#4164: Skandia

e löreställn

, visas var]

M- l,400 meter Films. utsökt fina nyheter

 

 

  

 

 

 

BIOGRÅFEN -

 

örstklassig förevisning av levande bilder å Arbetareföreningens lol

085.! 1112 timmes program.

 

ENTRE: 1:a plats 50 öre; barn 25 öre. I d
2:a plats 35 öre; bam 15 öre. I

 

 

Program från och med 2l till och med 27 Oktober.

 

jösen.

Hänförande, stämningsfulla bilder från lsjön Mjösen, med
fina., vackra strandpartier.

ät ai ät

Senaste Veckans Nyheter.

(Pathé-Journalen.)

.de Vid sjalvmordskandidatens sula.

 

Självmordkandidatens stövlar.

En urkomisk historia.
Anselrne Poirée, som blivit ruinerad genom en olycklig börsspeku-
lation, funderar på att taga livet av sig. Han anar föga, att han bär
på en hel förmögenhet, form av en bunt sedlar, som rakat fastna vid

vrsulan på hans ena stövel.

Efter att utan framgång hava försökt åtskilliga satt att lämna
detta jordiska, beslutar Anselme sig förn att dranka Isig och störtar sig
med huvudet före i den salta vågen. Ogonblicket därefter upptäcker
det bankbud, som förlorat sedelbunten ifråga, densamma annu fastsittan-
Han skyndar sig naturligtvis att
uppdraga den levnadströtte samt bemaktigar sig sin återfunna egendom
utan att vidare bekymra sig om Anselme1 som ej ar litet flat över att
finna, att han burit pa en sådan förmögenhet.

 

 

DENm s TA R KA s

 

i1Fl5!

v- - -4-f ...e-.7- ange alm-ass... Järn... : ...

Det är ett underbart, mystikt drama, omflåktat av en vek stämning, som Nordisk Films Comp. denna

gång iscensatt. Det är en historiatom kärlek och stolthet, om nycker och manlig fasthet, ur vilken
strid slutligen den manliga fastheten tvingar den nyckfulla kvinnan att tigga om hans karlek. Ur psyka-
logiskt hänseende en ovanligt intressant studie. -Scen på scen rullas upp i den mast tjusande- natur, som
någonsin upprullats å den vita duken, fägnande ögat, fängslande sinnet. När man så tillägger, att huvud-
rollerna innehafvas av sådana förmågor som1 en Rob. Dinesen, en V. Psilander och Anton Salmson, då
kanske man får en svag föreställning om vilket makalöst filmsunder, som upprullas denna gång.

 

 Akt I. 17. En olyckshändelse. 36. "Jag Önskar frun ett snart tillfrisknande."

1, Greve Onoman hämtar Sin Vän, Cnas 18. Burns bevisar sitt mod. 37. Någon tid senare.

Burns, 19. Grevens frieri. 1 38. Ett statligt hafspanorama.

2I Grevens Vänner vänta på honom i hans 20. uNej, herr greve, jag älskar Er icke." 39. Grevinnan dikterar inbjudningar till sin
nern- I 21. "Vänta bara, min gode Burns, du skall stora middag.

3. "Grevinnan von Thule utbeder bliva ITllIl.u lCIl-euvlllnall V. Thule har. härmed äran
härmed äranbav herr Franz Helds när- I 1nblnda greve OnOInan nu middag ns-
varo onsdag den 12 Juli kl. 8." dag den 20 Aug- kl- 5-5: t

4l 1"Grevinnan R, von Tnn1e utbeder Sig Akt II. 41. Grevinnan förklarar för sin arkitekt den
härmed äran av greve Ottomans närvaro 22. "Grevinnan v. Thule utbeder sig äran ÖVeffaSknlng non ämnar bereda Slna
onsdag d. 12 Juli kl. 8". av herr Chas Burns närvaro vid sitt I gästen l

5. Grevinnan v. Thule gör en visit hos garden-party fredag den 1 Aug. kl. 614 42- CneVlnnan? Stofa-mlddag-
greve Ottoman. i 23. Grevinnan v. Thule utbeder sig äran af 43- OVenaSknlngen fÖfeS ifam- D

6. "Jag har väl nöjet att se Er, herr Burns, greve Ottomans närvaro vid mitt garden- 44- GfeVen ntbnngaf .gfeVlnnanSI Skal- i
hos mig-au party den 1 AngI klI 63- 45. "Mma herrar! Törs jag bedja er följa

7. Dagen efter. 24. Grevinnans garden-party. nng nt 1, Pafken- Jag har en men

8. På utfykt med sportridklubben. 25. Festens elou. K (Weda-aknllng-u

9. "Ett sådanthinder är ingenting för mig". 26. En förtjusande uppenbarelse. 46- Provkdfnlngen-

10. En djärv ritt. 27. Herr Burns bjuder upp. 47- OVeffaeknlngen- I

11. Burns triumf. 28. "Nej tack, herr Burns, jag dansar ej.a 48- "J-a, Unna nen-af, den mån SOIH VIU ha

12. uVänta bara min sköna, du skall bli 29. Den stolta veknar. nng, fna fÖfelaga den lnla turen daf-
min". 30. KHälsa grevinnan, att jag ej dansar." nPPeffan den nedlnl mlg-a I

13. Ett excentriskt infall. 31. Grevinnan vrickar foten. 49. "Grevlnnan UfSälnaf att Jag nader nu-

14. "Vem vill hämta min ring för en kyss". 32. Burns vrider foten tillrätta. baka!!! v ,

15. Många tävlande. 33. svartsjuk-ins kval. .50- "Du har besegrat mlgl"

16. "Nej, fru grevinna, med sådana barn- 34. Stolthet och kärlek.
saker befattar jag mig ejfi 35. Stoltheten segrar.

Beskrivningar erhållas i biljettluckan mot 5 öre.

 

 

  
  
  
 
  
   
  
 
 

  

Barn under 15 år äga ej tillträde.

 

 

Hllt för sin kärlek.

Säsongens roligaste lustspelsny-het! Max Linder i huvudrollen.
Ingen kan hålla sig all-varsam.

Max har fått klart för sig1 att han måste vaxa, ty endast på. det
villkoret kan han fa fröken Giacords ja-ord. Men huru bara de sig

at? Efter en del funderingar? tror Mas hava funnit en tillfredställan-
de lösning: han kliver nämligen upp på ett par styltor och sökerinu
.Detta satt att lösa

lära sig balanseringens svara konst. Men, o ve!

Obs! Lördagar samt sön- och helgdagar tre föreställningar kl. 6, 7,30 och 9 em.
Ovriga dagar tvà. föreställning-ar 7 och 9 e. m.

Piano från K. Hofleverantör F. Franke-l & (1:0, Stockholm.

 

Örebro 1912.

 

E. A. Welins tryckeri.

 

 

problemet tycks ej vara det ratta, och Max måste söka utfundera na-
got annat. I denna kinkiga belägenhet rakar Max fa syn pa en annons
i vilken en viss professor Monier meddelar. att hanq med tillhjalp av en
nyuppfunnen apparat inom några ögonblick kan förändra en människas
kroppslangd. Olyckligtvis begår Max ett fel vid användandet av den
underbara apparaten, vilket har till följd, att han i stallet för att bliva
längre, antager en form, som närmast paminner om klotets.

Efter flera fruktlösa försök lyckas Max slutligen medelst anvan-
dandet av elektricitet na sina drömmars mal. samt far nu utan svårig-
het sin tillbeddas I den urkomiskaslutscenen visas wfrukternaa av
denna förening mellan den jattelike Max och hans alskade Giacordy.

 

Eventuella ändringar av
programmet förbehålles.

 

  

 

 

 isennnme la "en item-"let Wenell-19! SuaPlJal Ail 4:4

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1912
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain