#4176: Värmlandsbiografen

Wi. f;-fn m1; .in .A...,.A..,...... .s i W lt . Å VWJ ...w . , Å-w-

 

 

or Förest

 i 

älhundsfiske.

Mellan New Foundlands isberg. Enastående intressant bild.

Säljakten .är en av lde farligaste och mest spännande idrotter som finnes. Det gränsar till
det äventyrligaste som New Foundlands innebyggare få uppleva, när de på isfälten gå på jakt
efter sälar. samtidigt de gå att kämpa mången hära dust med de arktiska naturförhållandena. Men
jakten betalar sig bra, det är icke småslantar jägarna hösta in. när de vända tillbaka till St. John
med sitt byte.

 

 

 

 

Asta Nielsen. i i Asta Nielsen.

- Gutdets makt.

Drama i 3 akter iscensatt av Urban Gad med r
Asta Nielsen i huvudrollen.

P E R S O N E RI

Mor Fitzinger ......................... .. Fru Helmert
Crescenz, hennes dotter ............. .. ASTA NIELSEN
Tjuvslkytt Chrisoph ....... ....... .. Hans Bnrk
Byprästen ........................ Herman Litt

Fru Direktör Brinkman ............. .. Fröken Oeser
Huber, löjtnant ......................... .. Fritz .lnnkerrnann

SCENER:

w 1. Bortkastad kärlekssmärta. 2. Tjuvskytten. 8. Jägmästaren. 4. Gripen på bar gärning.
o. Lockande syndapengar. ö. Hos artisten. 7. Försvarad kvinnoära. 8. Moderns död. 9. Efter
ett års äktenskap. 10. Mellan tvivel och kärlek. 11. Tjuvskytten Christoph. 12.-Vedergällningen.
1-3. Crecenz tager plats som sjuksköterska. 14. Målarens vän. 15. Såld moderslycka. 16.tEfter
utståndet straff.x 17. Guldets makt. 18. Det sista steget. 19. Den återfunna. 20. Räddad åt hemmet.

 

 

Storslagen historisk indianbild från tiden
i för Kanadas kolonisering.

Pontiac. en ung indianska. har fattat kärlek till en engelsk officer, och även denne finner behag i
den täcka. flickan. men då överstens dotter anländer från lllnglai i för att dela fältlivets faror med sin
fader. förälskar han sig iihienne; tfriarrinfeh",erhtårlrlerfrirenirimjnrfäöe 

De kringboende indianstarnmarnas hövdingar äro församlade för att rådslå om ett gemensamt upp-
trädande mot de främmande inkräktarna. Den förnämsta av hövdingarna. Pontiacs fader. uppmanar höv-
dingarna att strax börja utrotningskriget mot blekansiktena och framlägger en plan att överrumpla dem.
linder sken att vilja förhandla skola hövdingarna begiva sig till lägretv dölj-ande sina vapen under klä-
derna. På- ett av honom givet tecken skola de nedskjuta officerarna och .samtidigt skola de utanför läg-
. ret. i baklnlil liggande indianerna störta sig över lägret och tillintetgöra besättningen. som utan anförare
bleve ett lätt byte. " I ,

Pontiac, som tillfälligtvis åhör överläggningen, gripes av ängslan för sin älskade. Hon vet att denne
förlovat sig med den förnamn vita damen, men trots detta segrar hennes kärlek och hon beslutar. riske-
rnnde sitt eget liv. varna honom. Hon smyger sig till fortet och utanför detta träffar hon officer-en, vil-
ken i sällskap med sin fästmö företag-er en ridtur. iPontiac ilar fram och beder om ett samtal med ho-
nom. .l få ord meddelar hon honom anslaget. under löfte att hennes faders liv skonas. tlfficerens fästmö
som ej förstår indianer-nas språk. gripes på grund av flickans uppträdande och sinnesrörelse av svart--
sjuka. och då hennes fästman, som ej vill ängsla henne genom att omtala vilken fara de äro utsatta för,
.lämnar undvikande svar på hennes frågor, bryter hon i vredesmod förlovningen. "

Framkommen till fortet meddelar officeren det erfarna till sin chef och denne träffar alla åtgärder
för att omintetgöra anslaget. Dä indianhövdingarna infinna sig. emottages de i lägret av över-sten och
officer-arna. Rådplägningen börjar och indianerna synas besjälacle av de fredligaste avsikter. Plötsligt
reser sig deras hövding och gör det avtalade tecknet för överrumplingen, men innan indianerna hinna.
gripa .sina dolda vapen. se de sig till sin stora skräck själva över-rnmplade. De engelska soldaterna bilda
plötsligt en levande mur om dem och hundratals bössmynningar äro riktade mot rödskinnen. Översten
förklarar i få ord att han genomskådat dem. Deras vapen bliva dem fråntagna och sedan en del blivit
kvarhållna som gisslan. få de övriga avtåga. med befallning till deras stammar att fredligt underkasta sig: f
(Jverstens dotter. som nu erfar att de alla .kunna tacka. den .unga indianflickan för deras räddning, beder
officeren om förlåtelse. men denne, som gripits av Pontiaos uppoffrande kärlek. förklarar att han-älskar
den adelmodiga indianflickan och hon skall bliva hans brud. Han lämnar lägret och uppsöker sin räd-
dariima. heder henne tillgiva honom hans otrohet och skänka honom sin hand, och glädjesträlande sam-
tycker Pontiac att bliva hans hustru. I

Bröman i öåanoptikor).

.Herr il. (i. Gummesson är på besök i huvudstaden. han har icke varit där på många år och går
där-för grundligt igenom för att få se allt nytt som har kommit. Han begynner varje morgon kl. T och
slutar först sent på. aftonen. det är sålunda intet märkvärdigt att han, dä han tredje dagen på eftermidda-
gen beser panoptikon är en smula trött och faller i sömn i en bekväm länstol. Han upptäckes ej av
vakteln då han om aftonen stänger lokalen och kommer herr Gummeson med i det hemlighetsfulla liv som
figurer leva i nätternas mörker. Då herr Gummeson om morgonen npptäckes av vakten och blir på ett
smula omilt sätt expedierad ur lokalen, är han icke fullt säker på om nattens många händelser skola hän-
föras till dröm eller värklighet... levande har det hela varit.

Kolossalt humoristiskt.

 

 

 

r

Räddadurlågorna

Vacker skildring om en ung millionär, som trött på sällskapslivet, klädde sig ien enkel arbetares
dräkt, fast besluten att pröva livet utan penningens hjälp och som belöning för sina uppoffringar
lyckades finna en hustru, som älskade honom för hans egen skull och icke för penningens.

1. Jack är trött på sällskapslivet. 22. och tager därför avsked från sina anhöriga.
ton fabriksstnd. fast besluten att leva som en enkel fabriksarbe" re. 4.. Han besöker -

 

3. Ankommer till en li-
"År-för stadens handlare och

        
   

  

  

.empel-w; gis- i överensstämmelse.med-det liv han 1bosltjatat lev ett.. Los (men, I .,
frukostbordet. 7. En plats för en arbetare annonseras som Vled] . é; Jack "bes äxiifmeif sig" för-"fatt "söka pla sen. .

tt. På1 väg till fabriken. där .lack får anställning. 10. En vecka senare. ll. Middagstid. 12. Två drunkna. äldre
arbetare råka i handgemäng. 13. .Jack träder emellan, tagande den. slagnes parti. 14. Den slag-nes dotter till-
kommer och hjälper Jack föra fadern hem. 15. Jack förälskar sig i arbetareris dotter. som även besvarar hans
kärlek. lfi. littJ bröllop i tysthet. 17. .lack anförtror sin hustru att han är av rik familj samt för henne till sitt
hem. 18. Jacks moder tycker icke om sin -svärdotten 19. som vid alla tillfällen blir tillbakasatt. 20. Jacks
hustru, Grace, kan icke längre finna sig i de nya förhållandena och beslutar lämna. sin man. 21. Brevet.. Käre
Jack! .Jag kan icke längre uthärda. din moders vrede och reser fastän jag älskar dig. Din olyckliga och brutna
Grace. 22. Hon smyger sig bort. 23. Fem år senare. lt. E.-klubben. Efter faderns död har Jack blivit chef
för den stora fastighetsfirman Pierce Morgan Go. 24. Moder och barn bo utan Jacks vetskap i en egendom
tillhörig Pierce Morgan Co. 25. fin tanklös ung man. som sedan han tänt sin cigarett kastar bort den brinnande
tandstickan. 26. Mor och dotter se pä faderns fotografi. 2,7. Man börjar känna brandlukt. 28. Elden är lös.
29. Modern tar sitt barn på armen för att rädda. sig ur det brinnande huset. 30. Brandkåren allarmeras. 31. Den
rycker ut. Till brandstället. Elden griper omkring sig med förfarande hastighet. 34. Jack får medde-
lande. om att eld utbrutit i ett av firman Morgans komplex 35. Han skyndar i bil. till. brandställot. 36. Och
blir genom en ödets nyck i tillfälle rädda - sitt eget barn och sin hustru 37. .l ack finner sitt eget fotografi.
38. Och känner igen sin qhustru i den räddade. 39. Du vecka senare. 40. En lycklig trio. 41. Försoning.

 

 

.m-m

Dolmoniterna.

En av de vackraste naturbilder som här visats.

 

 

"Min hustrufhar en älskar-el".

Rolig historia om en svartsjuk äkta man.

Lilla frun tycker om att röka en cigarrett men vill ej blotta. denna svaghet för, mannen, varför hon
passar pa att röka då denne är borta, ej anande vad det skulle ställa till.

Mannen kommer horn. känner lukten av tobaksrök och -- tänker denne fv- "intet tvivel ---f min
hustru har en "älskare". Ras-ande av svartsjuka beslutar mannen att spioner-a ut sin hustru. men får upp-
leva de 1mest tokroliga äventyr tills han slutligen finner sin hustru -- oskyldig. Frun har vunnit på.

affären. ty nu kunde hon som slutscenen visar, ta ett litet bloss i mannens närvaro.
In-l-.n-
i Biljettpris: 50 och 35 öre.

 

Barn under 15 år äga ej tillträde.

Iliaisnlsmusil ivliuslit Svaittiu. i

Vördsamt

CÅRL ROCK.

 

Örebro 1912. Tryckerjf. Nerikes tr.

 

 

 "i .5110:71 iftyrfi . i i. i. i

Information

Title:
Värmlandsbiografen
Printed year:
1912
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain