#4167: Skandia

e föreställn

,- visas var]

 

 

m9- W 

M- l,400 meter Films, utsökt tina nyheter

 

 

 

1- I. I

 

 

- BlooRAFEN -

 

OBS.! lllz timmes program.

 

Frstklassig förevisning av levande bilder å Arbetareiöreningens lokal

ENTRE: 1:a plats 50 öre; barn 25 öre. "
2:a plats 35 öre; barn 15 öre. I

 

 

Program från och med ll till och med IY-November.

Fran en utHykt ii
, Savoyer-Alperna.

Upp till randen av "Mer de glace". - Vackert och intressant.

Först bär det uppför det branta fjället med tillhjälp av den för
några år sedan byggda bergbanan, som för oss ända fram till randen
av den väldiga isplatä, som är kändunder namnet :Mer de glacei).
Denna platå mäter i längd cirka 14 km. och i bredd 700 meter. Som
vi finna är det franska namnet fullt berättigat, ty sagda platå liknar
fullständigt ett stormrört hav, vars vågor plötsligt stelnat till is.

ä? ä? 1 3?
mmmmmmmmmmmm

Sa
qSenaste å
i

Veckans Nyheter.

. (PeterWem-i

I e kan; Lärt-"stf

se
i
i
ll
i
se

 

 

. Trappstegen

eller Lagourdé i utövning av tapetserareyrket.
Urkomiska situationer och iörvecklingar med den. storartade hu-
moristen och ormmänniskan m. m. Lagourdé i huvudrollen.

En kvinnlig kund vänder sig till en tapetserare med begäran, att
han ville sända henne sitt skickligaste biträde för att utföra några små
förändringar i hennes salong. Tapetseraren skickar följaktligen biträdet
Lagourdé, som inom några få ögonblick slagit sönder så gott som alla

föremål, vilka kommit i hans närhet. Denna omständighet skulle

onekligen i Ihög grad hava förenklat hans arbete, om han icke till följd
av försumlighet vid uppställningen av en trappstege rakat få göra en
hastig wsortiew genom fönstret -.

Miss Fllice.

1 sina graciösa och enastående prestationer.

 

 

Pri hun

 

 

 

is er  n

Heltimmesskådespel med uten Salmsou i huvudrollerna.

HUVUDPERSONERNA: 1F abrikör Wilde -4 Anton Salmson, hans fru Elsie, hans systerdotter Evelyn, Halfdan Strange.

I Detta drama, som är effektfullt iscensatt af Nordisk Film C:o och väl inspelat av kända framstående artister,
skildrar en strid mellan pliktkänslan och ungdomstycke, vilken situation dock räddas efter flera förvecklingar genom
en ny uppspirande kärlek till en familjemedlem och slutar med ömsesidigt tycke och äktenskap.

Beskrivningar erhållas i biljettluckan mot 5 öre.

Barn under 15 år äga ej tillträde.

 

 

 

 

En enlevering i hydroaeroplan

med Max Linder i huvudrollen. 1

Detta är historien om en förmyndare, som allt för strängt be- l

vakar sin unga myndling, i vilken Max är förälskad. Som han ej1 ser
någon annan utväg, byter Max roll med den unga flickans musiklärare
och lyckas pä så sätt fä tala med henne. Ettfhydroaeroplan står redo
och Max lyckas efter en del svårigheter enlevera sin älskade.

 

 Lördagar Slamt SÖII- och helgdagar tre föreställningar kl. 6, 0011 9 6. III. Eventuella ändringar av

n

Ovriga dagar Wà, foreställningar 7 och 9 e. m.

Piano från K. Hofleverantör F. Frankel & Gzo, Stockholm.

  

Örebro 1912.

IE. A. Welins tryckeri.

Efter en stund sväva de unga upp i rymden, men det dröjer ej

länge förrän motorn stannar. De närma sig allt mera jorden, och ham- Å

na till sin förvåning hos en prästman, som ej har något emot att för-
ena de båda ungas öden.

 
  
 
 
  
     
 
  

.I I
. . W, .3 q ., 1.:,- trmtniy . .VL 44,13 .,. -f HW Hjem-rg. inom-ffs 1:65.le magnus... if
 A--an i. A.. .wa

 

 

 

 

programmet förbehålles.

 

 

m iseiignlahg le uu). iieunqei eisiuguugj suepliell: AV .W

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1912
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain