#4156: Skandia

i
l
l
t

ev f"reställning. ap

 

  

, visas var]

f a

M- .l,300 meter Films, utsökt fina nyheter

 
 
 

 

 

 

 

 

- BlooRAFi-:N -

 

 

V. 085.! lll; timme-s program.

 

örstklassig förevisning av levande bilder

å Arbetareföreningens lokal

ENTRE: 1:a plats 50 öre; barn 25 öre.
2:a plats 35 öre; barn 1-5 öre.

 

 

Program från och med 26 Aug.ftill och med l Sept.

Skyttqtävli ngar : i

Skjutning på lerduva: Amerikanska laget;
Tyska laget; Engelska laget; Finska
laget; Svenska laget. v

Skjutning på löpande hjort: Svenskemäster-
skytten A. Svahn.

Fotbollsmatchen å Råsunda mellan Öster-
rike och Tyskland, varvid Osterrike"
vann.

hamn.

 

, Fortsättning och slut på

Fotbollsmatchen å Stadion mellan Sverige
Och Holland; vinnare Holland.

Konungen och Drottningen besöka de
tyska örlogsiartygen i Stockholms

Det amerikanska olympialaget anländer
till Stockholm söndagen den 30 juni
ombord å ångaren uFinland".

  
 

Seglingen vid Nynäshamn.

Med den olympiska regattan .avslutades
som bekant de stora spelen. Det varl
en ståtlig syn denna regatta beredde
åskådarna, och deltagarnas PbelåtenhetX
med förloppet .av densamma var det
bästa bevis på att "segelspelen" voro
en värdig avslutning på den femte
olympiaden.

 

 

Petter sållar sig till den moderna
is. k. kubistiska målarskolan. I

Kemisk scen var; Barriäre, spelad av Prince.

Efter att under någon tid hava studerat Imåleri för den fram-
stående artisten Rondebosse, känd för verkligheten i sina linjer lika
mycket som för sin sammetslena färgton, rakar Petter fä se Kubisternas
salong, vilket för honom är som en uppenbarelse. Helt överväldigad
av de nya teorierna, får Petter i sig särskilt följande sanningar:

1:0 Det finnns ej nägra runda ytor;

2:0 Ett ägg har rombens form;

3:0 Jorden är kubformig.

F ör att träna sin blick för de nya härligheter, som denna teori
uppenbarat för honom, föreställer sig Petter sig själv och sin jungfru
under form av en hel uppsättning kuber. Olyckligtvis är Petter för-
lovad med en dotter Rondebosse, som är kubisternas osvurne fiende.
Huru skall han väl bära sig .åt för att förena kärleken och kubismen?
Huru det nu är, lyckas han lösa detta skenbart orimliga problem genom
att utföra ett briljant porträtt av sin forne lärare. Denne blir för-

r tjust och giver i glädjen sin dotter till Petter, som trots allt ej kan

undgå att märka, att hans hustrus former i betänklig grad avvika
från de allena saliggörande kubistiska.

Fran Marseille nu Bastia
och Kap Corso.

Det föga kända Korsika med sitt egendomliga skaplynne upp-
rullas här inför våra ögon med sina berg, raviner, strömmar, kastanje-
skogar, pinielunder samt sina högt uppe bland bergen belägna byar
med utsikt över det blänände Medelhavet.

Ma äga tillträde

 

-l

Obs! Lördagar sgmtsön- och helgdagar tre föreställningar kl. 6, 7,30 och 9 e. rn.
i Ovriga dagar två, föreställningar 7 och 9 e. ir..

Piano från K. Hotleverantör F. Frankel dt (1:0, Stockholm.

 

Örebro Igiz.

 

E. A. Welins tryckeri.

Kärlekens offer.

Drama.

Charles har lyckats vinna sin chefs dotter Annas kärlek och hand.
Hans vän James, som även älskar Anna, låter dem ej se den smärta
detta giftemål bereder honom.. e i

Två år förflyta, och en sons födelse gör de unga makarnes lycka
fullständig. James, som ej kan glömma sin kärlek, är fortfarande ung-
karl. Emellertid förövas en betydande stöld i den bank där Charles
och James äro anställda. De tillkallade detektiverna finna ett an-
klagande bevis . .- James näsduk . . vilken han kvällen förut lånat
Charles att förbinda sin särade hand med. 

James vill emellertid skona den älskade från den vanära sannin-
gen skulle bringa henne och påtager sig ädelmodigt Charles brott samt
utstår i åtta år det straff denne helt fegt undandrager sig. Charles
angripes till sist av en dödlig sjukdom varnnder hans samvete vaknar.
Sedan Anna blivit änka finner hon hans skriftliga bekännelse och fattar
nu James djupa och uppoffrande kärlek, och han får njuta belöningen
för sitt långa martyrskap. i

air-sits

Ur Petters hemhv.

Komisk scen av Berr de fTurique, spelad av Prince och fr. Diéterle.

Petters hemliv skulle förflyta ytterst angenämt, om inte hans fru
råkade hava ett sä svårt lynne, och om han själv inte alltjämt hade
lust att säga (--mot sin äkta hälft i allting. i i

Några vänner besluta träda emellan och inbilla var och en av de
båda makarne, att den andre lider av ett svårt hjärtfel och därför lmåste
behandlas med försiktighet. Nu går allt bra en tid, men sä bryter
ovädret igen, tack vare den alltför stora omsorg båda lägga i dag-
en att följa vännernas välmenta råd . . .

Plötsligt erfara emellertid de båda kontrahenterna en obehagligI

känla av hjärtklappning. Kanske ändå. historien om hjärtfel icke var
uppdiktad? Nu eftertelefoneras husläkaren, som konstaterar, att ingen

allvarligare fara är ä fär-de. Petter ordineras en grundlig dusch, och .för 1
frun föreskrives anskaffande av en fullständig - lindebarnsutstyrsel.

 

Eventuella ändringar av
programmet förbehålles.

 

 

 

 

   

 

     
   
    
   
   
    
    
 

7

jsejjgniaip [e ne). jieijnqej eisiuguuoj sueplagi

  
 
  
      
    
   
   
    
   
   
   
    
  
  
    
   
 
 
 
 

 

 

rg.

 

n: Y.

 
   
 

,,

 

i [gå :Kaj-WWW; det..

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1912
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain