#4150: Skandia

ing.

e iöresiälln

, visas var]

1,300 meter Films. utsökt fina nyheter

 

 

 

 

 

 

OBS. 1 1,5 timmes program.

Arbetareföreningen

.Program från och med 26 Februariitill och med 3 lVlars.

Eventuella ändringar av programmet förbehålles.

PATHn-JOURNALEN.
Senaste nytt från allaland.

 

av Kajmaner i Kalifornien.

Kajmanernaw uppfödas i små dammar, omgardade med
stangsel. Ehuru av naturen mycket glupska, vanja sig Kaj-
manerna jämförelsevis fort vid sina vårdare. De uppnå högst
betydlig ålder och bliva anda till 6 meter långa.

A var film visas ett. exemplar, som ar 150 år gam4
malt, och i ett annat, som. "ar icke ymindre an 225 år gammalt.,

Kainanernas skinn ai-Vinrvfcketflefförsökt fiör-VdifersP ända!
I L v be

mål, vadan de numera högst sällan uppnå. någon apatriar-
kalisks ålder. -

DÖ

 

 

Dödsskeppet är dömt till undergång. På öppen sjö sätter den samvetslöse eld på fartyget och lämnar det i tar-
tygets enda räddningsbåt, lämnande besättningen åt sitt öde.
Det är en ståtlig syn, att se det brinnande skeppet på det upprörda havet.

1. Fit skeppsredarens kontor. i land.

2. Den girige.  Kontraktet.

3. Dödsseglaren försäkras för 0. Den unge matrosen och hans
10,000. kal-esta.

4.. Den fin-fallne skepparen. 10. Flickans bön.

1ö. Skeppare och besilttning får 11. Ga ej med dödsskeppet.
hyra, vänd oder till skeppare 12. En sjöman iir inte rlidd.
kontoret. 13. På platsen.

6. Ett ruskigt erbjudande. 14-. Avresan.

7. För 500 kr. lovar han, att döds . Pa öppna sjön.

seglaren ej mer skall komma

Den gamle hollanske skeppsredaren har dåliga affärer.
Samvetslös som han ar, har han snart uttankt en plan att
skaffa sig panningar. För billigt pris inköper han en gammal
skuta, som. han later högt försakra. En gammal försupen
skeppare, ert-tager sig befalhavareplatsen, och som matros lyc-
kas man engagera en ung man, som nyss förlovat sig. Före
avresan överenskomma skeppsredaren och den nye kaptenen
att låta skutan försvinna. Den unge matrosen ar ej invigd
i koinplotten och blir därför mycker förvånad, då han en
dag finner det mellan redaren och kaptenen upprättade kon-
traktet. i Han söker förklaring av kaptenen, men denne vet
intet. Fran detta ögonblick ser kaptenen imatrosen ett
besvärligt vittne, som han vill göra sig av med.

.m

 

eller guldets förbannelse.

En tragedi på havet i 2 .akter och 32 avdelningar.

 

 

9
i,

...JK-f

"i ENTRE: I 1:a plats 50, 2:a plats 35 Öfe;
barn 25 och 15"öre

Billys giftermål.

American Kinema. Komisk scen.

Billy älskar den berömde advokaten Reegans dotter.
Men advokaten kan ej fördra Billy och vägrar att antaga
honom till inag. Den unge mannen beger sig nu förkladd
till sin tillbeddas far och ber honom om ett råd i denna
sin angelägenhet. 1aDe-n ryktbare advokaten rader sin klient
till att enlevera den unga flickan, föraldrarne skänka alltid
sin förlatelse efter en dylik kupp. -

Billy skyndar sig att följa detta rad och advokaten
kommer, efter ett löjevackande förföljande alldeles för sent,
ty en plast har redan förenat de älskande.

V

 

 

utflykt till .Clievreuse 0611....-.-.1

en 1.-.nswua-.w

i. Mur-.gw- 41. " ..;.

Cerney invid Paris.

et

.in A

 

 

 
  
     
 

. nangiqu etstuguigj suepl

24. Dörren ön stängd.
16. Ombyte vid rodret). 25. f eld och lågor.
17. Under däck. 2G. "På däck.
lå. Matrosen finner kontraktet. 27. Skur-ken flyr med räddnings-
19. Kaptenen latsar sig ej klinna båten. :
till detsamma. i 28. Sjömannens grav.
20. En natt pa havet. 29. Skeppet förstör-es av lagorna.

21. Brottet. I 30. Blodspiingnrna.
22. Fartyget i brand.. 31. Samvetet.

:32.

23. Luft, luft! huldets förbannelse.

seljenierto le nen

En mörk natt utför han sin plan. Under det matro- .I
sen sover, sätter kaptenen eld pa, skeppet, som han lämnar 
i skeppsjullen. Väckt av röken. söker matrosen komma
ut, men dörren ar reglad. Antligen lyckas han komma ut 431;
på däcket, som star i ljusan laga. Sjömannen tvekar ett 
ögonblick i valet mellan döden i lågor-na och i-havet. Han 
valjer det senare och störtar sig i vågorna.

Skeppet kom aldrig åter i-hanm, och skeppsredaren I,
lyfter assuranssunnnan. Hans redskap, kaptenen, plågas av -1
samvetskval och för att döva dessa börjar han dricka. Men
ju mer han dricker, dess tydligare tycker han sig se sina
bada. offer framför sig. Samvetskvalen tara på. hans livs-
tråd, och han dör [med en förbannelse över det röda guldet.

- .

i

 

I uppdraget" att giva honom en pdringning i telefon för den händelse att
Ma      William skulle uppenbara sig i hans hem.
x I Dick utför troget sin husbondes befallning. Max skyndar hem l

Komisk scen av Max Linder.

Jane tvekar i valet mellan sina båda friare, William och Max.
l-[on låter lotten avgöra och det är Mann, som gynnas av lyckan. Efter
smekmånadens slut kommer han emellertid underfund med att William
och hans hustru underhålla en brevväxling. Men huru skall han bära
sig åt för att bevaka Jane, upptagen som han är på. kontoret?

Han kommer att tänka på. sin trogna hund Dick, åt vilken han

och överraskar de båda älskande, som han utan vidare kör på. dörren.
Hädanefter vill han framleva sitt liv i ensamhet tillsammans med
sin präktiga hund Dick. "

 

Barn under 15 år äga ej
tillträde.

 

   

 Lördagar samt sön- och helgdagar tre föreställningar kl. 6, 7,30 och 9 e. 
Övriga dagar två. föreställningar 6,15 och 8,15 e. m.

Örebro I :2.

5

E. A. Welins tryckeri.

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1912
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain