#4163: Skandia

-Y BIOGRAFEN-

Förstklassig iörevisning av levande bilder å Arbetareföreningens lokal

i . ENTRE- 1:a lats 50 öre- barn 25 öre. t
l l I P 9 I
I oss"  Iz timme? Program. 2:a plats 35 öre; barn 15 öre. y I I
I

 

 

 

 

 

Program från och med 14 till och med 20 Oktober.

 

Humoristen Fragson begiver sig över kanalen för att tillbringa en
månad i Paris hos sin kollega Max Linder. För att värdigt mottaga sin
engelske vän anställer Max en ung och vacker jungfru, som inom kort

Esmmmmmmeermmmmmg Max Linder Och hans engelske van.
kommer de båda ungkarlarnes hjärtan att klappa fortare än vanligt.
Under dylika omständigheter är det lätt att förutse, att rollerna

ä ä Komisk scen av Max Linder, hr Fragson och F rkn Renouard.

f ä ä inom kort bliva ombytta, ity att Max och hans vän uppträda som den
j unga jungfruns uppmärksamma tjänare. Max tyckes vinna hennes hjärta
e a n S i r i högre grad än Fragson. Som den sistnämnde är kär över öronen

- i r v . I ä . , även han, blir han ursinnig, då han en dag finner sin lycklige rival utanför
t , den--skönaslldörn Härav enhögst allvarlig duell: sex kulor skola växlas

g O ä på sex stegs avstånd, medan de båda motståndarne gä allt närmare

t varandra. Emellertid hade den lilla jungfrun ställt om, att de båda

revolvrarne ej voro laddade, vadan det hela aflöpte utan blodsutgju-

. telse. ochV lillan-friade-L till sin jungfru. Men härmed är ej historien slut,
å å

Jungfrun var en rik arftagerska, som spelat sin roll för att övertyga
sig om, att man älskade henne och ej hennes miljoner.

(Pathé-Journalen.)

 

l

-1"9: -W

 

 

 

 

 

 

ä ;
.Es ,
0 I 1. o . .
:ä  I  Mlämåmmmå  l .
H- W;
d .
ä .
(0 .
15 t
a .f
s:
GJ ,
...i
.å
ä" Grlpande drama "ur llvet l 3 akter.
s i .
u: Å Huvudrollen innehaves av Norges första Biografskådespelerskav Fröken
g  llVettergren, utmärkt sekunderad av de kända danska skådespelarna.
:e i
2 .
:3 . I. - . II. 32. Statsrådet Dams son Kaj försvunnen."
0;  1 Nöd och svält i Lundes hem. 16. l-lon finner sonens bostad. 33- I Sofg- 0 I K
E 2. "Pengarne äro slut." 17. "Jag vill ha mitt barn." 34-V "Jag maste flnna barnet.
..- l S. Hustrun går ut. I 18. "Eder man har trånsagt sig rätten över 35- En lkallg slump.
u- , 4 Den sista sedeln på rusdryckernas altare. barnet." 36- HOII räddar barnet.
l- . 5 "En barnlös familj önskar adoptera ett 19. En moders sorg. 37. kund? gripen.
"2 bnrn som sitt eget.u 20. vid barnets bädd. 88. Ana ar senare. .I
å b. Lunde säljer sitt barn. 21. "Nej, nej, mitt barn skall ej lida mer.M 319- HOn har latt En brbdbod.
. 7. Modern kommer hem. 22. Ut i vida världen. 40- Ka] vetreji att hon ar hans moder.
c " 8. "Mitt barn, var är mitt barn?" 23. På sjukhuset. 41- KOnflrniathnen.
O " 9. Vart pengarna gå. 24. På bättringsvägen. 42. Kaj ar l-utlandet.
d: l 10. "O Gud, han har sålt mitt barnlfi 25. Hon får anställning som sjuksköterska. 43- "I dag Vilgas Ka] Dam OCh Ebba
..- r 11. "Det är mitt barni" 26. Moder och son. Wrangel. 0 I ,
i 12. Inför domstolen. " 27. Ett obehagligt möte. 44- En möders gladje.
13. Lunde får stå till svars. 28. bios sin son. 45. Mot döden. n i n
14. Modern finner annonsen. 29. Ater hennes man. 46. "Vil-11 NI lake hamta min son?
15. Barnet nar väelrt glädje i rlet förut m j  Båollopsånldäl-agenk" dnd
.d stra hemmet, - . " r mo er lgger or 0 en."
y 30. Lunde sjunker allt djupare. 49. Vid dödsbädden,
31. Han bortför barnet. 50. KMin egen kära gosse."
. i X  o O. . Ö .. 
Beskrivningar erhållas i biljettluckan mot 5 Öre. Barn Under  af aga e] tllltfade.

 

f Obs! Lördagar samt sön- och helgdagar tre föreställningar kl. 6, 7,30 och 9 e. m. Eventuella ändringar av

 

 

Ovriga dagar tvà. föreställningar 7 ooh 9 e. In. 1 programmet förbehålles-
Piano från K. Hofleverantör F. Frankel & Oro, Stockholm.
Örebro 1912. E. A. Welins tryckeri.

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1912
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain