1.31" " . [JH ..

Bröderna Harold och .lack ÅlVleanings aro båda förälskade I
i den bildsköna änkan mrs Dorothy Loveland. John Meaning
deras fader ar en änkeinan7 som sedan år icke lett åt en
En dag får Jack mottaga ett bref från sin firma,
i hvilket meddelas att han skall be

kvinna..

SOIII

 

 

I Söndagen den 25 Februari 1912,

é kl. 5 ooh 7,30 e. in. I

I Kon stålar.

  

Heztrmmesbiiden I

I F 

 

 

 

Smatt och godt fran alla land.

Senaste vejckorevy.

n

 K onstålm.

 

   

nu;

eller

 

Socialt tendensdranza i 2 afdelningar af Louis FeuiIIade.

Skildranole en ung kvinnas fall, samtàterupprättelse till
heder och lycka. a
i Be-traktaol14 som de olyckligas och sjukas välgörarinna
och räddande engel, störtas
i nöd nnh fört-viflnn

Anna Moulin, kallad Nana ......... .; ................. Madame Renée Carl.
D:r Paul Perrin ...................................................... .-
Alfonse Marnier, med. stud. .......................... --
En välgörande dam i
En ung blomsterflicka ............ .-; ....................... .-

hon åter genom förtalets gift
Hujvudrollema, Ispelas af: Å

Mr. Collen.

lVlr. Jean Ayme.
Madame Dorty.
Mlle Pauline Boyer.

Värdshusvärdinna, gäster, läkare, manliga och kvinnliga
sjukbitràolen, patienter o. s. v.

Handlingen försiggår dels i Paris, dels vid badorten alle Paradom vid Rivieran.

Gripande dramatiskt innehåll.

Säsongens mästerverk cirka Iooo meter lång.

I..NRIHGIIIIIIIIBIIIIIIIIII
IIIIBUIWIIIIIIIBIIIIIIIIIII

 

 

 

  

 

 

  

 

F 

gifva sig ut på. en resa,
kommer dröja minst en månad. Harold glades har-
öfver, emedan han nu får tillfälle att ostörd ägna sinf till-
bedjan åt den vackra änkan, och anhålla om hennes hand.
Men broderns glädje varar icke länge, ty strax här-efter er-
håller äfven han en order att följa Jack på dennes resa.
Fruktande att någon annan skall göra dem den sköna

 
 

 

  

 

 

intill haninottager ett bref härom efter söner-nas bortresa.

Det var ingenting annat för honom attv göra än att ga
och besöka änkan. Han fann nåd för hennes ögon, ty när
han gick gaf hon honom en ros, och det var första gängen
sedan en lång tid som ett leende upplyste anklingens an-
sikte. .Nästa gång han återupprepar sitt besök såg han tju-
go år yngre ut. Hans yttre var till hans fördel förandradt.
Saker-na utvecklade. sig - och nar Harold och Jack åter-
komma från deras affärsresa finna de den vackra änkan
vara deras styfmoder. V

Detta ar den finaste lilla kärleks-komedi som blifvit iscen-

 

 

ankan stridig, besluta de att sätta fadern till vakt öfver satt.
henne. Fadern ovetande hvilken mission han skall fylla,
AFDELNlNGAR :
1.. .Den vackra änkan. 12. Brefvet till fadern. 26. I sjunde himmelen.
2.- Bröderna rivaler. 13. Fadern går för att besöka änkan. 27. lfå friar-strat.
 En krigslist. q. 14.. l salongen. 28. Ankans val.
 Betjänten mutas. 15. Brefvet visas. 29. Första kyssen.
ö. Rivalen återkommer. 16. Fadern förtjust. 30. Hos prästen.
6. Bröderna hemma hos sig. 17. En ros som minne. 31. Vittnen måste inkallas.
7. Hvern har största chanserna. 18. Ater ett bref. 32. Vigseln.
8. Harold får order från sin firma 19. Från Dorothy. 33. Sönernas hemkomst.
att resa. 20. Två7 afspisade friare. 34. Båda göra sin kärleksförklaring.
9. Jack glad att bli ensam om hen- 21. Hos skräddaren. 35. En öfverraskande upptäckt.
nes gunst. 2-2. En lektion i snobberi. 36. .Deras styfmoder. f
10. Afven han far order att resa. 23. För att hämta den utvalda- "
11. De besluta uppdraga at sin fader 421.1. ljà promenaden.
att bevaka deras intresse. 25. Ater hemma.

 

 

 

 

 

 

lllläiiråjal,(Slaltns "Bingrallwrà all ilassemlasl lir äldre. Åldersgräns lä I! , 

I" FXEntré: 50 öre. llliimrerad plats 75 öre.

W é Vördsamr JOH TRANBERG. 

  

  
 
 
 
 
  
  
  
 
   

 

 

 

 

 

 

 

C. F. Berghs Aceidenstryckeri, Kramfors. 1912.

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1912
Place:
Kramfors
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain